Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/09/573

Bruksela, dnia 14 kwietnia 2009

Bezpieczeństwo morskie: Komisja żąda właściwego wdrażania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez państwo portu w Polsce i Hiszpanii

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu Polsce i Hiszpanii uzasadnionych opinii – co stanowi ostatni etap przed wniesieniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości – w związku z nieprzestrzeganiem przez te państwa przepisów UE dotyczących kontroli żeglugi morskiej przeprowadzanych przez państwo portu.

Polska i Hiszpania nie wdrożyły jeszcze odpowiednio dyrektywy z 1995 r.[1], zmienionej po wypadku tankowca „Erica”, której celem jest ograniczenie liczby statków, które nie spełniają norm międzynarodowych, na wodach Wspólnoty. Dyrektywa propaguje przestrzeganie przepisów międzynarodowych i europejskich dotyczących bezpieczeństwa morskiego, ustanawia wspólne kryteria kontroli statków przez państwo portu oraz harmonizuje procedury w zakresie inspekcji i zatrzymywania statków.

Komisja podjęła działania w tej kwestii na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez zespoły ekspertów Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu podczas wizyt kontrolnych w państwach członkowskich. Wizyty te stanowią część programów monitorowania Komisji ustanowionych w celu ocenienia, w jakim stopniu dyrektywa jest wdrażana w praktyce w każdym państwie członkowskim.

W przypadku Polski nieprawidłowości dotyczą niestosowania przez polskie władze kar za naruszenie krajowych przepisów przyjętych w celu wykonania dyrektywy. W przypadku Hiszpanii Komisja wyraziła swoje zaniepokojenie brakiem odpowiednich kwalifikacji u niektórych inspektorów przeprowadzających kontrole państwa portu.


[1] Dyrektywa Rady 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie kontroli państwa portu żeglugi morskiej (Dz.U. L 157 z 7.7.1995, s. 1), ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE.


Side Bar