Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Bruselj, 21. aprila 2009

Območja z omejenimi možnostmi: Komisija krepi sodelovanje z nacionalnimi organi za poenostavitev in boljšo usmeritev pomoči

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, ki utira pot novemu razvrščanju kmetijskih območij z naravnimi ovirami. S pomočjo strokovnjakov je Evropska komisija opredelila 8 meril za objektivno in nedvoumno razvrstitev takšnih območij glede na tla in podnebje. Preden pa bo predstavila podroben predlog, potrebuje več podatkov za oceno njihove izvedljivosti. Zato je države članice pozvala k izvedbi simulacije z uporabo nacionalnih podatkov, ki bo pokazala kako bi ta merila delovala. Nov sistem razvrščanja bo verjetno uveden leta 2014, do takrat bo veljal sedanji sistem. Novi pregled ne bo vplival na gorska območja (že razvrščena na podlagi objektivnih skupnih meril) ali območja s posebnimi ovirami (otoki in obalna območja), ki so razvrščena glede na posebne ovire.

„Treba je racionalizirati razmejitev območij z naravnimi ovirami za potrebe kmetijstva in bolje usmeriti pomoč. Nadaljnje obdelovanje teh območij je v interesu kmetov in vseh nas, da se prepreči okoljska škoda,“ je dejala Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Cilj ni zmanjšanje ali povečanje območij z omejenimi možnostmi temveč vzpostavitev sistema razmejitve, ki bo nedvoumen in pregleden ter bo hkrati upošteval posebnosti tako velikega in raznolikega območja, kot je EU.“

Enostavnejša in preglednejša razmejitev območij

V EU je zdaj več kot 100 različnih nacionalnih meril za določitev, ali območje z omejenimi možnostmi lahko prejme plačilo. Računsko sodišče je ugotovilo, da raznovrstnost lahko povzroči neenako obravnavo. S pomočjo strokovnjakov je Evropska komisija opredelila 8 meril[1], ki bodo dobra osnova za objektivno in nedvoumno razvrstitev takšnih območij glede na tla in podnebje.

Vendar je treba izvedljivost nove razmejitve, ki bo temeljila na teh merilih, oceniti na podlagi simulacij, ki jih bodo opravile države članice z uporabo natančnih nacionalnih podatkov.

Boljša usmeritev

Če želimo ohraniti krajino, naravni habitat in biotsko raznovrstnost, preprečiti gozdne požare ter izboljšati upravljanje voda in tal, je bistveno, da ohranimo trajnostne sisteme kmetijstva na območjih, kjer neugodne podnebne in talne razmere to otežujejo.

Subvencije EU za ohranitev kmetovanja so namenjene območjem, kjer naravne ovire resno vplivajo na kmetovanje. Način dodeljevanja pomoči kmetijam na teh območjih mora omogočiti, da se pomoč nameni predvsem kmetijam, ki jim grozi, da bodo opustile kmetijsko rabo tal.

Intenzivno sodelovanje

Komisija se je z državami članicami sestala že več kot stokrat. Po javnem posvetovanju, ki se je začelo 22. maja 2008, je bilo prejetih več kot 121 prispevkov. Prispevki so povzeti v presoji vpliva, priloženi temu sporočilu.

Danes sprejeto sporočilo v analizo za novo razmejitev območij nadalje vključuje institucije EU, regije in skupine, ki se zanimajo za kmetijsko rabo tal.

Države članice so še naprej vključene z izvajanjem simulacij, ki bodo bistvene pri pripravi predloga Komisije.

Omejeno področje uporabe

Novo razvrščanje ne bo vplivalo na gorska območja (že razvrščena na podlagi objektivnih skupnih meril) ali območja s posebnimi ovirami (otoki in obalna območja), ki so razvrščena glede na posebne ovire.

Nadaljnje ukrepanje

Nacionalni organi morajo Komisiji poslati svoje simulacije do 21. oktobra 2009. Novi sistem razvrščanja bo verjetno uveden leta 2014.

Drugi podatki

Spletna stran Komisije o pomoči kmetom v območjih z omejenimi možnostmi

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

Spletna stran Komisije o politiki razvoja podeželja 2007–2013

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm


[1] Ta merila so: nizka temperatura, povišane temperature, sušenje tal, struktura in kamnitost tal, globina korenin v tleh, kemijske lastnosti tal, uravnoteženost vlažnosti tal in nagib.


Side Bar