Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Bryssel den 21 april 2009

Enklare och mer riktat stöd till mindre gynnade områden – kommissionen stärker samarbetet med de nationella myndigheterna

I dag antog Europeiska kommissionen ett meddelande som ska öppna för en ny klassificering av jordbruksområden med naturbetingade nackdelar. Med hjälp av vetenskapliga experter har kommissionen identifierat 8 kriterier för mark och klimat som ska ligga till grund för en objektiv och entydig klassificering av sådana områden. Innan kommissionen kan lägga fram ett lagförslag behöver den emellertid mer data för att testa hur kriterierna fungerar i praktiken. Därför uppmanas medlemsstaterna att tillhandahålla simulationer med nationella uppgifter för att visa hur kriterierna skulle fungera. Det nya klassificeringssystemet förväntas tas i bruk under 2014. Fram till dess fortsätter det nuvarande systemet att gälla. Översynen påverkar inte bergsområden (som redan klassificeras utgående från objektiva gemensamma kriterier) eller områden med särskilda nackdelar (som öar och kustområden), som klassas enligt dessa särskilda nackdelar.

”Avgränsningen av områden med naturliga nackdelar för jordbrukssyften måste rationaliseras, och stöden måste bli mer målinriktade. Det är i jordbrukarnas och allas vårt intresse att dessa områden fortsätter att brukas, för att undvika miljöskador” sa Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”Vi försöker inte förminska eller förstora dessa mindre gynnade områden, utan vi vill skapa ett indelningssystem som är entydigt och öppet, och som tar hänsyn till alla särdrag i ett så stort och mångfaldigt område som EU.”

En enklare och mer öppen indelning av områden

Inom hela EU finns i dag över 100 mycket skiftande nationella kriterier för att avgöra om ett område kan få stöd till mindre gynnande områden. Nu har revisionsrätten lyft fram denna mångfald som ett tänkbart hot mot lika behandling. Med hjälp av vetenskapliga experter har kommissionen identifierat 8 kriterier för mark och klimat[1] som kan vara en bra utgångspunkt för en objektiv och entydig klassificering av sådana områden.

Nu måste vi först testa hur den sådan ny indelning enligt dessa kriterier fungerar. Det gör vi genom simulationer som genomförs i medlemsstaterna, med deras detaljerade nationella data.

Bättre målinriktning

För att bättre bevara landskapen, de naturliga livsmiljöerna och den biologiska mångfalden, förebygga skogsbränder och förbättra förvaltningen av mark och vatten, är det viktigt att hållbara jordbrukssystem bibehålls i områden där detta är svårt på grund av klimatet och markens beskaffenhet.

EU:s stöd för att bevara jordbruken i sådana områden måste begränsas till de områden som har stora naturliga nackdelar som påverkar jordbruket. Fördelningen av stöd till jordbruken i dessa områden bör också inriktas på de jordbruk som löper störst risk att överges.

Intensivt samarbete

Över 100 möten har hållits mellan kommissionen och medlemsstaterna, och ett offentligt samråd som inleddes den 22 maj 2008 gav 121 bidrag. Dessa sammanfattas i konsekvensbedömningen som följer med meddelandet.

Genom meddelandet, som antogs i dag, blir EU:s institutioner, regionerna och de grupper som är intresserade av jordbrukets markanvändning delaktiga i den analys som ska leda till en ny indelning av områden.

Medlemsstaterna är också delaktiga genom att de utför de simulationer som kommissionen kommer att utgå från när den utarbetar sitt förslag.

Begränsad räckvidd

Översynen påverkar inte bergsområden (som redan klassificeras utgående från objektiva gemensamma kriterier) eller områden med särskilda nackdelar (som öar och kustområden), som klassas enligt dessa särskilda nackdelar.

Framtidsutsikter

De nationella myndigheterna ska skicka sina simulationer till kommissionen senast den 21 oktober 2009. Det nya klassificeringssystemet förväntas tas i bruk under 2014.

Mer information

Kommissionens webbplats för stöd till jordbrukare i mindre gynnade områden:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

Kommissionens webbplats för landsbygdsutvecklingspolitiken 2007–2013:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sv.htm


[1] Följande 8 kriterier har fastställts: Låga temperaturer, värmebelastning, markdränering, markens struktur och stenighet, rotdjup i marken, markens kemikaliska egenskaper, markens fuktighetsbalans, samt lutningsgrad.


Side Bar