Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

V Bruseli 21. apríla 2009

Znevýhodnené oblasti: Komisia posilňuje spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi v záujme zjednodušenia a cielenejšieho zamerania pomoci

Európska komisia dnes prijala oznámenie, ktorým sa pripravuje cesta pre nový spôsob klasifikácie poľnohospodárskych oblasti so znevýhodnenými prírodnými podmienkami. Komisia s odbornou pomocou vedeckých pracovníkov určila 8 pôdnych a podnebných kritérií, ktoré predstavujú základ pre objektívnu a jednoznačnú klasifikáciu takýchto oblastí. Skôr ako Komisia predloží legislatívny návrh, potrebuje získať viac údajov, aby mohla posúdiť jej uskutočniteľnosť. Od členských štátov sa preto požaduje, aby s použitím vlastných vnútroštátnych údajov poskytli simulácie, ktoré ukážu, ako by kritériá mohli fungovať. Nový systém klasifikácie by sa mohol zaviesť do roku 2014, dovtedy zostáva v platnosti súčasný systém. Táto revízia sa nedotkne horských oblastí, ktoré už sú vymedzené na základe spoločných objektívnych kritérií, ani oblastí s osobitným znevýhodnením (napr. ostrovov a pobrežných oblastí), ktoré sú klasifikované podľa daného osobitného znevýhodnenia.

„Vymedzenie oblastí so znevýhodnenými prírodnými podmienkami z poľnohospodárskeho hľadiska je potrebné optimalizovať a pomoc lepšie zamerať. Je v záujme poľnohospodárov a nás všetkých, aby sa tieto oblasti naďalej obhospodarovali a predišlo sa tak environmentálnym stratám“, uviedla Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Cieľom nie je znevýhodnené oblasti zredukovať alebo rozšíriť, ale vytvoriť jasný a transparentný systém vymedzenia, ktorý by zároveň zohľadňoval svojráznosť daných oblastí, rovnako rozsiahlych a rôznorodých ako je celá EÚ.“

Jednoduchšie a transparentné vymedzenie oblastí

Na posúdenie toho, či oblasť môže získať platbu za znevýhodnené prírodné podmienky, sa v rámci Európskej únie v súčasnosti používa viac ako 100 rôznych vnútroštátnych kritérií. Dvor audítorov poukázal na tieto rozdiely ako na možný zdroj nerovného zaobchádzania. Komisia s odbornou pomocou vedeckých pracovníkov určila 8 pôdnych a podnebných kritérií[1], ktoré by mohli predstavovať vhodný základ na objektívnu a jednoznačnú klasifikáciu takýchto oblastí.

Uskutočniteľnosť nového systému vymedzovania založeného na týchto kritériách je však potrebné posúdiť na základe simulácií, ktoré vykonajú členské štáty s použitím podrobných vnútroštátnych údajov.

Lepšie zacielenie pomoci

Zachovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v oblastiach, kde to podnebné a pôdne podmienky sťažujú, je rozhodujúcim faktorom, ak sa má zachovať ráz krajiny, prírodné biotopy a biologická rozmanitosť, zabrániť lesným požiarom a zlepšiť hospodárenie s vodou a pôdou.

Dotácie EÚ na zachovanie poľnohospodárstva v takýchto oblastiach by sa mali vyhradiť pre oblasti so značne znevýhodnenými prírodnými podmienkami, ktoré negatívne postihujú poľnohospodárstvo. Spôsob prideľovania pomoci jednotlivým poľnohospodárskym podnikom v týchto oblastiach by sa mal takisto zamerať na tie podniky, kde najviac hrozí opustenie pôdy.

Intenzívna spolupráca

Po začatí verejnej konzultácie 22. mája 2008 sa medzi Komisiou a členskými štátmi uskutočnilo viac ako 100 zasadnutí a bolo doručených 121 príspevkov. Ich zhrnutie sa uvádza v správe o posúdení v vplyvu priloženej k oznámeniu.

V rámci oznámenia, ktoré sa dnes prijalo, sa do analýzy, z ktorej bude vychádzať nový systém vymedzenia oblastí, zapájajú aj inštitúcie EÚ, regióny a skupiny zainteresované do poľnohospodárskeho využívania pôdy.

Členské štáty sa takisto zapoja prostredníctvom uskutočnenia simulácií, ktoré budú pri príprave návrhu Komisie kľúčové.

Obmedzený rozsah

Táto revízia sa nedotkne horských oblastí, ktoré už sú vymedzené na základe spoločných objektívnych kritérií, ani oblastí s osobitnými znevýhodneniami (napr. ostrovov a pobrežných oblastí), ktoré sú klasifikované podľa daného osobitného znevýhodnenia.

Ďalšie kroky

Vnútroštátne orgány by mali Komisii zaslať svoje simulácie do 21. októbra 2009. Nový systém klasifikácie by sa mohol zaviesť do roku 2014.

Ďalšie informácie

Webová stránka Komisie týkajúca sa pomoci poľnohospodárom v znevýhodnených oblastiach:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

Webová stránka Komisie týkajúca sa politiky rozvoja vidieka 2007-2013:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sk.htm


[1] Týmito 8 kritériami sú: nízka teplota, tepelný stres, odvodňovanie pôdy, textúra a kamenitosť pôdy, hĺbka zakoreňovania, chemické vlastnosti pôdy, rovnováha vlhkosti pôdy a sklon svahu.


Side Bar