Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

Bruksela, 14 kwietnia 2009 r.

W dobie cywilizacji cyfrowej nie wolno zapominać o ochronie fundamentalnej prywatności obywateli – apeluje komisarz Viviane Reding

W krótkim wystąpieniu ogłoszonym w formie krótkiego filmu wideo na stronie internetowej unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding opowiada się za prawem każdego Europejczyka do kontroli nad wykorzystywaniem jego danych osobowych, zapowiadając jednocześnie, że Komisja nie zawaha się podjąć odpowiednich kroków w stosunku do państw członkowskich, które nie zadbają o poszanowanie tego prawa w kontekście takich nowych technik jak: reklama behawioralna, mikroprocesorowe identyfikatory radiowe (ang. RFID chips) czy internetowe portale społecznościowe.

Musimy zagwarantować każdemu Europejczykowi prawo do ochrony przed przetwarzaniem jego danych osobowych bez jego wiedzy” – stwierdza komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding, wymieniając szereg dziedzin, w których Komisja gotowa jest stanąć w obronie naszych praw w obliczu postępu technicznego, coraz bardziej usprawniającego używanie, a zatem i nadużywanie prywatnych danych obywateli. Komisarz ostrzega: Unia nie cofnie się przed podjęciem odpowiednich kroków, gdyby któreś z państw członkowskich nie dopełniało swoich obowiązków w zakresie wdrażania wspólnotowych przepisów o ochronie prywatności i poufności oraz o konieczności uzyskania zainteresowanych osób na przetwarzanie ich danych osobowych.

Reguły w sferze ochrony prywatności w Europie są nadzwyczaj przejrzyste: przetwarzanie pewnych danych wymaga uprzedniej zgody osób, których one dotyczą. Nie możemy uchylić tej fundamentalnej zasady ani dopuścić do ciągłego śledzenia, kontrolowania i zapisywania całej komunikacji elektronicznej, w której bierzemy udział, pod pozorem »ściślej ukierunkowanych« reklam! Gdy tylko jakieś państwo UE uchybi swoim obowiązkom w tej dziedzinie, nie zawaham się podjąć stosownych kroków” – obiecuje komisarz Reding w tym samym wystąpieniu wideo.

Ostrzegając przed konsekwencjami wchodzącej do użycia technologii identyfikacji radiowej za pomocą mikroprocesorowych identyfikatorów radiowych zintegrowanych z kupowanymi produktami, przekazujących zawarte w nich dane na odległość (ang. Radio Frequency IDentification – RFID), Viviane Reding podkreśla, że są one w pełni użyteczne tylko pod warunkiem, że „to konsument się nimi posługuje, a nie odwrotnie. Nie ma mowy, aby jakiekolwiek produkty kupowane przez europejskiego konsumenta były wyposażone w taki identyfikator bez wiedzy i pełnej świadomości ich posiadacza, który musi mieć możliwość w dowolnej chwili go usunąć lub wyłączyć.”

Komisarz Reding apeluje również do operatorów portali społecznościowych o zaostrzenie rygorów w sferze ochrony prywatności w sieci: Jestem przekonana, że prawo do prywatności powinno być priorytetem najwyższej rangi tak dla operatorów portali społecznościowych, jak i dla ich członków. Bez wątpienia przynajmniej profile zakładane przez nieletnich muszą być z założenia poufne, a ich dane niedostępne za pomocą wyszukiwarek internetowych. Komisja Europejska wzywała już portale społecznościowe do zaostrzenia zasad ostrożności w obchodzeniu się z profilami niepełnoletnich użytkowników w drodze samoregulacji. W razie potrzeby chętnie wystąpię z inicjatywą wprowadzenia dalszych regulacji prawnych w tej sferze.”

Szerszy kontekst

Unijna dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej stanowi, że państwa członkowskie UE stoją na straży poufności komunikacji, zakazując w szczególności jej bezprawnego przechwytywania i nadzorowania bez zgody zainteresowanych użytkowników (zob. art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE). Z kolei dyrektywa o ochronie danych osobowych nakazuje uzyskanie dobrowolnie wyrażonej konkretnej zgody na przetwarzanie danych osobowych od poinformowanej o tym z wyprzedzeniem osoby, której dotyczą te dane (zob. art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE).

W lutym br. Komisja doprowadziła do porozumienia, w którym siedemnastu wiodących operatorów portali społecznościowych zobowiązało się do podniesienia poziomu ochrony prywatności gwarantowanej na portalach społeczności internetowych (IP/09/232), w szczególności w odniesieniu do osób nieletnich. Sygnatariusze porozumienia uznali własną odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa dzieci i podjęli się wspomagania i zachęcania użytkowników do zachowania większej ostrożności w odniesieniu do danych osobowych i ochrony prywatności. Jeszcze w kwietniu br. operatorzy poinformują Komisję o przyjętych strategiach w zakresie bezpieczeństwa, a także o programach wprowadzenia w życie istotnych punktów porozumienia.

Wypowiedź komisarz Viviane Reding w języku angielskim jest dostępna w postaci materiału filmowego:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm


Side Bar