Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Bryssel den 20 april 2009

Konsumentskydd: Årsrapporten 2008 för Rapex visar att fler farliga produkter upptäcks

Antalet farliga konsumentprodukter som dragits tillbaka från marknaden i EU ökade med 16 % under 2008 jämfört med 2007, visar kommissionens årsrapport för Rapex (gemenskapens system för snabbt informationsutbyte om andra farliga produkter än livsmedel) som läggs fram idag. Ökningen från 1 605 anmälningar 2007 till 1 866 i fjol visar att systemets kapacitet förstärkts under 2008 sedan medlemsstaterna och kommissionen tilldelat resurser och satsat på utbildning. Det europeiska näringslivet tar också sitt säkerhetsansvar mer på allvar och återkallar snabbare osäkra produkter från marknaden. Leksaker (inklusive barnprodukter såsom cyklar, barnvagnar, barnsängar och nappar), elprodukter och motorfordon var de oftast anmälda produkterna 2008. Andelen Rapex-anmälningar av kinesiska produkter ökade (från 52 % under 2007 till 59 % under 2008). Detta beror antagligen på att tillsynsmyndigheterna inriktar sig på kända riskabla produktkategorier.

– Rapporten visar att vi inte kan vila på lagrarna när det gäller produktsäkerhet. Den viktigaste frågan 2009 blir att se till att produktsäkerheten inte hamnar på undantag under finanskrisen, att företagen fortsätter att fullgöra sina skyldigheter gentemot konsumenterna och att medlemsstaterna anslår tillräckligt med pengar för tillsynen. Säkerhet är ingen lyx. Rapporten visar tydligt på de problem som finns och att det inte finns utrymme att snåla eller ta genvägar när det gäller säkerheten. Tvärtom måste vi i kristider, när priset blir avgörande för konsumenternas köp, satsa ännu hårdare på bevakning och vara särskilt vaksamma, säger konsumentkommissionär Meglena Kuneva.

Antalet anmälda farliga produkter ökar fortfarande

Det totala antalet anmälningar i Rapex har ökat gradvis sedan 2004 (när direktivet om allmän produktsäkerhet, den rättsliga grunden för Rapex, införlivades i medlemsstaternas nationella lagstiftning). Nu när systemet är inne på sitt femte år har antalet anmälningar fyrdubblats från 468 under 2004 till 1866 under 2008. Antalet anmälningar under 2008 ökade med 16 % jämfört med 2007. Det ökande antalet Rapex-anmälningar beror på effektivare tillsyn från de nationella myndigheterna, större medvetenhet bland företagen om skyldigheterna, ökat samarbete med länder utanför EU samt arbete inom nätverk i EU som kommissionen samordnar.

Alla länder bidrar till Rapex

Alla EU-länder bidrog till Rapex genom att spåra upp och anmäla nya farliga produkter och se till att anmälningarna följdes upp. Tolv länder ökade verksamheten i systemet och anmälde fler farliga produkter än under 2007. De flitigaste länderna var Tyskland (205 anmälningar), Spanien (163 anmälningar), Slovakien (140 anmälningar), Grekland (132 anmälningar) och Ungern (129 anmälningar). De här ländernas anmälningar utgjorde 50 % av alla anmälningar i systemet.

Leksaker, elapparater och motorfordon toppar listan

Leksaker (498 anmälningar), elapparater (169 anmälningar) och motorfordon (160 anmälningar) stod för 53 % av alla anmälningar av farliga produkter 2008. Resultaten är ungefär desamma som för 2007. Textilprodukter inklusive kläder (140 anmälningar) blev 2008 den fjärde mest anmälda produktkategorin.

Fler anmälningar av kinesiska produkter

Totalt rörde 909 anmälningar av farliga produkter i Rapex 2008 produkter som tillverkats i Kina. Andelen kinesiska produkter som anmälts i Rapex ökade 2008 till 59 % från 52 % under 2007. Den här ökande andelen kan bero på flera faktorer, bl.a. ökad varuimport till EU från Kina, starkare fokus på kinesiska produkter i den nationella tillsynen samt effektivare samarbete mellan EU och Kina.

Rapporten visar att de kinesiska myndigheterna allt oftare vidtar åtgärder på sin marknad i enlighet med uppgifter från Rapex som lämnas genom datorprogrammet RAPEX-CHINA (togs i drift i september 2006). Kommissionen informeras om de kinesiska åtgärderna en gång i kvartalet enligt rutiner som infördes 2007. Sedan datorprogrammet togs i drift har de kinesiska myndigheterna utrett 669 Rapex-anmälningar. I 352 ärenden (53 %) ledde utredningen till förebyggande åtgärder eller begränsningar (t.ex. exportförbud eller skärpt bevakning av den kinesiska tillverkaren) från officiellt håll eller från tillverkaren på frivillig basis.

Mer information: MEMO/09/167

och http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar