Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Брюксел, 20 април 2009 г.

Защита на потребителите: годишният доклад за функционирането на системата RAPEX за 2008 г. показва увеличение на броя на откритите опасни продукти

В разпространения днес годишен доклад на Комисията за функционирането на системата за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти (RAPEX) се посочва, че броят на изтеглените от пазара на ЕС опасни потребителски продукти се е повишил с 16 % през 2008 г. спрямо 2007 г. Този ръст от 1 605 нотификации през 2007 г. на 1 866 през миналата година показва, че и през 2008 г. капацитетът на системата RAPEX бележи съществено увеличение вследствие на вложените значителни ресурси и проведеното обучение от страна на Европейската комисия и държавите-членки. Европейските стопански субекти в областта на безопасността на потребителските стоки се отнасят по-сериозно към своите отговорности и по-бързо изтеглят от пазара онези свои продукти, които не са безопасни. Играчките и артикулите за деца (като велосипеди, проходилки, детски креватчета и залъгалки), както и електроуредите и моторните превозни средства са продуктите, за които бяха изпратени най-много нотификации през 2008 г. Броят на изпратените чрез системата RAPEX нотификации за продукти с произход от Китай отбеляза увеличение (от 52 % през 2007 г. на 59 % през 2008 г.). Това трябва да се разглежда като последствие от засиленото внимание, което органите по надзор на пазара обръщат на продуктите, за които се знае, че представляват по-висок риск.

Комисарят по въпросите на потребителите Меглена Кунева заяви: „С този доклад отправяме много ясно послание, че няма място за самодоволство, когато става дума за безопасност. Най-голямото предизвикателство през 2009 г. е да гарантираме, че безопасността на продуктите не се пренебрегва в условията на настоящата финансова криза, че стопанските субекти продължават да съблюдават задълженията си по отношение на потребителите, както и че държавите-членки предоставят достатъчно ресурси за правоприлагането. Безопасността не е лукс. В този доклад ясно са очертани големите предизвикателства, пред които сме изправени, и с него се дава недвусмислен сигнал, че няма място за съкращаване на разходите или за намаляване на усилията, когато става дума за безопасност. Дори напротив, в условията на икономическа криза, когато цената се превръща в определящ фактор за избора на потребителите, е нужно да увеличим усилията си и да бъдем особено бдителни.“

Броят на нотификациите за опасни продукти продължава да се увеличава

Общият брой на нотификациите, изпратени чрез системата RAPEX, бележи постепенно увеличение от 2004 г. (когато директивата относно общата безопасност на продуктите, която е правната основа за системата RAPEX, бе транспонирана от държавите-членки в тяхното законодателство) насам. За период от пет години броят на нотификациите се е увеличил четирикратно: от 468 (през 2004 г.) на 1 866 (през 2008 г.). През 2008 г. броят на нотификациите по системата RAPEX нарасна с 16 % спрямо 2007 г., което може да бъде отдадено на по-ефективното правоприлагане от страна на националните органи в областта на безопасността на продуктите, по-добрата осведоменост на стопанските субекти относно задълженията им, подобреното сътрудничество с трети страни и координираната от Европейската комисия работа в мрежа между държавите-членки.

Всички страни допринасят за системата RAPEX

Всички страни от ЕС участваха в системата RAPEX чрез откриването и изпращането на нотификации за нови опасни продукти и чрез гарантирането на целесъобразни последващи действия с оглед на получената информация. Дванайсет от тях разшириха действията си в рамките на системата и изпратиха нотификации за повече опасни продукти отколкото през 2007 г. Страните с най-много нотификации бяха Германия (205 нотификации), Испания (163 нотификации), Словакия (140 нотификации), Гърция (132 нотификации) и Унгария (129 нотификации). Изпратените от тези страни нотификации съставляват 50 % от всички нотификации по системата RAPEX за продукти, представляващи сериозен риск.

Играчките, електроуредите и моторните превозни средства са най-често предмет на нотификациите

Само играчките (498 нотификации), електроуредите (169 нотификации) и моторните превозни средства (160 нотификации) съставляват 53 % от всички нотификации през 2008 г. за продукти, представляващи сериозен риск. Тези резултати повтарят съотношението на данните от системата RAPEX за 2007 г. Текстилните продукти, включително дрехите (140 нотификации), бяха през 2008 г. категорията продукти на четвърто място по отношение на броя на нотификациите по системата RAPEX.

Увеличение на броя на нотификациите за продукти с произход от Китай

Общо 909 нотификации за продукти, представляващи сериозен риск, които бяха изпратени чрез системата RAPEX през 2008 г., се отнасяха за произведени в Китай продукти. Броят на продуктите с произход от Китай, за които бяха изпратени нотификации чрез системата RAPEX, се увеличи през 2008 г. на 59 % (52 % през 2007 г.). Тенденцията на нарастване трябва да бъде разглеждана в контекста на няколко фактора, а именно: увеличен внос в ЕС на стоки от Китай, засилено внимание при правоприлагането на национално равнище върху продуктите с произход от Китай, по-ефективно сътрудничество между ЕС и Китай.

От доклада става видно, че китайските власти приемат все повече ограничителни мерки по отношение на националния пазар въз основа на информацията по системата RAPEX, която постъпва чрез приложението „RAPEX-CHINA“ (създадено през 2006 г.). Коригиращите мерки, предприети от китайските власти, се съобщават на Комисията на всяко тримесечие, което бе въведено като практика през 2007 г. Откакто бе създадено приложението, AQSIQ (Генералната администрация за контрол на качеството и хигиенно-епидемиологична инспекция) проучи 669 нотификации по системата RAPEX. В 352 случая (53 %) проучванията доведоха до превантивни или ограничителни мерки (например забрана/прекратяване на износа, засилен надзор върху китайския производител/износител), които бяха приети или от AQSIQ, или по собствена воля от страна на китайския производител/износител.

За повече информация: MEMO/09/167

и http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar