Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/617

V Bruselu dne 22. dubna 2009

Rybolov: otevřená debata o budoucnosti evropské společné rybářské politiky

Evropská komise dnes přijala zelenou knihu o budoucnosti společné rybářské politiky EU. Dokument uznává nedostatky současné politiky a zároveň ponechává otevřenou otázku, jak se s nimi vypořádat. Rybáři a další zúčastněné strany z odvětví rybolovu, ale také občané, kteří se o danou oblast zajímají, byli vyzváni, aby do 31. prosince 2009 reagovali a vyjádřili svůj názor na budoucí podobu evropského rybolovu. Tato veřejná konzultace je prvním krokem v procesu, na jehož konci by měla být radikální reforma společné rybářské politiky.

Komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg uvedl: „Klademe si otázky dokonce i o základech současné politiky a neměli bychom nic nechat bez povšimnutí. Nejde nám jen o nějakou další reformu. Je čas navrhnout moderní, jednoduchý a udržitelný systém řízení rybolovu v EU, jenž bude schopen fungovat po velkou část 21. století.“

Dnes přijatá zelená kniha má dvojí účel: zvýšit informovanost o problémech, s nimiž se odvětví v posledních letech potýká, a vyvolat veřejnou reakci, z níž může vyrůst nový a inovativní přístup k regulaci rybolovu, jenž bude více založen na konsensu. Otevírá například tyto otázky: jak můžeme zajistit dlouhodobou udržitelnost a životaschopnost rybolovu? Jak je možné upravit celkovou kapacitu loďstva při současném řešení sociálních problémů, s nimiž se potýkají pobřežní oblasti? Jak lze dále rozvíjet kulturu dodržování pravidel? Jak může společná rybářská politika nejlépe přispět k udržitelnosti rybolovu mimo vody EU?

Zelená kniha analyzuje všechny stránky dnešní rybářské politiky a vysvětluje, proč navzdory pokroku dosaženému od reformy z roku 2002 některé problémy přetrvávají. Jedním z hlavních problémů je vyčerpání stavu rybích populací v Evropě: 88 % populací trpí nadměrným odlovem (ve srovnání s 25 % v celosvětovém průměru) a 30 % se nachází „mimo bezpečné biologické limity“, tj. nejsou schopny rozmnožovat se normálním tempem, protože populace dospělých jedinců je příliš vyčerpaná. V mnoha lovištích však stále lovíme dvakrát nebo třikrát více, než jsou populace ryb schopny snést. Z velké části je to důsledkem nadměrné kapacity loďstev. Tato nadměrná kapacita je ekonomicky neefektivní, a to nejen proto, že vyčerpává populace, ale také proto, že neustále tlačí dolů zisky odvětví. Je nezbytné najít řešení, díky nimž bude možné obnovit populace nacházející se v nejhorším stavu, a současně zajistit, aby ryby byly pro rybáře i nadále spolehlivým zdrojem příjmů.

Kromě nadměrné kapacity zelená kniha poukazuje na čtyři další strukturální nedostatky aktuálního přístupu:

  • absenci přesných politických cílů, zejména s ohledem na ekologickou odpovědnost a integraci s všeobecnými námořními záležitostmi;
  • příliš centralizovaný systém rozhodování, zaměřený na krátkodobá řešení, která ve většině případů oslabují dlouhodobou udržitelnost;
  • rámec, který odvětví neposkytuje dostatečnou odpovědnost,
  • nedostatek politické vůle dodržovat omezení rybolovu.

Tyto otázky je třeba zvážit v situaci, kdy jsou dvě třetiny poptávky po produktech rybolovu v Evropě kryty dovozem.

Komise se obává, že pokud se v nadcházejících letech environmentální udržitelnost rybolovu nezlepší, budou výsledkem vyprázdněná moře a odvětví rybolovu, které není ekonomicky životaschopné. Pokud ale příští reforma společnou rybářskou politiku posune do 21. století, její přínosy se neomezí na rybáře nebo pobřežní oblasti; budou je sdílet všichni občané Evropy.

Komise má právní povinnost přezkoumat určité části společné rybářské politiky nejpozději v roce 2012. Současná situace, zejména pokud jde o populace ryb a nadměrnou kapacitu loďstev, ji však přisvědčila o tom, že je reformní proces třeba zahájit již nyní. Dnes zahájená konzultace bude probíhat do 31. prosince 2009 a Komise shrne její výsledky v první polovině roku 2010. Po další konzultaci se zúčastněnými stranami poté Komise vypracuje zprávu o posouzení dopadů a návrh nového základního nařízení. To by mohlo být na začátku roku 2011 předloženo Evropskému parlamentu a Radě a výhledově přijato v roce 2012.

Další informace a dokumenty jsou dostupné na:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform


Side Bar