Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Brüssel, 20. aprill 2009

Tarbijakaitse: RAPEXi 2008. aasta aruanne näitab ohtlike kaupade avastamise suurenemist

Euroopa Komisjoni täna avaldatud toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete kiirhoiatussüsteemi (RAPEX) käsitlevast aastaruandest selgub, et ELi turult kõrvaldatud ohtlike tarbekaupade arv suurenes 2008. aastal 16 % võrra võrreldes 2007. aastaga. Teatamiste kasv 1605 teatiselt 2007. aastal 1866 teatisele eelmisel aastal näitab, et RAPEXi süsteemi võime on 2008. aastal jätkuvalt paranenud pärast seda, kui Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on teinud märkimisväärseid investeeringuid vahenditesse ja koolitustesse. Ka tarbekaupade ohutusega tegelevad Euroopa ettevõtjad võtavad oma tooteohutuse valdkonna kohustusi järjest tõsisemalt ja kõrvaldavad oma ohtlikud tooted turult kiiremini. 2008. aastal teatati kõige sagedamini probleemidest seoses mänguasjade ja imikutarvete (näiteks jalgrattad, käimistoolid, hällid ja lutid), elektriseadmete ja mootorsõidukitega. RAPEXi kaudu esitatud Hiina päritolu tooteid käsitlevate teatiste arv suurenes 52 %-lt 2007. aastal 59 %-le 2008. aastal. See on põhjustatud sellest, et turujärelevalveasutused on keskendunud nendele toodetele, mida peetakse ohtlikemaks.

Tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva ütles: „Aruanne annab väga selge signaali sellest, et tooteohutuse küsimuses ei tohi loorberitele puhkama jääda. 2009. aasta suurim väljakutse on tagada, et tooteohutust ei lükataks finantskriisi ajal tagaplaanile, et ettevõtjad jätkaksid oma kohustuste täitmist tarbijate ees ja et liikmesriigid eraldaksid piisavalt vahendeid täitemeetmeteks. Tooteohutus ei ole luksus. Aruandes näidatakse selgelt, milliste probleemidega peame tegelema, ja see annab selge signaali sellest, et tooteohutuse küsimuses ei tohi teha hinnaalandust kulutuste osas ega suhtuda küsimusse hooletult. Vastupidi, finantskriisi ajal muutub hind tarbijatele väga oluliseks, mistõttu peame tegema rohkem ja olema jätkuvalt väga tähelepanelikud.”

Ohtlikest toodetest teatamiste arv kasvab jätkuvalt

RAPEXi süsteemi kaudu edastatud teatiste koguarv on alates 2004. aastast (mil RAPEXi õiguslikuks aluseks olev üldine tooteohutust käsitlev direktiiv võeti üle liikmesriikide riiklikku õigusesse) järk-järgult suurenenud. Viiendal kehtivusaastal on teatiste arv neljakordistunud 468 teatiselt (2004. aastal) 1866 teatisele (2008. aastal). 2008. aastal suurenes teatiste arv 16 % võrra võrreldes 2007. aastaga. RAPEXi teatiste kasvu võib panna selliste tegurite arvele nagu riigiasutuste tõhusamad tooteohutuse valdkonna täitemeetmed, ettevõtjate suurem teadlikkus oma kohustustest, parem koostöö kolmandate riikidega ja Euroopa Komisjoni kooskõlastava võrgustiku loomine liikmesriikides.

Kõik riigid panustavad RAPEXi süsteemi

Kõik ELi riigid osalevad RAPEXi süsteemis, avastades uusi ohtlikke tooteid ja teatades nendest ning tagades saadud teabele reageerimiseks vajalikud järelmeetmed. Süsteemis osalemise aktiivsus suurenes kaheteist liikmesriigi puhul, kes teatasid rohkematest ohtlikest toodetest kui 2007. aastal. Kõige rohkem teatisi esitasid Saksamaa (205 teatist), Hispaania (163 teatist), Slovakkia (140 teatist), Kreeka (132 teatist) ja Ungari (129 teatist). Nende riikide esitatud teatised moodustasid 50 % kõikidest teatistest, mis esitati süsteemi kaudu tõsist ohtu kujutavate toodete kohta.

Mänguasjad, elektriseadmed ja mootorsõidukid on nimekirja tipus

Mänguasjad (498 teatist), elektriseadmed (169 teatist) ja mootorsõidukid (160 teatist) üksi moodustasid 53 % kõikidest tõsist ohtu kujutavaid tooteid käsitlevatest teatistest 2008. aastal. Need tulemused on kooskõlas RAPEXi 2007. aasta tulemustega. Tekstiiltooted, sealhulgas rõivad (140 teatist) olid 2008. aastal sageduselt neljas tootekategooria, mille kohta RAPEXi kaudu teatisi esitati.

Hiina päritolu toodete kohta esitati rohkem teatisi

Hiinas valmistatud tõsist ohtu kujutavate toodete kohta esitati 2008. aastal RAPEXi süsteemi kaudu kokku 909 teatist. RAPEXi kaudu teatatud Hiina päritolu toodete arv suurenes 52 %-lt 2007. aastal 59 %-le 2008. aastal. Teatiste arvu kasvu puhul tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid, nagu Hiinast ELi imporditud kaupade hulga suurenemine, riiklikul tasandil võetavate täitemeetmete keskendumine Hiina päritolu toodetele ning tõhusam koostöö Hiina ja ELi vahel.

Aruandest selgub, et Hiina ametiasutused oma turul järjest rohkem võtnud piiravaid meetmeid, võttes aluseks RAPEXi süsteemist saadud teavet, mida edastatakse Hiinale rakenduse RAPEX-CHINA kaudu (loodud 2006. aasta septembris). Hiina ametiasutuste võetud parandusmeetmetest teatatakse komisjonile 2007. aastal loodud kvartaliaruannete süsteem kaudu. Rakenduse loomisest alates on AQSIQ uurinud 669 RAPEXi teatist. 352 juhul (53 %) on uurimise tulemusel kas AQSIQ või vabatahtlikult Hiina tootja või eksportija võtnud ennetavaid või piiravaid meetmeid (näiteks ekspordikeeld või selle peatamine, Hiina tootja või eksportija üle tehtav tõhusam järelevalve).

Lisateave: MEMO/09/167

ja http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar