Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

Briuselis, 2009 m. balandžio 14 d.

Telekomunikacijos. Komisija prieš Jungtinę Karalystę pradeda bylą dėl privatumo ir asmens duomenų apsaugos

Sulaukusi daug Jungtinės Karalystės interneto naudotojų skundų ir po intensyvaus susirašinėjimo su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis dėl interneto paslaugų teikėjų naudojamos vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos technologijos „Phorm“, Komisija prieš Jungtinę Karalystę pradėjo pažeidimo procedūrą. Šia procedūra siekiama pašalinti kelis trūkumus, susijusius su tuo, kaip Jungtinė Karalystė taiko ES e. privatumo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, pagal kurias ES šalys turi, be kitų dalykų, užtikrinti pranešimų konfidencialumą ir drausti pranešimus perimti ir stebėti be naudotojo sutikimo. Minėtus trūkumus Komisija nustatė analizuodama Jungtinės Karalystės valdžios institucijų veiksmus, kurių jos ėmėsi reaguodamos į interneto naudotojų skundus dėl technologijos „Phorm“.

„Tokios technologijos kaip vartotojų elgesiu grindžiama internetinė reklama gali būti naudingos įmonėms ir vartotojams, bet jas reikia naudoti laikantis ES taisyklių. Šių taisyklių paskirtis – apsaugoti gyventojų privatumą, ir visos valstybės narės turi užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Jau kurį laiką stebime, kaip naudojama technologija „Phorm“, ir padarėme išvadą, kad tam tikras ES taisyklių dėl pranešimų konfidencialumo nuostatas Jungtinė Karalystė įgyvendino netinkamai. Raginu Jungtinės Karalystės valdžios institucijas pakeisti savo nacionalinius įstatymus ir užtikrinti, kad, įgyvendinant ES teisės aktus dėl pranešimų konfidencialumo, nacionalinėms valdžios institucijoms būtų suteikti reikiami įgaliojimai ir teisė taikyti deramas sankcijas. Tai turėtų padėti Jungtinei Karalystei operatyviau spręsti naujas e. privatumo ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimo problemas, analogiškas iškilusioms naudojant technologiją „Phorm“. Be to, tai padėtų įtikinti Jungtinės Karalystės vartotojus, kad naršydami internete jie gali būti ramūs dėl savo privatumo ir duomenų saugumo.“

Nuo 2008 m. balandžio mėn. Komisija gavo keletą Jungtinės Karalystės piliečių ir jos atstovų Europos Parlamente klausimų dėl Jungtinėje Karalystėje interneto paslaugų teikėjų naudojamos vartotojų elgesiu grindžiamos technologijos „Phorm“. Šios technologijos veikimas pagrįstas nuolatine svetainių, kuriose lankosi interneto naudotojas, analize, taip siekiant nustatyti jo interesus ir, interneto naudotojui atidarius tam tikras svetaines, pateikti tikslinę reklamą. 2008 m. balandžio mėn. Jungtinės Karalystės fiksuotojo telefono ryšio operatorius BT prisipažino, kad 2006 ir 2007 metais bandydamas technologiją „Phorm“ apie tai neinformavo bandyme dalyvavusių klientų. 2008 m. spalio–gruodžio mėn. operatorius BT atliko naują technologijos bandymą, kuriame dalyvavo apie šią technologiją informuoti klientai. Po operatoriaus BT atliktų bandymų Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos institucija – Informacijos komisaro biuras – ir Jungtinės Karalystės policija gavo daug skundų.

Nuo 2008 m. liepos mėn. Komisija išsiuntė Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms keletą raštų, kuriuose teiravosi, kaip jos pritaikė atitinkamus ES teisės aktus technologijai „Phorm“. Išanalizavus gautus atsakymus Komisijai kilo įtarimų, kad Jungtinėje Karalystėje taikoma ES pranešimų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarka turi struktūrinių trūkumų.

Pagal Jungtinės Karalystės įstatymus, kurių vykdymą užtikrina Jungtinės Karalystės policija, neteisėtas pranešimų perėmimas laikomas nusikaltimu. Tačiau šis nusikaltimas apsiriboja tik „tyčiniu“ perėmimu. Be to, pagal šiuos įstatymus laikoma, kad perėmimas yra teisėtas, kai perėmėjas turi „pagrįstų priežasčių manyti“, kad leidimas perimti pranešimus duotas. Komisijai susirūpinimą kelia dar ir tai, kad Jungtinė Karalystė neturi nepriklausomos nacionalinės priežiūros institucijos, kuri nagrinėtų tokio pranešimų perėmimo atvejus.

Šiandien Jungtinei Karalystei išsiųstas oficialus įspėjamasis raštas (pirmasis pažeidimo nagrinėjimo etapas), į kurį ji turi atsakyti per du mėnesius. Jeigu Komisija negaus jokio atsakymo arba jei Jungtinės Karalystės pateikti argumentai bus nepatenkinami, Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę (antrasis pažeidimo nagrinėjimo etapas). Jeigu net ir gavusi pagrįstą nuomonę Jungtinė Karalystė neįvykdys savo įsipareigojimų pagal ES teisę, Komisija šį atvejį perduos svarstyti Europos Teisingumo Teismui.

Pagrindiniai faktai

Pagal ES privatumo ir elektroninių ryšių direktyvą ES valstybės narės turi užtikrinti pranešimų ir su jais susijusių srauto duomenų konfidencialumą ir uždrausti neteisėtai perimti ir stebėti pranešimus ir su jais susijusius srauto duomenis, nebent būtų gautas atitinkamų naudotojų sutikimas (Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalis). ES duomenų apsaugos direktyvoje nustatyta, kad naudotojo sutikimas turi būti „konkretus“ ir duotas „savanoriškai ir žinomai“ (Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio h punktas). Be to, Duomenų apsaugos direktyvos 24 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi nustatyti tinkamas pažeidimų atveju taikomas sankcijas, o 28 straipsnyje nurodyta, kad direktyvos įgyvendinimo priežiūra turi būti patikėta nepriklausomoms valdžios institucijoms. Šios Duomenų apsaugos direktyvos nuostatos taikomos ir pranešimų konfidencialumo srityje.

Išsami telekomunikacijų srities pažeidimų apžvalga pateikta interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/.


Side Bar