Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/617

Bryssel 22. huhtikuuta 2009

Komissio käynnistää avoimen keskustelun yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuudesta

Euroopan komissio esitteli tänään EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuutta käsittelevän vihreän kirjan. Siinä analysoidaan nykyisen kalastuspolitiikan puutteita ja käynnistetään laaja julkinen kuulemismenettely keinoista niiden korjaamiseksi. Kalastajia ja muita kalastusalan toimijoita samoin kuin tutkijoita, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja asiasta kiinnostuneita kansalaisia kehotetaan esittämään näkökantansa Euroopan kalastusalan tulevaisuudesta viimeistään 31. joulukuuta 2009. Tämä kuuleminen on ensimmäinen vaihe prosessissa, jonka pitäisi saada aikaan yhteisen kalastuspolitiikan perinpohjainen uudistus.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsen totesi asiasta seuraavaa: "Tämänhetkinen kalastuspolitiikka on kyseenalaistettava perin pohjin, eikä yhtään kiveä pidä jättää kääntämättä. Pelkkä uudistus ei tällä kertaa riitä. On aika suunnitella EU:lle uudenaikainen, yksinkertainen ja kestävä kalastuksenhoitojärjestelmä, jota pystytään soveltamaan pitkälle kuluvan vuosituhannen puolelle."

Tänään esitellyn vihreän kirjan tavoite on kaksitahoinen: lisätä tietoisuutta kalastusalan viime vuosina kohtaamista haasteista ja selvittää yleisiä näkemyksiä, joiden perusteella voidaan muotoilla uusi innovatiivinen ja yhteisymmärrykseen tähtäävä lähestymistapa kalastuksen sääntelyyn. Siinä esitetään esimerkiksi seuraavat kysymykset: Miten voidaan varmistaa kalastuksen pitkän aikavälin kestävyys ja elinkelpoisuus? Miten laivaston kokonaiskapasiteettia voidaan pienentää niin, ettei rannikkoyhteisöille aiheudu sosiaalisia ongelmia? Miten voidaan jatkaa sääntöjen noudattamisen kulttuurin kehittämistä? Miten yhteinen kalastuspolitiikka voi parhaiten edistää kalastuksen kestävyyttä EU:n vesien ulkopuolella?

Vihreässä kirjassa analysoidaan kaikkia nykyisen kalastuspolitiikan eri puolia ja selitetään, miksi tietyt ongelmat ovat jatkuneet vuoden 2002 uudistuksen jälkeen saavutetusta edistyksestä huolimatta. Yksi suurimmista ongelmista on Euroopan kalakantojen uhanalaisuus: 88 prosenttia kannoista on liikakalastettuja (maailmanlaajuinen keskiarvo 25 %), ja 30 prosenttia on "turvallisten biologisten rajojen alapuolella", mikä tarkoittaa, etteivät kannat voi lisääntyä tavanomaista tahtia, koska sukukypsä populaatio on liian pieni. Monessa kalastuksessa pyydetään silti edelleen 2 tai 3 kertaa suurempia määriä kuin mitä kalakannat kestävät. Tämä johtuu lähinnä laivaston ylikapasiteetista. Tällainen ylikapasiteetti on itse asiassa taloudellisesti tehoton, koska se ei ainoastaan johda kantojen heikentymiseen vaan myös vähentää jatkuvasti alan kannattavuutta. On löydettävä ratkaisut heikoimmassa asemassa olevien kantojen elvyttämiseksi ja samalla varmistettava, että kalat voivat jatkossakin olla luotettava tulonlähde kalastajille.

Ylikapasiteetin ohella vihreässä kirjassa määritellään neljä muuta nykyiseen lähestymistapaan liittyvää rakenteellista heikkoutta:

  • täsmällisten poliittisten tavoitteiden puute erityisesti ekologisen vastuun ja yleisiin merikysymyksiin sisällyttämisen suhteen,
  • liian keskitetty päätöksentekojärjestelmä, jossa pyritään lyhytaikaisiin ratkaisuihin, jotka useimmiten heikentävät pitkän aikavälin kestävyyttä,
  • puitteet, joissa alan toimijoille ei anneta riittävästi vastuuta,
  • riittämätön poliittinen tahto varmistaa kalastusrajoitusten noudattaminen.

Näitä kysymyksiä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tuonnin osuus on nykyisin kaksi kolmasosaa EU:n kalastustuotteiden kysynnästä.

Komissio pelkää, että jos kalastusalalla ei tulevina vuosina saada aikaan parempaa ympäristön kestävyyttä, seurauksena on merten köyhtyminen ja kalastusalan taloudellinen kannattamattomuus. Jos tulevassa uudistuksessa kuitenkin onnistutaan vastaamaan yhteisen kalastuspolitiikan 2000-luvun haasteisiin, sen hyödyt ulottuvat kalastajien ja rannikkoyhteisöjen ohella kaikkiin Euroopan kansalaisiin.

Vaikka komissiolla on oikeudellinen velvollisuus tarkastella uudelleen joitakin yhteisen kalastuspolitiikan osioita vasta vuonna 2012, se on erityisesti kalakantoihin ja laivaston ylikapasiteettiin liittyvän nykytilanteen perusteella todennut, että uudistusprosessi on tarpeen käynnistää jo nyt. Tänään käynnistetty kuuleminen päättyy 31. joulukuuta 2009, ja komissio tekee tuloksista yhteenvedon vuoden 2010 alkupuolella. Sen jälkeen komissio kuulee sidosryhmiä uudelleen ja laatii vaikutustenarviointiraportin sekä ehdotuksen uudeksi perusasetukseksi. Se on tarkoitus esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2011 alussa, jotta se voitaisiin hyväksyä vuonna 2012.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform


Side Bar