Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Bruksela, dnia 20 kwietnia 2009 r.

Sprawy konsumentów: wg rocznego sprawozdania RAPEX za rok 2008 liczba wykrytych produktów niebezpiecznych rośnie

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez Komisję rocznego sprawozdania z funkcjonowania wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych („RAPEX”), liczba niebezpiecznych produktów konsumenckich wycofanych z rynku UE w 2008 r. wzrosła o 16% w porównaniu do 2007 r. Wzrost liczby powiadomień z 1 605 w 2007 r. do 1 866 w roku ubiegłym dowodzi, że możliwości systemu RAPEX znowu znacznie wzrosły w 2008 r. w następstwie poczynionych przez Komisję Europejską i państwa członkowskie istotnych inwestycji w postaci środków i szkoleń. Przedsiębiorstwa europejskie również traktują poważniej swe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i chętniej wycofują z rynku swe niebezpieczne produkty. W roku 2008 najczęściej zgłaszanymi produktami były zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci (takie jak rowery, chodziki, łóżeczka i smoczki), produkty elektryczne i pojazdy silnikowe. Wzrosła liczba przesłanych przez system RAPEX powiadomień o produktach pochodzenia chińskiego (z 52% w 2007 r. do 59% w 2008 r.). Należy to traktować jako skutek skoncentrowania się organów nadzoru rynku na kategoriach produktów, o których wiadomo, że stanowią większe zagrożenie.

Komisarz ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: „To sprawozdanie zawiera bardzo jasne przesłanie: nie ma miejsca na samozadowolenie, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Największym wyzwaniem w roku 2009 jest zagwarantowanie, by bezpieczeństwo produktów nie zostało odłożone na bok w czasie kryzysu finansowego, by przedsiębiorstwa nadal przestrzegały swych obowiązków wobec konsumentów i by państwa członkowskie przydzieliły wystarczające środki na działania związane z egzekwowaniem przepisów. Bezpieczeństwo nie jest luksusem. W sprawozdaniu, o którym mowa, jasno określono stojące przed nami istotne wyzwania; zawarto w nim też wyraźny sygnał, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa nie ma miejsca na cięcie kosztów i chodzenie na skróty. Przeciwnie, w czasie kryzysu gospodarczego, gdy cena staje się znaczącym czynnikiem w wydatkach konsumentów, musimy zwiększyć nasze starania i szczególnie wzmóc czujność.”.

Wciąż rośnie liczba zgłoszonych produktów niebezpiecznych

Łączna liczba powiadomień przekazywanych poprzez system RAPEX rosła stopniowo od 2004 r. (kiedy to dokonano transpozycji dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, stanowiącej podstawę prawną dla systemu RAPEX, do krajowych systemów prawnych państw członkowskich). W piątym roku funkcjonowania systemu liczba powiadomień wzrosła czterokrotnie, od 468 (w 2004 r.) do 1 866 (w 2008 r.). W roku 2008 liczba powiadomień wzrosła o 16% w porównaniu z rokiem 2007.

Przyczyną wzrostu liczby powiadomień w ramach RAPEX jest bardziej skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów przez organy krajowe, większa świadomość obowiązków wśród przedsiębiorstw, lepsza współpraca z krajami trzecimi i działania z zakresu budowania sieci kontaktów między państwami członkowskimi koordynowane przez Komisję Europejską.

Wszystkie kraje przyczyniają się do funkcjonowania systemu RAPEX

Wszystkie kraje UE uczestniczyły w systemie RAPEX poprzez wykrywanie nowych produktów niebezpiecznych i powiadamianie o nich oraz zapewnianie odpowiednich działań uzupełniających w związku z otrzymanymi informacjami. Dwanaście krajów jeszcze bardziej nasiliło działania w ramach systemu i zgłosiło więcej produktów niebezpiecznych niż w 2007 r. Krajami, które przekazały najwięcej powiadomień, były Niemcy (205 powiadomień), Hiszpania (163 powiadomienia), Słowacja (140 powiadomień), Grecja (132 powiadomienia) i Węgry (129 powiadomień). Powiadomienia przesłane przez te kraje stanowią 50% wszystkich przesłanych za pośrednictwem systemu powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie.

Na czele listy zabawki, urządzenia elektryczne i pojazdy silnikowe

W 2008 r. 53% wszystkich powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie dotyczyło zabawek (498 powiadomień), urządzeń elektrycznych (169 powiadomień) i pojazdów silnikowych (160 powiadomień). Wyniki te są podobne do wyników w ramach RAPEX z 2007 r. Wyroby włókiennicze, w tym odzież, (ze 140 powiadomieniami) stały się w 2008 r. czwartą najczęściej zgłaszaną poprzez RAPEX kategorią produktów.

Wzrost liczby powiadomień o produktach pochodzenia chińskiego

W 2008 r. łącznie 909 przesłanych poprzez system RAPEX powiadomień o produktach stanowiących poważne zagrożenie dotyczyło produktów wytworzonych w Chinach. Liczba zgłoszonych przez system RAPEX produktów pochodzenia chińskiego wzrosła w 2008 r. do 59% z 52% w 2007 r. Tę tendencję zwyżkową należy postrzegać przez pryzmat szeregu czynników, takich jak: rosnący przywóz towarów z Chin do UE, skoncentrowanie na produktach pochodzenia chińskiego podejmowanych na poziomie krajowym działań związanych z egzekwowaniem przepisów, skuteczniejsza współpraca między UE i Chinami.

Ze sprawozdania wynika, że władze chińskie coraz częściej podejmują środki ograniczające na własnym rynku na podstawie informacji z systemu RAPEX przekazywanych przy pomocy aplikacji „RAPEX-CHINA” (udostępnionej we wrześniu 2006 r.). Komisja jest informowana o środkach naprawczych podjętych przez władze chińskie poprzez wprowadzony w 2007 r. system składanych co kwartał sprawozdań. Od czasu udostępnienia wspomnianej aplikacji AQSIQ prowadził dochodzenia w sprawie 669 powiadomień z systemu RAPEX. W 352 przypadkach (53%) w wyniku dochodzeń podjęte zostały środki zapobiegawcze lub ograniczające (np. zakaz/wstrzymanie wywozu, zaostrzenie nadzoru nad chińskim producentem/eksporterem), bądź to przez AQSIQ, bądź też dobrowolnie przez danego chińskiego producenta/eksportera.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: MEMO/09/167

oraz na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar