Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Bryssel 20. huhtikuuta 2009

Vuoden 2008 Rapex-raportin mukaan vaarallisia kuluttajatuotteita havaitaan aiempaa enemmän

EU:n markkinoilta pois vedettyjen vaarallisten kuluttajatuotteiden määrä vuonna 2008 kasvoi 16 prosentilla vuoteen 2007 verrattuna. Tämä käy ilmi Rapex-järjestelmää koskevasta tänään julkaistusta komission vuosiraportista. Rapex on yhteisön nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jolla ilmoitetaan vaarallisista tuotteista (muista kuin elintarvikkeista). lmoitusten määrän kasvu 1 605:stä vuonna 2007 viimevuotiseen 1 866:een osoittaa, että Rapex-järjestelmän kapasiteetti parani merkittävästi vuonna 2008 Euroopan komission ja jäsenvaltioiden suurten resurssi-investointien ja koulutuksen ansiosta. Myös eurooppalaiset yritykset ottavat kuluttajatuotteiden turvallisuuteen liittyvät velvollisuutensa entistä vakavammin ja ovat valmiimpia vetämään vaaralliset tuotteensa pois markkinoilta. Vuonna 2008 ilmoitukset koskivat useimmiten leluja ja lastentarvikkeita (kuten polkupyöriä, kävelytukia, lastensänkyjä ja huvitutteja) sekä sähkölaitteita ja moottoriajoneuvoja. Rapexin kautta tehdyistä ilmoituksista entistä suurempi osa koski Kiinasta peräisin olevia tuotteita (52 % vuonna 2007 ja 59 % vuonna 2008). Tämä johtuu siitä, että markkinavalvontaviranomaiset ovat keskittäneet toimensa riskialttiiksi tiedettyihin tuoteryhmiin.

Kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva sanoi raportin osoittavan hyvin selvästi, että turvallisuusasioissa ei ole aihetta omahyväisyyteen. Kunevan mukaan vuoden 2009 suurin haaste on varmistaa, että tuoteturvallisuus ei unohdu finanssikriisin vuoksi, että yritykset edelleen noudattavat kuluttajia koskevia velvollisuuksiaan ja että jäsenvaltiot osoittavat riittävästi resursseja valvontaan. “Turvallisuus ei ole ylellisyyttä. Raportista käyvät selkeästi ilmi tulevat suuret haasteemme samoin kuin se, että turvallisuusasioissa ei ole sijaa kustannusleikkauksille ja mutkien oikomiselle. Talouskriisin aikana, jolloin hinnat ovat hyvin tärkeä kuluttamista säätelevä tekijä, on pikemminkin syytä tehostaa valvontaa ja pitää valppaustaso erityisen korkealla”, Kuneva totesi.

Vaarallisista tuotteista tehtyjen ilmoitusten määrä kasvaa yhä

Rapex-järjestelmän kautta tehtyjen ilmoitusten kokonaismäärä on kasvanut asteittain vuodesta 2004, jolloin jäsenvaltiot liittivät kansalliseen lainsäädäntöönsä yleistä tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin, jossa Rapex-järjestelmästä säädetään. Viidessä vuodessa ilmoitusten määrä on kasvanut nelinkertaiseksi: vuonna 2004 ilmoituksia tehtiin 468, ja vuonna 2008 niitä oli 1 866. Ilmoitusten määrä kasvoi 16 % vuodesta 2008 vuoteen 2007. Rapex-ilmoitusten lisääntymisen voidaan katsoa johtuvan kansallisten viranomaisten tehokkaammasta tuoteturvallisuuden valvonnasta, yritysten lisääntyneestä tietoisuudesta omista velvollisuuksistaan, tehostetusta yhteistyöstä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä komission koordinoimista jäsenvaltioiden verkostoitumistoimista.

Kaikki maat käyttävät Rapexia

Kaikki EU-maat toimittivat tietoja Rapex-järjestelmällä: kun maassa havaittiin uusia vaarallisia tuotteita, niistä ilmoitettiin, ja kun ilmoituksia vastaanotettiin, tarvittavat jatkotoimet toteutettiin. 12 maata lisäsi järjestelmään kuuluvia toimenpiteitään ja ilmoitti useammista vaarallisista tuotteista kuin vuonna 2007. Eniten ilmoituksia tehneet maat olivat Saksa (205 ilmoitusta), Espanja (163), Slovakia (140), Kreikka (132) ja Unkari (129). Näiden maiden tekemien ilmoitusten osuus on 50 % järjestelmän kautta tehdyistä vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koskevista ilmoituksista.

Lelut, sähkölaitteet ja moottoriajoneuvot listan kärjessä

Vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koskevista vuoden 2008 ilmoituksista 53 % tehtiin leluista (498 ilmoitusta), sähkölaitteista (169) ja moottoriajoneuvoista (160). Luvut vastaavat vuoden 2007 Rapex-tuloksia. Vuonna 2008 neljänneksi yleisin tuoteryhmä, josta tehtiin Rapex-ilmoitus, olivat tekstiilituotteet kuten vaatteet (140 ilmoitusta).

Kiinasta peräisin olevia tuotteita koskevat ilmoitukset lisääntyivät

Yhteensä 909 Rapexin kautta tehtyä ilmoitusta vakavan vaaran aiheuttavista tuotteista koski Kiinassa valmistettuja tuotteita. Kiinalaista alkuperää olevien tuotteiden osuus Rapex-ilmoituksista kasvoi 52 prosentista (2007) 59 prosenttiin (2008). Kasvusuuntauksen selityksenä on monia tekijöitä, muun muassa tavaratuonnin lisääntyminen Kiinasta EU:hun, kansallisten valvontatoimien keskittäminen Kiinasta peräisin oleviin tuotteisiin sekä tehostunut yhteistyö EU:n ja Kiinan välillä.

Raportista käy ilmi, että Kiinan viranomaiset toteuttavat entistä enemmän rajoittavia toimenpiteitä markkinoillaan niiden Rapex-tietojen perusteella, joita ne saavat syyskuussa 2006 käyttöön otetun Rapex-Kiina-sovelluksen kautta. Kiinan viranomaiset ilmoittavat toteuttamistaan korjaavista toimenpiteistä komissiolle neljännesvuosittain annettavilla raporteilla. Tämä järjestelmä aloitettiin vuonna 2007. Mainitun sovelluksen käyttöönoton jälkeen kuluttajatuotteita koskevista markkinavalvontatoimista vastaava Kiinan viranomainen AQSIQ on tutkinut 669 Rapex-ilmoituksen kohteena olevaa tapausta. 352 tapauksessa (53 %) tutkimukset johtivat ehkäiseviin tai rajoittaviin toimenpiteisiin (esim. vientikielto/viennin pysäyttäminen taikka kiinalaisen valmistajan tai viejän tehostettu valvonta) joko AQSIQ:n hyväksyminä tai valmistajan tai viejän vapaaehtoisesti toteuttamina.

Lisätietoja: MEMO/09/167

ja http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar