Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Брюксел, 21 април 2009 г.

Необлагодетелстваните райони: Комисията засилва сътрудничеството с националните власти за опростяване и по-добро насочване на помощта

Днес Европейската комисия прие съобщение, с което прокарва пътя за нова класификация на земеделските райони с неблагоприятни природни условия. С помощта на научни експерти Комисията определи 8 критерия, свързани с почвено-климатичните условия, като база за обективно и ясно класифициране на такива райони. Преди да представи законодателно предложение обаче, Комисията се нуждае от повече данни, за да оцени до каква степен критериите са приложими. Поради това тя отправи искане към държавите-членки да предоставят симулации, осъществени въз основа на национални данни, за евентуалните резултати от прилагането на критериите. Новата система за класификация вероятно ще бъде въведена през 2014 г., като до тогава в сила ще остане настоящата система. Това преразглеждане не засяга планинските райони (които вече са класифицирани въз основа на обективни общи критерии) или районите със специфични неблагоприятни природни условия (напр. островите и крайбрежните райони), които са класифицирани съгласно тези специфични неблагоприятни условия.

„Необходимо е подходът при определянето на границите на районите с неблагоприятни за осъществяване на селскостопанска дейност природни условия да бъде рационализиран, а помощта — по-целенасочена. В интерес на селскостопанските производители и на всички нас е тези райони да продължат да се обработват, така че да се предотврати нанасянето на вреди на околната среда“, заяви Мариан Фишер Боул, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони. „Целта е не да бъде намален или разширен обхватът на необлагодетелстваните райони, а да се създаде ясна и прозрачна система за определянето на границите им, като се държи сметка за спецификата на една толкова обширна и разнообразна територия, каквато е територията на ЕС.“

По-просто и прозрачно определяне на границите на районите

Понастоящем в ЕС съществуват над 100 силно различаващи се национални критерия за определяне дали даден район може да получи плащане в качеството си на необлагодетелстван район. Това разнообразие бе посочено от Сметната палата като възможен източник на неравнопоставеност. С помощта на научни експерти Комисията определи 8 критерия, свързани с почвено-климатичните условия[1], които могат да бъдат добра база за обективно и ясно класифициране на такива райони.

Необходимо е обаче приложимостта на новото определяне на границите на базата на тези критерии да бъде оценена, като се използват направените от държавите-членки симулации въз основа на подробни национални данни.

По-добра насоченост

За да се съхранят ландшафтът, естествените местообитания и биоразнообразието, да се предотвратят горските пожари и да се усъвършенства управлението на водите и почвите, от жизненоважно значение е да се запазят устойчивите селскостопански системи в районите, в които това е трудно поради климатичните и почвените особености.

Субсидиите на ЕС за опазване на селскостопанската дейност в такива райони следва да бъдат запазени за районите, в които неблагоприятните природни условия са силно изразени и се отразяват на селскостопанското производство. Разпределянето на помощта между стопанствата в тези райони следва също да става по начин, позволяващ насочването ѝ към стопанствата, които са най-застрашени от изоставяне на земята.

Засилено сътрудничество

Комисията проведе над 100 срещи с държавите-членки и получи 121 становища в резултат от започнатото на 22 май 2008 г. обществено допитване. Те са обобщени в оценката на въздействието, която придружава съобщението.

С приетото днес съобщение се засилва участието на европейските институции, на районите и на групите, заинтересовани от ползването на земята за селскостопански цели, в анализа, насочен към нов начин на определяне на границите на районите.

Държавите-членки са допълнително съпричастни чрез провеждането на симулации, които ще бъдат от изключително важно значение за изготвянето на предложение от страна на Комисията.

Ограничен обхват

Това преразглеждане не засяга планинските райони (които вече са класифицирани въз основа на обективни общи критерии) или районите със специфични неблагоприятни природни условия (напр. островите и крайбрежните райони), които са класифицирани съгласно тези специфични неблагоприятни условия.

Следващи етапи

Националните власти следва да изпратят симулациите си на Комисията до 21 октомври 2009 г. Новата система за класификация вероятно ще бъде въведена през 2014 г.

Допълнителна информация

Уебстраницата на Комисията, посветена на помощта за селскостопанските производители в необлагодетелстваните райони:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

Уебстраницата на Комисията, посветена на политиката за развитие на селските райони:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_bg.htm


[1] Осемте критерия са: ниска температура, високотемпературен стрес, дренаж на почвите, строеж на почвите и каменливост, дълбочината на вкореняване, химични свойства на почвите, баланс на почвената влага и наклон.


Side Bar