Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

V Bruseli 14. apríla 2009

Telekomunikácie: Komisia začala konanie proti Spojenému kráľovstvu vo veci ochrany súkromia a osobných údajov

Komisia začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov proti Spojenému kráľovstvu po sérii sťažností od používateľov internetu zo Spojeného kráľovstva a rozsiahlej komunikácii Komisie s úradmi Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o technológiu behaviorálnej reklamy známu ako „Phorm“, ktorú používajú poskytovatelia internetových služieb. Predmetom konania je niekoľko problémov týkajúcich sa toho, ako Spojené kráľovstvo vykonáva predpisy EÚ týkajúce sa súkromia v elektronickej komunikácii a ochrany osobných údajov, podľa ktorých sú členské štáty EÚ okrem iného povinné zaistiť dôvernosť komunikácie tak, že zakážu zachytávanie a sledovanie, ku ktorým dochádza bez súhlasu používateľa. Tieto problémy sa vynorili, keď Komisia reagovala na sťažnosti od používateľov internetu v súvislosti s technológiou Phorm a vykonávala vyšetrovanie týkajúce sa opatrenia Spojeného kráľovstva.

„Technológie ako internetová reklama využívajúca sledovanie správania používateľov internetu môžu byť pre podniky a spotrebiteľov užitočné, ale musia sa používať spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami EÚ. Tieto pravidlá sú na to, aby chránili súkromie občanov a všetky členské štáty ich musia dôrazne presadzovať“, povedala komisárka EÚ pre telekomunikácie Viviane Redingová. „Určitý čas sme prípad Phorm sledovali a dospeli sme k záveru, že v spôsobe, akým Spojené kráľovstvo vykonávalo časti pravidiel EÚ týkajúcich sa dôvernosti komunikácie, sú problémy. Vyzývam orgány Spojeného kráľovstva, aby zmenili svoje vnútroštátne právne predpisy a zaistili, aby vnútroštátne orgány mali náležité právomoci a k dispozícii vhodné sankcie na presadzovanie právnych predpisov EÚ o dôvernosti komunikácie. To by malo Spojenému kráľovstvu umožniť ráznejšie reagovať na nové problémy v súvislosti so súkromím elektronickej komunikácie a ochranou osobných údajov, ako napríklad tie, ktoré sa vynorili v prípade Phorm. Malo by to takisto poslúžiť na uistenie spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve o ochrane ich súkromia a osobných údajov, keď surfujú na internete.“

Od apríla 2008 Komisia dostala od znepokojených občanov Spojeného kráľovstva a členov Európskeho parlamentu za Spojené kráľovstvo niekoľko otázok týkajúcich sa používania technológie behaviorálnej reklamy známej ako „Phorm“ používanej poskytovateľmi internetových služieb v Spojenom kráľovstve. Technológia Phorm funguje tak, že neustále analyzuje surfovanie zákazníka po webe, aby sa určili záujmy používateľov a potom, keď navštívia určité webové lokality, dodá sa im cielená reklama. BT, prevádzkovateľ pevnej siete v Spojenom kráľovstve, v apríli 2008 pripustil, že v rokoch 2006 a 2007 testoval Phorm bez toho, aby zákazníkov zapojených do pokusu o tom informoval.

Spoločnosť BT vykonala v októbri až decembri 2008 na základe pozvánky novú skúšku tejto technológie. Pokusy vykonávané spoločnosťou BT vyústili do mnohých sťažností predložených orgánu na ochranu údajov v Spojenom kráľovstve - ICO (Information Commissioner’s Office – Úrad splnomocnenca pre informácie) a polícii Spojeného kráľovstva.

Od júla 2008 Komisia napísala týmto orgánom Spojeného kráľovstva niekoľko listov, v ktorých sa pýtala, ako vykonávajú príslušné právne predpisy EÚ v kontexte prípadu Phorm. Po analýze prijatých odpovedí sa Komisia obáva, že v spôsobe, akým Spojené kráľovstvo vykonáva pravidlá EÚ, ktorými sa zaisťuje dôvernosť komunikácie, sú štrukturálne problémy.

Podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ktorých dodržiavanie v praxi presadzuje polícia Spojeného kráľovstva, je nezákonné zachytávanie komunikácie trestný čin. Rozsah tohto trestného činu je však obmedzený iba na „úmyselné“ zachytávanie komunikácie. Okrem toho podľa týchto právnych predpisov sa zachytávanie komunikácie pokladá aj za zákonné, pokiaľ sa zachycujúca osoba „opodstatnene domnieva“, že na zachytávanie komunikácie bol daný súhlas. Komisia je takisto znepokojená, že Spojené kráľovstvo nemá nezávislý vnútroštátny dozorný orgán, ktorý by sa takými prípadmi zachytávania komunikácie zaoberal.

Spojené kráľovstvo má dva mesiace, aby odpovedalo na dnes odoslané úradné oznámenie, ktoré predstavuje prvé štádium konania o porušení právnych predpisov. Ak Komisia nedostane odpoveď, alebo ak vyjadrenie poskytnuté Spojeným kráľovstvom nebude uspokojivé, Komisia sa môže rozhodnúť vydať odôvodnené stanovisko (druhé štádium konania o porušení právnych predpisov). Ak si potom Spojené kráľovstvo predsa len nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, Komisia postúpi túto vec Európskemu súdnemu dvoru.

Kontext

V smernici EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách sa od členských štátov požaduje, aby zaistili dôvernosť komunikácie a súvisiacich prevádzkových údajov tak, že zakážu nezákonné zachytávanie a sledovanie, ak dotknutí používatelia nedajú na takúto činnosť súhlas (článok 5 ods. 1 smernice 2002/58/ES). V smernici o ochrane údajov sa konkrétne uvádza, že súhlas musí byť ‘daný slobodne, výslovne a vedome’ [článok 2 písm. (h) smernice 95/46/ES] Okrem toho v článku 24 smernice o ochrane údajov sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli vhodné sankcie v prípade porušení právnych predpisov a v článku 28 sa hovorí, že vykonávaním dohľadu musia byť poverené nezávislé orgány. Tieto ustanovenia smernice o ochrane údajov platia aj v oblasti dôvernosti komunikácie.

Podrobný prehľad o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov v oblasti telekomunikácií je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar