Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

Briselē, 2009. gada 14. aprīlī

Telesakari: Komisija jautājumā par privātās dzīves un personas datu aizsardzību sāk tiesvedību pret Apvienoto Karalisti

Komisija ir sākusi pārkāpumu izmeklēšanas procedūru pret Apvienoto Karalisti; iemesls bija Apvienotās Karalistes interneta lietotāju sūdzības un Komisijas un Apvienotās Karalistes pārvaldes iestāžu intensīvā diskusija par reklāmas paņēmienu, ko interneta pakalpojumu sniedzēji dēvē par Phorm. Izmeklēšanas procedūras uzmanības centrā ir vairāki jautājumi par to, kā Apvienotā Karaliste īsteno ES e-privātuma un personas datu aizsardzības noteikumus, saskaņā ar kuriem ES dalībvalstīm cita starpā ir jānodrošina sakaru konfidencialitāte, aizliedzot pārtveršanu un uzraudzību bez lietotāja piekrišanas. Šie jautājumi radās, Komisijai veicot izmeklēšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes iestāžu reakciju uz interneta lietotāju sūdzībām par Phorm.

“Uzņēmējiem un patērētājiem var lieti noderēt tādi paņēmieni kā biheiviorālā reklāma internetā, taču tā jāizmanto saskaņā ar ES tiesību aktos iestrādātajiem noteikumiem. Šo noteikumu uzdevums ir aizsargāt iedzīvotāju privāto dzīvi, un tie ir strikti jāievēro visās dalībvalstīs,” sacīja ES telesakaru komisāre Viviāna Redinga. “Mēs jau diezgan ilgi vērojam Phorm attīstību, un esam secinājuši, ka ir vērojami trūkumi tajā, kā Apvienotā Karaliste ir īstenojusi daļu ES noteikumu par sakaru konfidencialitāti. Aicinu Apvienotās Karalistes iestādes grozīt tās pieņemtos tiesību aktus un nodrošināt to, ka pārvaldes iestādes ir pilnvarotas un tām ir piešķirtas vajadzīgās tiesības īstenot ES tiesību aktus par sakaru konfidencialitāti. Tā rezultātā Apvienotā Karaliste varētu enerģiskāk risināt jaunus ar e-privātumu un personas datu aizsardzību saistītus jautājumus, piemēram, Phorm radīto problēmjautājumu. Tāpat tas palīdzētu Apvienotās Karalistes patērētājus pārliecināt par to, ka viņu privātums un dati internetā nav apdraudēti.”

No 2008. gada aprīļa Komisija no Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem un no Apvienotās Karalistes deputātiem Eiropas Parlamentā ir saņēmusi vairākus bažīgus jautājumus par biheiviorālās reklāmas (interneta pakalpojumu sniedzēji to dēvē par Phorm) izmantošanu Apvienotajā Karalistē. Phorm ir tehnoloģija, kas nemitīgi analizē lietotāja darbības tīmeklī, tādējādi konstatējot, par ko lietotājs interesējas, un visbeidzot atsevišķās lietotāja apmeklētajās tīmekļa lapās attēlo tā interesēm atbilstīgu reklāmas materiālu. Apvienotās Karalistes fiksēto sakaru operators BT 2008. gada aprīlī atzina, ka 2006. un 2007. gadā, neinformējot iesaistītos klientus, tas ir izmēģinājis Phorm. Savukārt no 2008. gada oktobra līdz decembrim BT veica jaunu, uz uzaicinājumiem balstītu tehnoloģijas izmēģinājumu. BT veiktā izmēģinājuma rezultātā Apvienotās Karalistes datu aizsardzības iestāde — Informācijas komisāra birojs — un Apvienotās Karalistes policija saņēma virkni sūdzību.

Komisija kopš 2008. gada jūlija Apvienotās Karalistes iestādēm ir nosūtījusi vairākas vēstules, ar kurām tā lūdza informēt par to, kā saistībā ar Phorm ir īstenoti attiecīgie ES tiesību akti. Izvērtējusi saņemtās atbildes, Komisija pauž bažas par to, ka pastāv strukturālas problēmas veidā, kā Apvienotā Karaliste ir īstenojusi ES noteikumus par sakaru konfidencialitātes nodrošināšanu.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem, kurus īsteno Apvienotās Karalistes policija, nelikumīga sakaru pārtveršana ir pārkāpums; taču par pārkāpumu uzskata tikai “tīšu” pārtveršanu. Turklāt saskaņā ar minēto tiesību aktu pārtveršanu uzskata par likumīgu darbību, ja pārtvērējam ir “pamatots iemesls uzskatīt”, ka pārtveršanai ir piekrists. Komisija pauž bažas arī par to, ka Apvienotajā Karalistē nav neatkarīgas uzraudzības iestādes, kura risinātu ar pārtveršanu saistītus jautājumus.

Apvienotajai Karalistei ir divi mēneši laika, lai atbildētu uz šodien nosūtīto oficiālo paziņojumu un tādējādi reaģētu uz pārkāpuma procedūras pirmo posmu. Ja Komisija nesaņems atbildes vēstuli vai Apvienotās Karalistes sniegtie komentāri nebūs pietiekami, Komisija var pieņemt lēmumu sagatavot argumentētu atzinumu (pārkāpuma procedūras otrais posms). Ja Apvienotā Karaliste vēl joprojām neizpildīs saskaņā ar ES tiesību aktiem uzliktos pienākumus, tad Komisija ierosinās lietu Eiropas Kopienu Tiesā.

Priekšvēsture

ES Direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju paredz, ka ES dalībvalstis nodrošina sakaru un saistītās informācijas par datu plūsmu konfidencialitāti, aizliedzot pārtveršanu un pārraudzību bez attiecīgo lietotāju piekrišanas (Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkts). Saskaņā ar ES Datu aizsardzības direktīvu lietotāja piekrišanai jābūt “dotai pēc brīvas gribas un informētai” (Direktīvas 95/46/EK 2. panta h) punkts). Turklāt saskaņā ar Datu aizsardzības direktīvas 24. pantu dalībvalstīm ir jānosaka piemērotas sankcijas par minētās direktīvas noteikumu pārkāpšanu, un saskaņā ar 28. pantu uzraudzības pilnvaras jāpiešķir neatkarīgām iestādēm. Šos Datu aizsardzības direktīvas noteikumus piemēro arī saistībā ar sakaru konfidencialitāti.

Sīks telesakaru pārkāpumu procedūras izklāsts publicēts

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar