Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Briuselis, 2009 m. balandžio 21 d.

Parama mažiau palankių ūkininkauti vietovių ūkininkams. Komisija, siekdama tikslingiau teikti paramą ir supaprastinti jos teikimo tvarką, stiprina bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriuo rengiamasi nustatyti naują žemės ūkio vietovių su gamtinėmis kliūtimis klasifikavimo sistemą. Mokslo ekspertų padedama, Komisija nustatė aštuonis dirvožemio ir klimato kriterijus, pagal kuriuos tokias vietoves būtų galima klasifikuoti objektyviai ir aiškiai. Tačiau prieš pateikdama teisės akto pasiūlymą, Komisija turi gauti daugiau duomenų, kad galėtų įvertinti tų kriterijų tinkamumą. Valstybių narių prašoma atlikti nacionaliniais duomenimis grindžiamą modeliavimą, kad paaiškėtų galimi kriterijų taikymo rezultatai. Nauja klasifikavimo sistema tikriausiai bus pradėta taikyti 2014 m., o iki tol galios dabartinė sistema. Persvarstyta sistema nebus taikoma kalnuotoms vietovėms, kurios jau klasifikuojamos pagal bendruosius objektyvius kriterijus, arba vietovėms su specifinėmis gamtinėmis kliūtimis (pvz., saloms bei pakrančių zonoms), kurios klasifikuojamos pagal tas kliūtis.

„Reikia racionaliau nustatyti vietovių su gamtinėmis kliūtimis ribas ir tikslingiau teikti paramą. Ir ūkininkai, ir visi mes esame suinteresuoti, kad šiose vietovėse būtų toliau ūkininkaujama ir būtų išvengta žalos aplinkai, – teigė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel. – Siekiama ne sumažinti arba padidinti mažiau palankių ūkininkauti vietovių plotą, bet nustatyti aiškią ir skaidrią tų vietovių ribų nustatymo sistemą atsižvelgiant į tai, kad ES teritorija didelė ir įvairi.“

Paprastesnis ir skaidresnis vietovių ribų nustatymas

ES šiuo metu taikoma daugiau nei šimtas labai skirtingų nacionalinių kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, ar tam tikros vietovės ūkininkams galima skirti vadinamąsias mažiau palankių ūkininkauti vietovių išmokas. Audito rūmai atkreipė dėmesį, kad dėl tokios kriterijų įvairovės galimybės gauti paramą gali būti nevienodos. Mokslo ekspertų padedama, Komisija nustatė aštuonis dirvožemio ir klimato kriterijus[1], pagal kuriuos būtų galima objektyviai ir aiškiai klasifikuoti tokias vietoves.

Tačiau šiais kriterijais grindžiamos naujos ribų nustatymo sistemos tinkamumą reikia įvertinti remiantis modeliavimo, kurį, naudodamosi išsamiais nacionaliniais duomenimis, atlieka valstybės narės, rezultatais.

Tikslingesnė parama

Siekiant išsaugoti kraštovaizdžius, natūralias buveines ir biologinę įvairovę, išvengti miškų gaisrų ir pagerinti vandens bei dirvožemio valdymą, vietovėse, kurioms būdingos sunkios klimato ir dirvožemio sąlygos, būtina išsaugoti darnias ūkininkavimo sistemas.

ES subsidijos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ir toliau būtų ūkininkaujama tokiose vietovėse, turėtų būti skiriamos tik ūkiams, esantiems vietovėse su didelėmis ūkininkauti trukdančiomis gamtinėmis kliūtimis. Be to, parama tokiose vietovėse esantiems ūkiams visų pirma turėtų būti teikiama tais atvejais, kai kyla pavojus, kad ūkininkai apleis žemę.

Stipresnis bendradarbiavimas

Nuo 2008 m. gegužės 22 d., kai buvo pradėtos viešosios konsultacijos, įvyko daugiau nei šimtas Komisijos ir valstybių narių atstovų susitikimų ir gauta daugiau nei šimtas dvidešimt vienas atsiliepimas. Susitikimų rezultatai ir atsiliepimai apibendrinti su komunikatu pateikiamame poveikio vertinime.

Šiandien priimtu komunikatu ES institucijoms, regionams ir grupėms, suinteresuotiems žemės naudojimu žemės ūkio reikmėms, sudaromos sąlygos aktyviau dalyvauti tyrime, kurio rezultatais remiantis bus sukurta nauja vietovių ribų nustatymo sistema.

Valstybės narės tyrime dalyvauja atlikdamos modeliavimą, kurio rezultatai turės lemiamos įtakos Komisijos rengiamam teisės akto pasiūlymui.

Ribota taikymo sritis

Persvarstyta sistema nebus taikoma kalnuotoms vietovėms, kurios jau klasifikuojamos pagal bendruosius objektyvius kriterijus, arba vietovėms su specifinėmis kliūtimis (pvz., saloms bei pakrančių zonoms), kurios klasifikuojamos pagal tas kliūtis.

Tolesni veiksmai

Nacionalinės institucijos modeliavimo rezultatus turėtų Komisijai atsiųsti iki 2009 m. spalio 21 d. Nauja klasifikavimo sistema tikriausiai bus pradėta taikyti 2014 m.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos galima rasti paramai mažiau palankių ūkininkauti vietovių ūkininkams skirtame Komisijos interneto svetainės tinklalapyje

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm arba

kaimo plėtros politikai 2007 – 2013 m. skirtame Komisijos interneto svetainės tinklalapyje

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lt.htm.


[1] Šie aštuoni kriterijai – tai žema temperatūra, karštis, dirvožemio drenažas, dirvožemio struktūra ir akmeningumas, šaknijimosi gylis, cheminės dirvožemio savybės, dirvožemio drėgmės pusiausvyra ir nuolydis.


Side Bar