Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

V Bruseli 23. apríla 2009

Životné prostredie: v Aténach sa začína významná konferencia o budúcej politike EÚ v oblasti biodiverzity

V Aténach sa v pondelok 27. apríla začne dvojdňová konferencia o budúcnosti európskej politiky v oblasti biodiverzity nazvaná „Ochrana biodiverzity po roku 2010“. Približne 230 vyslaných zástupcov zo všetkých členských štátov EÚ bude spoločne s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, európskych podnikov a organizácií OSN diskutovať o súčasnej politike EÚ v oblasti ochrany biodiverzity a stanoví priority týkajúce sa budúcich opatrení. Čoraz viac sa potvrdzuje, že napriek dosiahnutiu významného pokroku – napríklad zriadením siete Natura 2000 – naďalej dochádza k strate ekosystémov a rastlinných či živočíšnych druhov. Na to, aby sa dosiahol cieľ EÚ, ktorým je zastavenie straty biodiverzity, bude potrebné, aby sa v procese politického a hospodárskeho rozhodovania zohľadnila skutočná hodnota biodiverzity.

„Základom života na zemi sú ekosystémy, ktoré sa ničia dosiaľ nevídaným tempom,“ uviedol komisár pre životné prostredie Stavros Dimas. „Je samozrejmé, že máme morálnu povinnosť chrániť prírodu. Biodiverzita je však takisto základom pre dobré životné podmienky pre ľudstvo. Ekosystémy zabezpečujú čistú vodu, čistia vzduch, regulujú klímu a poskytujú nám potraviny. Príroda nám poskytuje suroviny a je zdrojom mnohých našich najúčinnejších liekov. Súčasné politiky na zastavenie znepokojivej straty biodiverzity majú priaznivý účinok, nie sú však postačujúce na riešenie tohto problému v celom jeho rozsahu. Zachovávanie doterajšieho vývoja je neudržateľné a táto konferencia si kladie za cieľ obnoviť úsilie o zastavenie straty biodiverzity v Európe a mimo nej“.

Plán pre budúcu politiku

Konferencia sa začne aktuálnym prehľadom situácie v oblasti biodiverzity v EÚ a mimo nej a potom sa bude venovať budúcnosti. Medzi témy súbežne sa konajúcich zasadnutí budú patriť dôsledky zmeny klímy na biodiverzitu, reakcia odvetví priemyslu a podnikov, možné zlepšenia siete Natura 2000, potreba účinnejšie začleniť otázku biodiverzity do ďalších oblastí politiky (ako je poľnohospodárstvo, rybolov, regionálny rozvoj, doprava, energetika, obchod a rozvojová pomoc) a potreba zabezpečiť, aby sa v hospodárstve a účtovníctve zohľadnila skutočná hodnota biodiverzity. Konferenciu uzavrie všeobecné zhrnutie odporúčaní a „Správa z Atén“, ktorá zrekapituluje návrhy týkajúce sa budúcej politiky v oblasti biodiverzity.

Etická a hospodárska požiadavka

Ochrana biodiverzity znamená zachovávanie odolnosti a životaschopnosti našich prírodných ekosystémov, a to jednak pre ich vlastnú hodnotu, ako aj pre prínos, ktorý poskytujú ľudskej spoločnosti. Zdravé ekosystémy preto predstavujú našu najlepšiu ochranu pred najhoršími extrémami počasia súvisiacimi so zmenou klímy.

Stále viac sa uznáva, že prínos, ktorý získava ľudská spoločnosť z prírody, má veľmi vysokú hodnotu a že udržateľný rozvoj ľudskej spoločnosti závisí od nepretržitého poskytovania tohto prínosu. Skutočná hodnota tohto prínosu sa však v súčasnosti neodráža ani v jeho trhovej cene ani v procese politického rozhodovania. Pokiaľ sa nevyrieši tento základný nedostatok, bude naďalej dochádzať k strate biodiverzity.

Ďalšie informácie:

Webové vysielanie, program a ďalšie podrobnosti sú prístupné na stránke:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Audiovizuálny materiál z konferencie si môžete stiahnuť zo stránky:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177


Side Bar