Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Brussel, 21 april 2009

Probleemgebieden: Commissie intensiveert samenwerking met nationale autoriteiten met het oog op eenvoudigere en gerichtere steunverlening

In de vandaag door haar aangenomen mededeling effent de Commissie het terrein voor een nieuwe indeling van landbouwgebieden met natuurlijke handicaps. Met de hulp van wetenschappelijke experts heeft de Commissie acht bodem- en klimaatcriteria vastgesteld als basis voor een objectieve en duidelijke indeling. Alvorens met een wetgevingsvoorstel te kunnen komen, moet de Commissie de bruikbaarheid van deze criteria echter nog toetsen aan extra gegevens. Daarom is aan de lidstaten gevraagd om op nationale gegevens gebaseerde simulaties in te dienen waarmee de effectiviteit van de criteria wordt aangetoond. Tot de verwachte inwerkingtreding van het nieuwe indelingssysteem in 2014 blijft het huidige systeem van kracht. Deze herziening heeft geen betrekking op berggebieden (die al zijn ingedeeld op basis van objectieve gemeenschappelijke criteria), noch op gebieden met specifieke handicaps (zoals eiland- en kustgebieden), die overeenkomstig die specifieke handicaps worden ingedeeld.

“De afbakening van gebieden met natuurlijke handicaps die de landbouw bemoeilijken, moet worden gerationaliseerd en de betrokken steun moet gerichter worden verleend. Niet alleen de boer, maar ieder van ons heeft er belang bij dat deze gebieden beteeld blijven om milieuschade te voorkomen”, aldus Mariann Fischer Boel, commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. “Het doel bestaat er niet in de probleemgebieden te verkleinen of te vergroten, maar wel een afbakeningssysteem op te zetten dat duidelijk en transparant is en rekening houdt met alle specifieke factoren die een uitgestrekt en divers gebied als de EU kenmerken.”

Een eenvoudigere en transparante gebiedsafbakening

Momenteel bestaan in de EU meer dan 100 verschillende nationale criteria aan de hand waarvan wordt bepaald of een gebied in aanmerking komt voor een areaalbetaling voor probleemgebieden. De Rekenkamer ziet in deze wildgroei de mogelijke oorzaak van ongelijke behandeling. Met de hulp van wetenschappelijke experts heeft de Commissie acht bodem- en klimaatcriteria vastgesteld als mogelijke basis voor een objectieve en duidelijke indeling.

Of deze criteria daadwerkelijk kunnen dienen voor een nieuwe afbakening, moet echter nog worden beoordeeld met behulp van simulaties die de lidstaten op grond van gedetailleerde nationale gegevens hebben uitgevoerd.

Gerichtere steunverlening

Instandhouding van landschappen, natuurlijke habitats en biodiversiteit, voorkoming van bosbranden of verbetering van water- en bodembeheer is nagenoeg onmogelijk zonder behoud van de landbouw in gebieden waar zowel klimaat als bodem de landbouw bemoeilijkt.

De EU-subsidies voor het behoud van de landbouw in zulke gebieden moeten gaan naar gebieden met zware natuurlijke handicaps die een ongunstige weerslag hebben op de landbouw. Bij de verdeling van de steun over de landbouwbedrijven in deze gebieden moet bovendien aandacht worden besteed aan bedrijven waar het gevaar dat land aan landbouwdoeleinden wordt onttrokken, het grootst is.

Intense samenwerking

Naar aanleiding van een openbare raadpleging die op 22 mei 2008 van start is gegaan, heeft de Commissie meer dan 100 keer met de lidstaten rond de tafel gezeten en 121 bijdragen ontvangen. Deze zijn samengevat in de effectbeoordeling die bij de mededeling is gevoegd.

Bovendien hebben de instellingen van de EU, de regio’s en de partijen die betrokken zijn bij het grondgebruik, hun zeg gehad in de analyse die in een nieuwe gebiedsafbakening moet uitmonden.

Via de nationale simulaties, die van cruciaal belang zullen zijn voor de voorbereiding van het Commissievoorstel, worden de lidstaten bovendien nog nauwer bij het hele proces betrokken.

Beperkte werkingssfeer

Deze herziening heeft geen betrekking op berggebieden (die al zijn ingedeeld op basis van objectieve gemeenschappelijke criteria), noch op gebieden met specifieke handicaps (zoals eiland- en kustgebieden), die overeenkomstig die specifieke handicaps worden ingedeeld.

Volgende stappen

De nationale autoriteiten moeten hun simulaties uiterlijk op 21 oktober 2009 bij de Commissie indienen. Het nieuwe indelingssysteem moet in 2014 in werking treden.

Nadere informatie

De webpagina van de Commissie inzake steun aan landbouwers in probleemgebieden

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

De webpagina van de Commissie inzake het beleid voor plattelandsontwikkeling 2007-2013

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_nl.htm


Side Bar