Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Bryssel 21. huhtikuuta 2009

Epäsuotuisten alueiden uusi luokittelu – komissio ja jäsenvaltiot tiivistävät yhteistyötä tavoitteenaan paremmin kohdennetut tuet

Euroopan komissio hyväksyi tänään tiedonannon, jolla valmistellaan maatalouskäytössä olevien luonnonhaitta-alueiden uutta luokitusta. Komissio on tieteellisten asiantuntijoiden avulla yksilöinyt kahdeksan maaperään ja ilmastoon liittyvää kriteeriä, joiden perusteella luonnonhaitta-alueet voidaan luokitella puolueettomasti ja selvästi. Ennen kuin komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen, sen on kuitenkin saatava enemmän tietoja kriteerien käyttökelpoisuudesta. Jäsenvaltioita pyydetään sen vuoksi toimittamaan komissiolle simulaatioita, joissa ne käyttävät kansallisia tietojaan. Näin pyrittäisiin osoittamaan, miten kriteerit toimivat. Uusi luokitusjärjestelmä otetaan käyttöön todennäköisesti vuonna 2014; siihen asti käytetään nykyistä järjestelmää. Uudelleentarkastelu ei koske vuoristoalueita, jotka on jo luokiteltu puolueettomien yhteisten kriteerien perusteella, eikä alueita, joihin liittyy erityishaittoja (esimerkiksi saaret ja rannikkoalueet) ja jotka on luokiteltu kyseisten erityishaittojen perusteella.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaarin Mariann Fischer Boelin mukaan luonnonhaitoista kärsivän maatalousmaan määrittely on järkeistettävä, ja tällaisille alueille tarkoitettu tuki on kohdennettava paremmin. ”On maanviljelijöiden ja meidän kaikkien edun mukaista, että näitä alueita viljellään edelleen, jotta ympäristövahingot voidaan estää. Tavoitteena ei ole pienentää tai suurentaa epäsuotuisia alueita, vaan ottaa käyttöön selvempi ja läpinäkyvämpi määrittelyjärjestelmä ottaen samalla huomioon koko EU:n alueen erikoispiirteet.”

Selvempi ja läpinäkyvämpi alueiden määrittely

EU:ssa on nykyään käytössä yli 100 hyvin erilaista kansallista kriteeriä, joiden perusteella arvioidaan, voidaanko alueelle myöntää epäsuotuisien alueiden tukea. Tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomioita näihin eroihin, ja se katsoo, että ne voivat johtaa eriarvoiseen kohteluun. Komissio on tieteellisten asiantuntijoiden avulla yksilöinyt kahdeksan maaperään ja ilmastoon liittyvää kriteeriä[1], jotka voivat olla hyvä perusta näiden alueiden luokitukseen puolueettomasti ja selvästi.

Näitä kriteerejä käyttävän uuden määrittelyjärjestelmän käyttökelpoisuus on kuitenkin arvioitava simulaatioiden avulla, joissa jäsenvaltiot käyttävät omaa maataan koskevia yksityiskohtaisia tietoja.

Paremmin kohdennetut tuet

Jotta maisemia, luontotyyppejä ja luonnon monimuotoisuutta voidaan säilyttää, estää metsäpaloja ja parantaa vesien ja maaperän hoitoa, on ratkaisevan tärkeää ylläpitää kestäviä maanviljelyjärjestelmiä alueilla, joissa ilmasto ja maaperä tekevät maanviljelyn vaikeaksi.

Tällaisten alueiden maanviljelyn säilyttämiseen tarkoitetut EU:n tuet olisi varattava niille alueille, joilla luonnonhaitat ovat vaikeita ja vaikuttavat selkeästi maanviljelyyn. Tuki olisi jaettava tällaisten alueiden maatiloille siten, että se kohdennetaan niihin tiloihin, joilla vaara maan poistumisesta maatalouskäytöstä on suurin.

Tiivistä yhteistyötä

Komissio ja jäsenvaltiot pitivät yli 100 kokousta, ja 22. toukokuuta 2008 käynnistetyssä julkisessa kuulemismenettelyssä saatiin 121 kommenttia. Niistä esitetään yhteenveto tiedonantoon liitetyssä vaikutustenarvioinnissa.

Tänään annetussa tiedonannossa kehotetaan EU:n toimielimiä, alueita ja ryhmittymiä, joiden toiminnan piiriin maatalousmaa kuuluu, osallistumaan analyysiin, jonka perusteella alueet määritellään uudelleen.

Jäsenvaltioita pyydetään osallistumaan työhön myös tekemällä simulaatioita, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä komission ehdotuksen valmistelulle.

Rajoitettu soveltamisala

Tämä uudelleentarkastelu ei koske vuoristoalueita, jotka on jo luokiteltu puolueettomien yhteisten kriteerien perusteella, eikä alueita, joihin liittyy erityishaittoja (esimerkiksi saaret ja rannikkoalueet) ja jotka on luokiteltu kyseisten erityishaittojen perusteella.

Jatkotoimet

Jäsenvaltioiden viranomaisten pitäisi lähettää simulaationsa komissiolle 21. lokakuuta 2009 mennessä. Uusi luokitusjärjestelmä otetaan käyttöön todennäköisesti vuonna 2014.

Lisätietoja

Epäsuotuisien alueiden maanviljelijöiden tukia koskeva komission verkkosivusto

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

Maaseudun kehittämispolitiikka (2007–2013) koskeva komission verkkosivusto

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_fi.htm


[1] Kriteerit ovat kylmä ilmasto, lämpöstressi, maaperän kuivatus, maaperän rakenne ja kivisyys, maaperän juurisyvyys, maaperän kemialliset ominaisuudet, maaperän kosteustasapaino ja kaltevuus.


Side Bar