Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/617

Brüssel, 22. aprill 2009

Kalandus: avalik arutelu Euroopa ühise kalanduspoliitika tuleviku üle

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Euroopa ühise kalanduspoliitika tulevikku käsitleva rohelise raamatu. Selles analüüsitakse praeguse poliitika puudujääke ning algatatakse ulatuslik avalik arutelu selle üle, kuidas kõnealuseid puudujääke kõrvaldada. Kalurid ja teised huvitatud isikud kalandussektorist, kuid ka teadlased, kodanikuühiskond ja huvitatud kodanikud on oodatud avaldama oma arvamust Euroopa kalanduse tuleviku kohta kuni 31. detsembrini 2009. Arutelu on esimene etapp ühise kalanduspoliitika põhjalikus reformimise protsessis.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg ütles: „Vaatame läbi isegi praeguse poliitika põhialused ning uurime igat aspekti. Me ei soovi lihtsalt uut reformi. On aeg luua kalavarude majandamiseks ELis ajakohane, lihtne ja jätkusuutlik süsteem, mis on võimeline vastu pidama ka suurema osa 21. sajandist.”

Täna vastu võetud rohelisel raamatul on kaks eesmärki: tõsta teadlikkust viimastel aastatel sektoris olnud probleemidest ning tuua välja üldsuse arvamus, mis võib kalanduse reguleerimisel saada aluseks uuele, innovatiivsele ja üksmeelsemale lähenemisviisile. Selles tõstatatakse järgmised küsimused. Kuidas tagada kalanduse pikaajaline jätkusuutlikus ja elujõulisus? Kuidas kohandada laevastiku üldist võimsust, võttes samal ajal arvesse rannikualade elanikkonna ees seisvaid sotsiaalseid probleeme? Kuidas arendada edasi eeskirjade järgimise tava? Kuidas saaks ühine kalanduspoliitika kõige paremini kaasa aidata kalanduse jätkusuutlikkusele väljaspool ELi vesi?

Rohelises raamatus analüüsitakse kõiki praeguse kalanduspoliitika aspekte ning selgitatakse, miks on mõned probleemid hoolimata 2002. aasta reformi edusammudest lahendamata. Üks põhiprobleemidest on Euroopa kalavarude ammendumine: 88% varudest on ülepüütud (võrreldes ülemaailmse keskmisega 25%) ning 30% on bioloogiliselt ohutust piirist allpool, s.t nad ei suuda taastuda tavapärasel tasemel, sest täiskasvanud isendite populatsioon on liigselt kahanenud. Ka praegu püütakse mitmes püügipiirkonnas kaks või kolm korda rohkem, kui kalavarud taluda suudaksid. See on enamasti tingitud laevastiku liigsest püügivõimsusest. Selline ülepüük on tegelikult majanduslikult ebatõhus, kuna see mitte ainult ei kahanda varusid, vaid vähendab pidevalt tootmisharu kasumit. Tuleb leida lahendused, et taastada kõige rohkem kahjustada saanud kalavarud ning tagada samal ajal, et kalapüük oleks kaluritele jätkuvalt kindlaks sissetulekuallikaks.

Lisaks liigsele püügivõimsusele käsitletakse rohelises raamatus nelja muud praeguse lähenemisviisi struktuurilist puudujääki:

  • puuduvad selged poliitikaeesmärgid, eelkõige seoses ökoloogilise vastutuse ja peamiste merendusküsimustega kaasamisega;
  • otsustamissüsteem on liiga tsentraliseeritud ja suunatud lühiajalistele lahendustele, mis sageli kahjustavad pikaajalist jätkusuutlikkust;
  • raamistik, mille kohaselt tootmisharu ei vastuta piisavalt;
  • puudub poliitiline tahe saavutada püügipiirangute järgimine.

Nende probleemide puhul tuleb arvestada asjaolu, et import katab kaks kolmandikku Euroopa nõudlusest kalatoodete järele.

Komisjon tunneb muret, et kui lähiaastatel ei saavutata kalapüügi puhul suuremat keskkonnasäästlikkust, toob see endaga kaasa kurnatud mered ja majanduslikult ebaotstarbeka kalatööstuse. Kui uue reformi abil muudetakse ühine kalanduspoliitika 21. sajandi eesmärkidele vastavaks, ei piirdu sellest tulenev kasu mitte ainult kalurite ja rannikuäärsete kogukondadega, vaid sellest saavad osa ka Euroopa kodanikud.

Kuigi komisjon on üksnes õiguslikult kohustatud 2012. aastaks läbi vaatama mõned ühise kalanduspoliitika osad, on komisjon praegust olukorda arvestades, eelkõige seoses kalavarudega ja laevastiku liigse püügivõimsusega, otsustanud algatada reformiprotsessi juba praegu. Täna alanud arutelu lõpeb 31. detsembril 2009 ja komisjon annab tulemustest teada 2010. aasta esimesel poolel. Pärast täiendavat konsulteerimist sidusrühmadega valmistab komisjon ette mõjuhinnangu aruande ja koostab ettepaneku uue algmääruse kohta. Kõnealune ettepanek esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2011. aasta alguses eesmärgiga võtta see vastu 2012. aastal.

Lisateavet ja dokumente leiab aadressil:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform


Side Bar