Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Bryssel den 23 april 2009

Miljö: stor konferens i Aten om EU:s framtida politik för biologisk mångfald

Den 27 april öppnas i Aten tvådagarskonferensen ”Skydd av biologisk mångfald efter 2010”, som kommer att behandla EU:s framtida politik för biologisk mångfald. Omkring 230 delegater från samtliga EU-medlemsstater och från icke-statliga organisationer, EU:s näringsliv och FN-organisationer kommer att diskutera EU:s nuvarande politik för att bevara biologisk mångfald och identifiera prioriteringar för framtiden. Även om stora framsteg har gjorts, t.ex. upprättandet av Natura 2000, blir det alltmer tydligt att ekosystem fortsätter att förstöras och att arter fortsätter att försvinna. För att nå EU:s mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald måste de politiska och ekonomiska beslutsfattarna börja ta hänsyn till det sanna värdet av biologisk mångfald.

”Ekosystem är grunden för livet på jorden och håller på att förstöras snabbare än någonsin”, säger EU-miljökommissionär Stavros Dimas. ”Det anses allmänt att vi har en moralisk skyldighet att skydda naturen. Men biologisk mångfald utgör också grundvalen för mänskligt välbefinnande. Ekosystemen renar vattnet och luften, reglerar klimatet och ger oss mat. Naturen ger oss råvaror och är ursprunget för många av våra mest effektiva mediciner. Den nuvarande politiken för att stoppa den oroväckande förlusten av biologisk mångfald har positiva effekter, men är inte tillräcklig för att hantera omfattningen av problemet. Att fortsätta som förut är inte hållbart och denna konferens syftar till förnyade ansträngningar att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Europa och i resten av världen.”

En färdplan för den framtida politiken

Konferensen inleds med en aktuell beskrivning av situationen när det gäller biologisk mångfald i EU och i resten av världen, innan den inriktas på framtiden. Parallella sessioner kommer att täcka områden som klimatförändringens inverkan på biologisk mångfald, respons från näringsliv och företag, möjliga förbättringar av Natura 2000, behovet av ökad hänsyn till biologisk mångfald i andra politikområden (exempelvis jordbruk, fiske, regional utveckling, transport, energi, handel och bistånd) och behovet att se till att det sanna värdet av biologisk mångfald beaktas i ekonomi och räkenskaper. Konferensen avslutas med sammanfattande rekommendationer och ett ”Budskap från Aten” med förslag på en framtida politik för biologisk mångfald.

En etisk och ekonomisk plikt

Att skydda biologisk mångfald handlar om att bevara våra naturliga ekosystems återhämtningsförmåga och vitalitet, både för att detta har ett värde i sig och för de fördelar det ger människan. Friska ekosystem utgör därför vårt bästa försvar mot de extrema väderfenomen som hör samman med klimatförändringen.

Vi blir alltmer medvetna om att naturen ger samhället ett mycket värdefullt bidrag och att en hållbar utveckling för människan förutsätter att detta bidrag fortsätter. Det sanna värdet av naturens bidrag återspeglas emellertid nu inte i vare sig marknadspriserna för detta bidrag eller i det politiska beslutsfattandet. Så länge som denna fundamentala brist kvarstår kommer den biologiska mångfalden att fortsätta att minska.

Ytterligare upplysningar:

Direktuppspelning på nätet, konferensprogrammet i dess helhet och närmare uppgifter om konferensen finns på

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Audiovisuellt material för konferensen kan laddas ner från

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177


Side Bar