Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

V Bruseli 20. apríla 2009

Spotrebitelia: Podľa výročnej správy systému RAPEX z roku 2008 počet zistených nebezpečných výrobkov narastá

Vo výročnej správe Komisie o systéme rýchleho varovania o nebezpečných nepotravinových výrobkoch (RAPEX) sa dnes uvádza, že počet nebezpečných výrobkov, ktoré boli v roku 2008 stiahnuté z trhu EÚ, vzrástol v porovnaní s rokom 2007 o 16 %. Z nárastu počtu oznámení z 1 605 v roku 2007 na 1 866 v minulom roku vyplýva, že kapacita systému RAPEX v roku 2008 výrazne narástla po tom, čo Európska komisia a členské štáty investovali značné zdroje a zabezpečili odbornú prípravu. Európske spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti bezpečnosti spotrebných výrobkov, tiež berú svoje povinnosti vážnejšie a svoje nebezpečné výrobky ochotnejšie sťahujú z trhu. V roku 2008 boli najčastejšie oznámenými výrobkami hračky a detský tovar (napr. bicykle, detské chodúľky, postieľky a cumlíky), elektrické výrobky a motorové vozidlá. Aj v tomto roku sa zvýšil počet oznámení týkajúcich sa výrobkov vyrobených v Číne zaslaných prostredníctvom systému RAPEX (z 52 % v roku 2007 na 59 % v roku 2008). Treba to vnímať ako dôsledok toho, že orgány dohľadu nad trhom sa zamerali na kategórie výrobkov, pri ktorých je známe vyššie riziko.

Meglena Kuneva, komisárka pre ochranu spotrebiteľa, vyhlásila: „Z tejto správy jasne vyplýva, že bezpečnosti musíme venovať zvýšenú pozornosť. Najväčšou výzvou v roku 2009 bude zaistiť, aby sa v súčasnom období finančnej krízy neodsunula bezpečnosť výrobkov na vedľajšiu koľaj, aby podniky naďalej plnili svoje povinnosti voči spotrebiteľom a aby členské štáty vyčlenili dostatočné zdroje na presadzovanie predpisov. Bezpečnosť nie je luxus. V tejto správe sa jasne stanovujú dôležité výzvy, ktorým musíme čeliť, a je jasným signálom, že, pokiaľ ide o bezpečnosť, nesmie sa šetriť ani znižovať kvalita. Naopak, v čase ekonomickej krízy, keď sa cena stáva významným faktorom vo výdavkoch spotrebiteľov, musíme zvýšiť naše úsilie a byť osobitne ostražití“.

Počet oznámených nebezpečných výrobkov stále rastie

Celkový počet oznámení distribuovaných prostredníctvom systému RAPEX sa postupne zvýšil od roku 2004 (keď bola smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, t. j. právny základ systému RAPEX, členskými štátmi transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov). Po piatich rokoch sa počet oznámení zvýšil štvornásobne zo 468 (v roku 2004) na 1 866 (v roku 2008). V roku 2008 vzrástol počet oznámení v porovnaní s rokom 2007 o 16 %. Nárast oznámení systému RAPEX možno pripísať účinnejšiemu presadzovaniu bezpečnosti výrobkov zo strany vnútroštátnych orgánov, väčšiemu povedomiu podnikov o ich povinnostiach, posilnenej spolupráci s tretími krajinami a akciám zameraným na budovanie sietí medzi členskými štátmi, ktoré koordinuje Komisia.

Všetky krajiny prispievajú do systému RAPEX

Všetky krajiny EÚ prispievali do systému RAPEX detekciou a oznamovaním nových nebezpečných výrobkov a zabezpečovaním primeraných nápravných opatrení na základe prijatých informácií. Dvanásť z nich zintenzívnilo svoju činnosť v rámci systému a v porovnaní s rokom 2007 oznámilo viac nebezpečných výrobkov. Krajiny s najvyšším počtom oznámení boli Nemecko (205 oznámení), Španielsko (163 oznámení), Slovensko (140 oznámení), Grécko (132 oznámení) a Maďarsko (129 oznámení). Oznámenia zaslané týmito krajinami predstavujú 50 % všetkých oznámení týkajúcich sa výrobkov predstavujúcich vážne riziko zaslaných prostredníctvom tohto systému.

Na zozname dominujú hračky, elektrické spotrebiče a motorové vozidlá

Hračky (498 oznámení), elektrické spotrebiče (169 oznámení) a motorové vozidlá (160 oznámení) predstavovali 53 % všetkých oznámení týkajúcich sa výrobkov predstavujúcich vážne riziko v roku 2008. Tieto výsledky súhlasia s výsledkami systému RAPEX z roku 2007. Textilné výrobky vrátane odevov (140 oznámení) sa v roku 2008 stali štvrtou najčastejšie oznamovanou kategóriou výrobkov (v rámci systému RAPEX).

Nárast počtu oznámení týkajúcich sa výrobkov vyrobených v Číne

Celkovo sa na výrobky vyrobené v Číne vzťahovalo 909 oznámení týkajúcich sa výrobkov predstavujúcich vážne riziko zaslaných prostredníctvom systému RAPEX v roku 2008. Počet výrobkov vyrobených v Číne oznámených prostredníctvom systému RAPEX sa v porovnaní s rokom 2007, kedy to bolo 52 %, v roku 2008 zvýšil na 59 %. Narastajúci trend by sa mal vnímať v súvislosti s niekoľkými faktormi, akými sú: nárast dovozu tovaru do EÚ z Číny, zameranie opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni v oblasti presadzovania na výrobky vyrobené v Číne, účinnejšia spolupráca medzi EÚ a Čínou.

Zo správy vyplýva, že čínske orgány stále častejšie prijímajú reštriktívne opatrenia na svojom trhu na základe informácií systému RAPEX poskytovaných prostredníctvom aplikácie „RAPEX-ČÍNA“ (zavedenej v septembri 2006). Nápravné opatrenia prijaté čínskymi orgánmi sa oznamujú Komisii na základe systému poskytovania štvrťročných správ, ktorý bol zavedený v roku 2007. Od zavedenia aplikácie AQSIQ prešetrila 669 oznámení systému RAPEX. V 352 prípadoch (53 %) bolo výsledkom prešetrovaní prijatie preventívnych alebo reštriktívnych opatrení (napr. zákaz/zastavenie vývozu, posilnenie dohľadu nad čínskym výrobcom/vývozcom) buď zo strany AQSIQ alebo dobrovoľne zo strany čínskeho výrobcu/vývozcu.

Viac informácií: MEMO/09/167

a http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar