Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

Bryssel den 14 april 2009

Telekommunikation: EU-kommissionen inleder ett ärende mot Storbritannien beträffande integritet och skydd av personuppgifter

EU-kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Storbritannien efter att många brittiska Internetanvändare lämnat klagomål rörande tekniken ”Phorm" för beteendestyrd annonsering. Förfarandet följer på omfattande kommunikation mellan kommissionen och de brittiska myndigheterna om Internetleverantörers användning av denna teknik. Förfarandet tar upp flera problem med Storbritanniens genomförande av EU-reglerna om e-integritet och personuppgiftsskydd. Enligt dessa regler måste EU-länderna bl.a. garantera konfidentialitet vid kommunikation genom att förbjuda avlyssning och övervakning utan användarens samtycke. Dessa problem framkom under kommissionens undersökning av de brittiska myndigheternas åtgärder till följd av klagomål från Internetanvändare rörande tekniken ”Phorm".

Tekniker som beteendestyrd annonsering på Internet kan vara till nytta för företag och konsumenter men måste användas i enlighet med EU-reglerna”, säger EU-kommissionär Viviane Reding som har ansvaret för telekomfrågor. ”Dessa regler ska skydda personers integritet, och samtliga medlemsstater måste noggrant kontrollera efterlevnaden av dem. Vi har följt Phorm-ärendet under viss tid och dragit slutsatsen att det finns problem med det sätt på vilket Storbritannien har genomfört en del av EU-reglerna om konfidentialitet vid kommunikation. Jag uppmanar de brittiska myndigheterna att ändra den nationella lagstiftningen och se till att de nationella myndigheterna har tillräckliga befogenheter och lämpliga påföljder att tillgripa för att kontrollera efterlevnaden av EU-lagstiftningen om konfidentialitet vid kommunikation. Detta bör göra det möjligt för Storbritannien att reagera kraftigare på nya hot mot e-integriteten och skyddet av personuppgifter, exempelvis riskerna med Phorm. Det bör också ge landets konsumenter ökat förtroende för att deras integritet och personuppgifter skyddas när de surfar på nätet.

Sedan april 2008 har kommissionen fått flera frågor från brittiska privatpersoner och ledamöter av Europaparlamentet beträffande Internetleverantörers användning av tekniken ”Phorm" för beteendestyrd annonsering i Storbritannien. Genom denna teknik analyseras användarnas nätsurfande kontinuerligt för att fastställa deras intressen och därefter ge riktad annonsering till dem när de besöker vissa webbplatser. I april 2008 erkände den fasta operatören BT i Storbritannien att företaget hade provat Phorm under 2006 och 2007 utan att informera de kunder som var föremål för försöket. BT provade tekniken på nytt under perioden oktober–december 2008, men denna gång inbjöds de personer som var föremål för försöket. Denna verksamhet föranledde ett antal klagomål till den brittiska dataskyddsmyndigheten Information Commissioner’s Office (ICO) och till landets polis.

Kommissionen har sedan juli 2008 skickat flera skrivelser till de brittiska myndigheterna och frågat hur de har genomfört relevant EU-lagstiftning i anslutning till Phorm. Kommissionen har granskat landets svarsskrivelser och misstänker att det kan finnas strukturella problem med det sätt på vilket Storbritannien har genomfört EU-reglerna om konfidentialitet vid kommunikation.

Enligt Storbritanniens lagstiftning, vars efterlevnad ska kontrolleras av polisen, är det brottsligt att olagligt avlyssna kommunikation. Det är emellertid bara brottsligt om avlyssningen är ”avsiktlig”. Enligt denna lag är avlyssning laglig även när den som avlyssnar har ”rimliga skäl att anta” att samtycke till avlyssning har givits. Kommissionen är också negativ till att Storbritannien inte har en oberoende nationell tillsynsmyndighet som hanterar sådan avlyssning.

Den formella underrättelsen sänds i dag och Storbritannien har två månader på sig att svara i detta första skede i ett överträdelseförfarande. Om kommissionen inte får något svar eller om Storbritanniens svar inte är tillfredsställande, kan kommissionen besluta att avge ett motiverat yttrande (det andra skedet i ett överträdelseförfarande). Om Storbritannien därefter fortfarande inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen kommer kommissionen att föra ärendet vidare till EU-domstolen.

Bakgrund

Enligt EU-direktivet om integritet och elektronisk kommunikation ska EU-medlemsstaterna säkerställa konfidentialitet vid kommunikation och för därmed förbundna trafikuppgifter genom att förbjuda olaglig avlyssning och övervakning, såvida den berörda användaren inte har gett sitt samtycke (artikel 5.1 i direktiv 2002/58/EG). Enligt EU:s dataskyddsdirektiv ska användarens samtycke vara frivilligt, särskilt och informerat (artikel 2 h i direktiv 95/46/EG). Vidare ska medlemsstaterna enligt artikel 24 i dataskyddsdirektivet införa lämpliga sanktioner vid överträdelser, och enligt artikel 28 måste oberoende myndigheter få uppgiften att övervaka genomförandet. Dessa regler i dataskyddsdirektivet gäller även i fråga om konfidentialitet vid kommunikation.

En detaljerad redovisning av de pågående överträdelseförfarandena inom området för telekommunikation finns tillgänglig på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar