Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Bruxelles, den 21. april 2009

Ugunstigt stillede områder: Kommissionen øger samarbejdet med nationale myndigheder for at forenkle støtten og gøre den mere målrettet

Europa-Kommissionen vedtog i dag en meddelelse, som baner vejen for en ny klassificering af landbrugsområder med naturbetingede ulemper. Med videnskabelige eksperters hjælp har Kommissionen udpeget 8 jordbunds- og klimakriterier, der danner udgangspunkt for en objektiv og entydig klassificering af sådanne områder. Men inden der kan fremlægges et lovforslag, har Kommissionen behov for flere data for at kunne vurdere, om kriterierne kan gennemføres. Medlemsstaterne anmodes derfor om at levere simuleringer på grundlag af nationale data for at vise, hvordan kriterierne vil fungere. Det nye klassifikationssystem forventes at være indført i 2014; indtil da forbliver det nugældende system i kraft. Denne revision får ingen indflydelse på bjergområder (som allerede er klassificeret på grundlag af objektive fælles kriterier) eller områder med specifikke ulemper (f.eks. øer og kystområder), der klassificeres efter disse specifikke ulemper.

"Afgrænsningen af områder med naturbetingede ulemper i landbrugssammenhæng må rationaliseres, og støtten må målrettes bedre. Det er i landmændenes og den øvrige befolknings interesse, at disse områder fortsat udnyttes til landbrugsformål for at forebygge skader på miljøet", udtalte Mariann Fischer Boel, kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter. "Formålet er ikke at mindske eller udvide de ugunstigt stillede områder, men at afgrænse områderne med et entydigt og gennemskueligt system, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold i et område, der er så stort og forskelligartet som EU."

En enklere og mere gennemskuelig arealafgrænsning

I EU findes der pt. mere end 100 meget forskellige nationale kriterier til at afgøre, om et område kan komme i betragtning til en præmie som ugunstigt stillet område. Revisionsretten påpegede, at denne diversitet kan give anledning til forskelsbehandling. Med videnskabelige eksperters hjælp har Kommissionen udpeget 8 jordbunds- og klimakriterier[1], der kan danne et godt udgangspunkt for en objektiv og entydig klassificering af sådanne områder.

Men der er behov for at vurdere, om den nye afgrænsning ud fra disse kriterier kan gennemføres, og dette sker på grundlag af simuleringer, som medlemsstaterne udfører med detaljerede nationale data.

Målrettetheden forbedres

For at bevare landskaber, naturlige habitater og biodiversitet og for at forebygge skovbrande og forbedre forvaltningen af vand- og jordbundsressourcer er det afgørende at opretholde bæredygtige landbrugssystemer i områder, hvor klimaet og jordbundsforholdene gør dette vanskeligt.

EU-støtte med henblik på at opretholde landbrugsvirksomhed bør forbeholdes de områder, hvor naturbetingede ulemper er alvorlige og påvirker landbruget. Støtten bør også fordeles på bedrifterne i disse områder således, at den målrettes de bedrifter, hvor der er størst risiko for, at jorden opgives.

Tæt samarbejde

Der er holdt over 100 møder mellem Kommissionen og medlemsstaterne, og der er modtaget 121 bidrag i forbindelse med en offentlig høring, som blev indledt den 22. maj 2008. Disse er sammenfattet i den konsekvensanalyse, som ledsager meddelelsen.

Med meddelelsen, der blev vedtaget i dag, inddrages EU-institutionerne, regionerne og grupper med interesse for fysisk planlægning af landbrugsområder yderligere i den analyse, der munder ud i en ny arealafgrænsning.

Medlemsstaterne bidrager derudover ved at udføre simuleringer, som vil være afgørende for udarbejdelsen af Kommissionens forslag.

Begrænset omfang

Denne revision får ingen indflydelse på bjergområder (som allerede er klassificeret på grundlag af objektive fælles kriterier) eller områder med specifikke ulemper (f.eks. øer og kystområder), der klassificeres ifølge disse specifikke ulemper.

Fremtidige tiltag

De nationale myndigheder bør indsende deres simuleringer til Kommissionen senest den 21. oktober 2009. Det nye klassifikationssystem forventes at være indført i 2014.

Yderligere oplysninger

Kommissionens webside vedrørende støtte til landmænd i ugunstigt stillede områder

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

Kommissionens webside vedrørende politikken for udvikling af landdistrikterne 2007-2013

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_da.htm


[1] De 8 kriterier er: lav temperatur, varmebelastning, jordbundsdræning, jordens tekstur og stenholdighed, roddybde, jordbundens kemiske egenskaber, jordfugtighedsbalancen og terrænets hældning.


Side Bar