Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/617

V Bruseli 22. apríla 2009

Rybné hospodárstvo: otvorená diskusia o budúcnosti európskej spoločnej rybárskej politiky

Európska komisia dnes prijala zelenú knihu o budúcnosti spoločnej rybárskej politiky EÚ. V dokumente sa rozoberajú nedostatky súčasnej politiky a začína sa široká verejná konzultácia o tom, ako sa s týmito nedostatkami vyrovnať. Rybári a ďalšie zúčastnené strany z odvetvia rybolovu, ale aj vedci, občianska spoločnosť a občania, ktorí majú záujem, boli vyzvaní, aby do 31. decembra 2009 zareagovali a vyjadrili svoj názor na budúcu podobu európskeho rybného hospodárstva. Konzultácia je prvým krokom v procese, na konci ktorého by mala byť radikálna reforma spoločnej rybárskej politiky.

Komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Joe Borg uviedol: „Kladieme si aj otázky o základoch súčasnej politiky a nič by sme nemali nechať bez povšimnutia. Nechceme len nejakú ďalšiu reformu. Je načase navrhnúť moderný, jednoduchý a udržateľný systém riadenia rybolovu v EÚ, ktorý bude schopný fungovať po väčšiu časť 21. storočia.“

Účel dnes prijatej zelenej knihy je dvojaký: zvýšiť povedomie o výzvach, ktorým odvetvie čelí v posledných rokoch; vyvolať verejnú odozvu, z ktorej môže vzniknúť nový, inovatívny a viac konsenzuálny prístup k riadeniu rybného hospodárstva. Vyvoláva otázky ako napr.: Ako môžeme zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a životaschopnosť rybného hospodárstva? Ako je možné upraviť celkovú kapacitu flotily a zároveň riešiť sociálne problémy, ktorým čelia pobrežné spoločenstvá? Ako je možné ďalej rozvíjať kultúru dodržiavania pravidiel? Ako môže SRP najlepšie prispieť k udržateľnosti rybného hospodárstva mimo vôd EÚ?

Zelená kniha analyzuje všetky aspekty súčasnej rybárskej politiky a vysvetľuje, prečo napriek pokroku dosiahnutému od reformy z roku 2002 niektoré problémy pretrvávajú. Jedným z hlavných problémov je vyčerpanie stavu populácií rýb v Európe: 88 % populácií trpí nadmerným výlovom (v porovnaní s 25 % v celosvetovom priemere) a 30 % sa nachádza „mimo bezpečných biologických limitov“, t. j. nie sú schopné rozmnožovať sa normálnym tempom, pretože populácia rodičov je príliš vyčerpaná. Napriek tomu však v mnohých rybolovoch lovíme dvakrát alebo trikrát viac ako môžu populácie rýb zniesť. Toto je výsledkom predovšetkým nadmernej kapacity flotily. Táto nadmerná kapacita je v skutočnosti ekonomicky neefektívna a to nielen preto, že vyčerpáva populácie, ale aj preto, že zisky odvetvia neustále tlačí nadol. Je potrebné nájsť riešenia, ktoré pomôžu obnoviť populácie v najhoršom stave a súčasne zaručia, aby boli ryby pre rybárov aj naďalej spoľahlivým zdrojom príjmov.

Okrem nadmernej kapacity sa v zelenej knihe uvádzajú ďalšie štyri štrukturálne nedostatky súčasného prístupu:

  • nedostatok presných politických cieľov, najmä pokiaľ ide o ekologickú zodpovednosť a integráciu so všeobecnými námornými záležitosťami;
  • príliš centralizovaný systém rozhodovania, zameraný na krátkodobé riešenia, ktoré vo väčšine prípadov oslabujú dlhodobú udržateľnosť;
  • rámec, ktorý odvetviu neposkytuje dostatočnú zodpovednosť a
  • nedostatok politickej vôle dodržiavať obmedzenia rybolovu.

Tieto otázky je nutné zvážiť v situácii, keď sú dve tretiny dopytu po produktoch rybolovu v Európe pokryté dovozom.

Komisia sa obáva, že ak rybolov nebude v nasledujúcich rokoch viac dbať na udržateľnosť životného prostredia, výsledkom budú chudobné moria a odvetvie rybného hospodárstva, ktoré nie je ekonomicky životaschopné. Ak však ďalšia reforma spoločnú rybársku politiku posunie do 21. storočia, jej prínosy sa neobmedzia len na rybárov alebo pobrežné spoločenstvá; ale budú z nich ťažiť všetci občania Európy.

Aj keď Komisia musí na základe právneho záväzku preskúmať niektoré časti spoločnej rybárskej politiky do roku 2012, súčasná situácia, najmä pokiaľ ide o stav populácií a nadmernú kapacitu flotily ju presvedčila o potrebe začať reformný proces už teraz. Konzultácia, ktorá sa dnes začala, sa skončí 31. decembra 2009 a Komisia zhrnie jej výsledky v prvej polovici roka 2010. Komisia po ďalšej konzultácii so zúčastnenými stranami potom vypracuje správu o hodnotení vplyvu a návrh nového základného nariadenia. Tento návrh by potom mohol byť na začiatku roka 2011 predložený Európskemu parlamentu a Rade s cieľom jeho prijatia v roku 2012.

Ďalšie informácie a dokumenty možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform


Side Bar