Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/617

Brussel, 22 april 2009

Visserij: open discussie over de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU

De Europese Commissie heeft vandaag een groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU aangenomen. In dit stuk worden de tekortkomingen van het bestaande beleid geanalyseerd en wordt de aanzet gegeven tot een brede openbare raadpleging over de vraag hoe deze tekortkomingen moeten worden aangepakt. Vissers en andere belanghebbende partijen uit de sector, maar ook wetenschappers, het maatschappelijk middenveld en geïnteresseerde burgers krijgen de gelegenheid hun visie op de Europese visserij van de toekomst te geven. De raadpleging is de eerste stap in een proces dat moet uitmonden in een radicale hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en visserij, Joe Borg: “Bij deze doorlichting van de grondslagen van het bestaande beleid mag geen steen onomgekeerd blijven. Deze hervorming moet namelijk een modern, eenvoudig en duurzaam systeem voor het beheer van de visserij in de EU opleveren dat tot ver in de eenentwintigste eeuw meegaat.

Dit groenboek heeft twee doelstellingen. Enerzijds moet het de bewustmaking van de problemen waarmee de sector de afgelopen jaren wordt geconfronteerd, verbeteren en anderzijds peilt het bij de partijen en het publiek naar sturing in de richting van een nieuwe, innovatieve en meer op consensus gebaseerde aanpak van de visserijregelgeving. Een greep uit de gestelde vragen. Hoe kan de langetermijnduurzaamheid en de rendabiliteit van de visserij worden gegarandeerd? Hoe kan de totale vlootcapaciteit worden aangepast met aandacht voor de sociale bekommernissen van de kustgemeenschappen? Hoe kan de nalevingscultuur verder worden ontwikkeld? Hoe kan het GVB het best bijdragen tot duurzame visserij buiten de wateren van de EU?

In het groenboek worden alle facetten van de hedendaagse visserij geanalyseerd en wordt verklaard waarom bepaalde problemen ondanks de hervorming van 2002 nog steeds niet zijn opgelost. Eén van de heetste hangijzers is de uitputting van de Europese visbestanden: 88 % van de bestanden zijn overbevist (tegenover 25 % mondiaal) en 30 % bevindt zich “buiten biologisch veilige grenzen", wat betekent dat zij zich niet tegen een normaal tempo kunnen voortplanten omdat vanwege de visserij onvoldoende volwassen dieren voorhanden zijn. Toch wordt in tal van visserijtakken twee of drie keer meer gevist dan de visbestanden aankunnen, veelal als gevolg van de overcapaciteit van de vloot. Deze overcapaciteit is bovendien economisch inefficiënt omdat zij niet alleen de bestanden uitput, maar ook de winsten in de sector continu onder druk zet. Het is zaak oplossingen te vinden om de bestanden die er het slechtst aan toe zijn, te herstellen en tegelijkertijd te garanderen dat vissers een betrouwbaar inkomen uit de visserij blijven halen.

Naast de overcapaciteit spelen volgens het groenboek vier andere structurele tekortkomingen een rol in het falen van de bestaande aanpak:

  • gebrek aan precieze beleidsdoelstellingen, vooral inzake ecologische verantwoordelijkheid en integratie met algemene maritieme aangelegenheden;
  • het feit dat de besluitvorming te gecentraliseerd is en te sterk gericht op kortetermijnoplossingen die de langetermijnduurzaamheid al te vaak hypothekeren;
  • een kader dat onvoldoende verantwoordelijkheid aan de vissers geeft;
  • het gebrek aan politieke wil om de naleving van de vangstbeperkingen af te dwingen.

Bij de behandeling van deze onderwerpen moet duidelijk voor ogen worden gehouden dat Europa twee derde van de vraag naar visserijproducten met invoer dekt.

De Commissie vreest dat het uitblijven van betere milieuduurzaamheid in de visserij gedurende de komende jaren zal uitmonden in een verarming van de zeeën en een gebrek aan economische rendabiliteit in de visserijsector. Als de volgende hervorming er daarentegen in slaagt het gemeenschappelijk visserijbeleid voor de eenentwintigste eeuw toe te rusten, zullen niet alleen de vissers en de kustgemeenschappen, maar ook de Europese burgers daar de vruchten van plukken.

Hoewel de Commissie juridisch gezien pas tegen 2012 bepaalde delen van het GVB moet herzien, heeft de bestaande situatie, met name op het gebied van de bestanden en de overcapaciteit van de vloot, haar overtuigd van de noodzaak het hervormingsproces nu al op gang te brengen. Het overleg dat vandaag is opgestart, zal op 31 december 2009 worden afgesloten. In de eerste helft van 2010 zal de Commissie de resultaten samenvatten. Na verder overleg met de belanghebbende partijen zal de Commissie vervolgens een effectbeoordelingsverslag en een voorstel voor een nieuwe basisverordening opstellen. Dat voorstel kan dan begin 2011 aan het Europees Parlement en de Raad worden overgelegd, met het oog op de vaststelling ervan in 2012.

Meer informatie en documenten zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform


Side Bar