Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/592

V Bruseli 20. apríla 2009

Konferencia o literárnom preklade a kultúre má ukázať, ako preklad prispieva k upevňovaniu myšlienky Európy

Predseda Komisie José Manuel Barroso a komisár Leonard Orban sa dnes v Bruseli zúčastnia na konferencii o literárnom preklade a kultúre. Prostredníctvom tejto konferencie chce Európska komisia podnietiť diskusiu o úlohe literárneho prekladu v procese európskej integrácie a v medzikultúrnom dialógu. Táto konferencia nadväzuje na „obedňajšiu diskusiu“ o preklade, ktorá sa konala v Bruseli 6. novembra 2008 za účasti renomovaných odborníkov. Úlohou konferencie je zapojiť do diskusií o literárnom preklade širšiu odbornú verejnosť z oblasti jazyka. Bude na nej prítomných približne 120 zúčastnených strán, prekladateľov, odborníkov, spisovateľov, vydavateľov, akademických pracovníkov a literárnych kritikov, ako aj odborníkov zo sveta divadla, filmu a hudby.

„Európsky preklad prispel rozhodujúcou mierou k upevneniu myšlienky Európy ... umožnil, aby objavovanie rozmanitosti a jej rešpektovanie kráčali ruka v ruke s vedomím, že máme spoločné kultúrne dedičstvo“, uviedol Leonard Orban, európsky komisár pre viacjazyčnosť. Ďalej dodal: „Je symbolom otvorenosti voči tomu, čo je odlišné.“

Táto konferencia nadväzuje na záväzok Európskej komisie prehĺbiť pochopenie významu jazykovej rozmanitosti a literárneho prekladu ako nástroja na pochopenie iných kultúr.

Dlho predtým, než založením Európskych spoločenstiev vznikla Európa ako hospodársky a politický útvar, existovalo poznanie, že bohatstvo jazykov, zákonov, miestnych a vnútroštátnych inštitúcií vyskytujúcich sa na európskom kontinente vychádza z podstatnej jednoty na hlbšej úrovni. Práve toto vedomie vysvetľuje dôležitosť literárneho prekladu, ktorý umožňuje Európanom prekonať jazykové a kultúrne hranice a zoznámiť sa s dielami a tradíciami svojich susedov.

V posledných desaťročiach význam prekladu vzrástol aj vďaka ďalšiemu faktoru: viacjazyčnému charakteru európskeho projektu. Politiky EÚ v oblasti viacjazyčnosti zahŕňajú podporu učenia sa jazykov.

Plenárne zasadnutie konferencie sa začne diskusiou medzi predsedom Barrosom, talianskym spisovateľom a literárnym kritikom Ernestom Ferrerom a španielskym hudobníkom Jordim Savallom. Prítomným sa následne prihovorí komisár Orban, ktorý bude hovoriť o politike viacjazyčnosti. S príhovorom vystúpi aj člen Európskeho parlamentu Vasco Graça Moura a iracký spisovateľ Younis Tawfik.

Popoludnie bude venované trom workshopom („Preklad a medzikultúrny dialóg“, „Práca prekladateľa: všetky aspekty tejto profesie“ a „Preklad vo všetkých jeho podobách“). Ich výsledky zhrnie hlavný spravodajca Jacques de Decker, spisovateľ a stály tajomník Kráľovskej akadémie francúzskeho jazyka a literatúry v Belgicku (Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique). Konferenciu ukončí komisár Orban, ktorý prednesie hlavné závery.

Konferencia sa uskutoční v čase od 9.30 h. do 17.00 h. v Bruseli v budove Charlemagne v sále Durieux. Tlmočenie plenárneho zasadnutia bude zabezpečené pre tieto jazyky: francúzštinu, angličtinu, nemčinu, taliančinu, španielčinu, portugalčinu, rumunčinu, holandčinu, poľštinu, slovenčinu, gréčtinu, slovinčinu, maďarčinu, češtinu a fínčinu.

V súčasnosti je prihlasovanie na konferenciu už ukončené, ale možno ju sledovať prostredníctvom internetového prenosu na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/education/languages/index_sk.htm

Internetová stránka komisára:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_sk.htm

GR pre preklad: http://ec.europa.eu/dgs/translation

Portál Európskej komisie o jazykoch:

http://europa.eu/languages/sk/home


Side Bar