Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/617

Bryssel den 22 april 2009

Fiske: En allmän diskussion om den gemensamma fiskeripolitikens framtid

Europeiska kommissionen antar idag en grönbok om den gemensamma fiskeripolitikens framtid. I grönboken konstateras att den nuvarande politiken har brister och att det bör inledas ett brett samråd om hur bristerna bäst kan åtgärdas. Fiskare och andra berörda parter inom sektorn, forskare, det civila samhället och allmänheten uppmanas därför att komma med synpunkter och förslag kring hur den framtida fiskeripolitiken inom EU bör utformas. Förslagen och synpunkterna ska lämnas in senast den 31 december 2009. Samrådet är det första steget i en genomgripande reform av den gemensamma fiskeripolitiken.

Kommissionsledamoten Joe Borg, som ansvarar för havsfrågor och fiske, sade bland annat följande: ”Vi är ute efter att se över politiken i dess helhet och det är därför viktigt att alla frågor, även själva grunderna för politiken, diskuteras ordentligt. Vi är inte intresserade av någon vanlig reform. Det är dags att ta fram ett modernt, enkelt och hållbart system för förvaltning av fisket inom EU som kan fungera långt in på 2000-talet.”

Dagens grönbok har två syften. Dels syftar den till att öka medvetenheten om de problem som sektorn har ställts inför under de senaste åren, och dels till att åstadkomma en respons från allmänheten, något som kan utnyttjas för att skapa en ny, innovativ och konsensusbaserad syn på fiskeripolitiken. De frågor om tas upp är bland annat följande: Hur kan vi se till att fisket blir hållbart och lönsamt på lång sikt? Hur kan vi justera den totala flottkapaciteten och ändå ta hänsyn till de sociala problem som detta innebär för kustsamhällena? Hur kan vi förbättra efterlevnaden av reglerna? På vilket sätt kan den gemensamma fiskeripolitiken bidra till hållbart fiske i andra vatten än EU-vattnen?

I grönboken analyseras alla aspekter av dagens fiskeripolitik och det förklaras också varför vissa problem kvarstår trots den positiva utveckling som har ägt rum sedan reformen 2002. Ett av de största problemen är utfiskningen av bestånden i Europa. Så mycket som 88 % av bestånden är överfiskade (vilket ska jämföras med ett genomsnitt på 25 % för hela världen) och 30 % av bestånden befinner sig utanför säkra biologiska gränser, vilket betyder att fisken inte kan reproducera sig i normal takt på grund av att föräldragenerationen har fiskats ut. Trots detta fortsätter vi att ta fisk ur dessa bestånd, ibland upp till två eller tre gånger så mycket som är hållbart. Detta beror huvudsakligen på att flottkapaciteten är för stor. Det är ekonomiskt olönsamt att ha en för stor flottkapacitet för det leder både till att bestånden fiskas ut och till att sektors lönsamhet konstant minskar. Vi måste finna lösningar så att vi kan återuppbygga de värst drabbade bestånden och samtidigt se till att fisket även fortsättningsvis kan vara en tillförlitlig inkomstkälla för fiskarna.

Utöver problemet med överkapacitet identifieras i grönboken fyra andra strukturella problem i den nuvarande fiskeripolitiken, nämligen

  • bristen på konkreta politiska mål, särskilt när det gäller det ekologiska ansvaret och integrationen av detta med de allmänna havsfrågorna,
  • det faktum att beslutsprocessen är för centraliserad och inriktad på kortsiktiga lösningar, något som ofta underminerar den långsiktiga hållbarheten,
  • det faktum att den rättsliga ramen inte ålägger industrin ett tillräckligt ansvar, samt
  • bristen på politisk vilja att se till att fångstbegränsningarna efterlevs.

Det är viktigt att finna lösningar på dessa frågor i dagens läge när EU importerar två tredjedelar av de fiskeriprodukter som efterfrågas.

Kommissionen fruktar att om fisket inte görs miljömässigt hållbarare under de närmaste åren kommer resultatet att bli utfiskning och förlorad lönsamhet för fiskeindustrin. Om vi däremot lyckas att reformera den gemensamma fiskeripolitiken på ett sådant sätt att den blir hållbar långt in på 2000-talet är detta något som inte bara gynnar fiskare och kustsamhällen utan samtliga EU-medborgare.

Det finns inget juridiskt tvång för kommissionen att se över vissa delar av den gemensamma fiskeripolitiken till 2012, men den rådande situationen, särskilt när det gäller beståndens status och flottornas överkapacitet, är sådan att kommissionen anser det nödvändigt att inleda reformprocessen redan nu. Det samråd som inleds idag kommer att avslutas den 31 december 2009 och kommissionen kommer att sammanfatta resultaten under det första halvåret 2010. Efter samråd med aktörerna på området kommer kommissionen därefter att ta fram en konsekvensbedömning och ett förslag till en ny grundförordning. Förslaget kommer därefter att läggas fram för Europaparlamentet och rådet i början av 2011 för antagande under 2012.

Mer information finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform


Side Bar