Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Брюксел, 23 април 2009 г.

Околна среда: В Атина се открива голяма конференция за бъдещата политика на ЕС в областта на биоразнообразието

В понеделник, 27 април, в Атина ще се открие двудневна конференция „Защита на биологичното разнообразие след 2010 година“ за бъдещата политика на ЕС в областта на биоразнообразието. Около 230 делегати от всички държави-членки на ЕС, както и представители на НПО, европейски предприятия и организации на ООН ще обсъждат настоящата политика на ЕС за опазването на биологичното разнообразие и ще определят приоритетите за бъдещи действия. Има все повече доказателства, че въпреки значителния напредък, постигнат например със създаването на мрежата Натура 2000, влошаването на състоянието на екосистемите и намаляването на видовете продължават. За да се постигне целта на ЕС да се спре загубата на биологичното разнообразие, при вземането на политически и икономически решения ще трябва да се има предвид истинската стойност на биологичното разнообразие.

„Екосистемите съставляват основата на живота на земята, а биват унищожавани с безпрецедентна скорост“, каза Комисарят по околната среда Ставрос Димас. „От само себе си се разбира, че опазването на природата представлява морално задължение. Но биологичното разнообразие е също така в основата на човешкото благосъстояние. Екосистемите осигуряват чиста вода, пречистват въздуха ни, регулират климата и ни снабдяват с храна. Природата ни доставя суровини и е източникът на много от най-ефективните ни лекарства. Настоящите политики, насочени към спирането на тревожната загуба на биоразнообразието, имат положително въздействие, но не са достатъчни за да посрещнат целия мащаб на предизвикателството. Обичайната практика няма да има траен ефект, така че предстоящата конференция цели да даде начало на допълнителни усилия за спирането на загубата на биоразнообразието в Европа и извън нея“.

Разписание за бъдещата политика

Преди да хвърли поглед към бъдещето, конференцията ще започне с актуализиран общ преглед на състоянието на биологичното разнообразие в ЕС и извън него. В успоредно провеждани сесии ще се обсъждат теми като въздействието на изменението на климата върху биологичното разнообразие, реакцията на промишлеността и на предприятията, възможни подобрения в мрежата Натура 2000, необходимостта от по-ефективно интегриране на съображенията, свързани с биоразнообразието, в други политически области (например селското стопанство, рибарството, регионалното развитие, транспорта, енергетиката, търговията и помощите за развитие), както и необходимостта да се гарантира, че истинската стойност на биоразнообразието се включва в икономиката и счетоводството.

Конференцията ще приключи с обобщение на препоръките и „послание от Атина“, което обединява предложения за бъдещата политика в областта на биоразнообразието.

Нравствен и икономически императив

Защитата на биологичното разнообразие има за цел запазването на устойчивостта и жизнеността на природните ни екосистеми, както заради самата им стойност, така и заради ползите, които предоставят на човешкото общество. Затова здрави екосистеми са най-добрата ни защита срещу крайните атмосферни условия, свързани с изменението на климата.

Все повече се признава, че ползите, които човешкото общество извлича от природата, имат висока стойност, и че устойчивото развитие на хората зависи от продължаващото предоставяне на тези блага. Засега обаче истинската стойност на тези блага не се отразява нито в пазарната им цена, нито във вземането на политически решения. Докато не се поправи тази основна грешка, биологичното разнообразие ще продължава да се губи.

За повече информация:

Излъчването по интернет, пълната програма и повече подробности за конференцията са на разположение на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Аудиовизуални материали от конференцията може да се изтеглят от:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO09/177


Side Bar