Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

Brüssel, 14. aprill 2009

ELi volinik Reding rõhutab kodanike eraelu puutumatuse olulisust digitaalajastul

Euroopa Liidu infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding kaitseb eurooplaste õigust kontrollida, kuidas nende isikuandmeid kasutatakse. Täna hommikul oma veebisaidil avaldatud videos teatab volinik, et komisjon on valmis võtma meetmeid, kui selgub, et liikmesriigid ei suuda tagada kõnealuse õiguse austamist selliste uute tehnoloogiate kasutamisel nagu käitumisharjumusi jälgiv reklaam, RFID-kiibid või interneti suhtlusvõrgud.

„Eurooplastel peab olema õigus kontrollida, kuidas nende isikuandmeid kasutatakse,” ütles Euroopa Liidu infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding, tehes teatavaks mitu valdkonda, kus komisjon on valmis kaitsma nimetatud õigust, kuna tehnoloogia areng on muutnud isikuandmete kasutamise ja kuritarvitamise lihtsamaks. Volinik Reding hoiatas, et EL võtab meetmeid, kui liikmesriigid ei suuda rakendada eraelu puutumatust tagavaid ELi eeskirju, mille kohaselt on isikuandmete kasutamiseks vaja asjaomase isiku nõusolekut.

„Eraelu puutumatust käsitlevad Euroopa eeskirjad on kristallselged: isiku andmeid võib kasutada ainult tema eelneval nõusolekul. Me ei saa loobuda sellest aluspõhimõttest ja kiita heaks kogu meie teabevahetuse jälgimist, kontrollimist või salvestamist selle eest, et meile lubatakse vastutasuks „asjakohasemat reklaami”. Ma ei pelga võtta meetmeid, kui mõni ELi liikmesriik ei suuda kõnealust kohustust täita,” teatas volinik Reding oma videosõnumis.

Viviane Reding hoiatas ka, et raadiosagedustuvastus (RFID) ehk toodetesse integreeritud kiibid, mis saadavad raadiosignaale, saavutavad oma majandusliku potentsiaali ainult siis, „kui tarbija on nende kasutaja, mitte nende kasutamise objekt. Ükski eurooplane ei peaks kandma oma asjade hulgas kiipi ilma, et teda teavitatakse, milleks seda kasutatakse. Tal peaks olema ka võimalus kiip eemaldada või välja lülitada, kui ta seda soovib.”

Volinik kutsus ka suhtlusvõrke haldavaid ettevõtjaid tugevdama eraelu puutumatuse kaitset Internetis: „Eraelu puutumatus peaks minu arvates olema suhtlusvõrgu teenuse osutajate ja nende kasutajate jaoks oluline prioriteet. Olen täiesti veendunud, et vähemalt alaealiste kasutajaprofiilid peavad võrkudes olema vaikimisi mitteavalikud ja Interneti otsingumootorite kaudu kättesaamatud. Euroopa Komisjon on juba kutsunud üles suhtlusvõrkude haldajaid pöörama alaealiste kasutajaprofiilide küsimusele tähelepanu ja lahendama selle isereguleerumise teel. Olen valmis vajadusel ka uusi eeskirju kehtestama.”

Taustteave

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva ELi direktiivi kohaselt peavad ELi liikmesriigid tagama side ja sellega seotud liiklusandmete konfidentsiaalsuse, keelates side ebaseadusliku pealtkuulamise või jälgimise ilma asjaomaste kasutajate loata (direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõige 1). ELi andmekaitse direktiivis täpsustatakse, et kasutaja nõusolek peab olema vabatahtlik ja konkreetne ning teda tuleb enne tema isikuandmete töötlemist sellest teavitada (direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkt h).

Eelmises veebruaris jõudis komisjon kokkuleppele 17 suurima suhtlusvõrguga. Kokkuleppe kohaselt parandatakse eelkõige alaealiste eraelu puutumatust sellistes suhtlusvõrkudes (IP/09/232). Kokkuleppes tunnistasid ettevõtjad oma vastutust tagada laste turvalisus ja võtsid kohustuse anda kasutajatele võimalus isikuandmeid ja eraelu puutumatust turvaliselt kaitsta ning julgustada neid seda võimalust kasutama. Käesoleval kuul teatavad suhtlusvõrgud komisjonile, millised on nende turvapõhimõtted ja kuidas nad neid rakendavad.

Volinik Redingi videosõnumit saab vaadata aadressil:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm


Side Bar