Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

Bruxelles, den 14. april 2009

Telesektoren: Kommissionen indleder retssag mod Det Forenede Kongerige om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger

Kommissionen har efter omfattende brevveksling med Det Forenede Kongeriges myndigheder indledt overtrædelsesprocedure mod denne medlemsstat som følge af en række klager fra internetbrugere om internetudbydernes anvendelse af den adfærdsbaserede annonceringsteknologi ”Phorm”. Overtrædelsesproceduren vedrører en række problemer i forbindelse med Det Forenede Kongeriges gennemførelse af EU-reglerne om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger. Ifølge disse regler skal medlemsstaterne bl.a. sikre kommunikationshemmelighed ved at forbyde afbrydelser og overvågning, der sker uden brugerens samtykke. Problemerne blev konstateret i forbindelse med Kommissionens undersøgelse af de foranstaltninger, som de britiske myndigheder har truffet som følge af klager fra internetbrugere over Phorm.

“Teknologier som adfærdsbaseret annoncering på internettet kan være til nytte for virksomheder og forbrugere, men de skal anvendes i overensstemmelse med EU’s regler. Reglerne er der for at beskytte privatlivets fred og borgerne og skal håndhæves strengt af alle medlemsstaterne,” sagde Viviane Reding, kommissær med ansvar telekommunikation. “Efter at have fulgt Phorm-sagen i nogen tid kan vi konkludere, at der er problemer med den måde, hvorpå Det Forenede Kongerige har gennemført dele af EU-regelsættet om kommunikationshemmelighed. Jeg opfordrer hermed Det Forenede Kongeriges myndigheder til at ændre deres love og sørge for, at de nationale myndigheder råder over de nødvendige beføjelser og sanktioner til at kunne håndhæve EU-lovgivningen på dette område. Dermed skulle de kunne gribe mere effektivt ind over for eventuelle nye brud af samme type på reglerne om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger. Dette skulle også kunne bidrage til at give borgerne tillid til, at deres privatliv og personoplysninger er beskyttet, når de surfer på internettet.”

Kommissionen har siden april 2008 modtaget flere spørgsmål fra borgerne i Det Forenede Kongerige og de britiske medlemmer af Europa-Parlamentet, der er bekymrede om internetudbydernes anvendelse af den adfærdsbaserede annonceringsteknologi Phorm. Phorm er en teknologi, som anvendes til kontinuerligt at analysere brugernes færden på internettet og således identificere deres interesseområder med det formål at kunne levere målrettet annoncering, når de besøger bestemte netsteder. I april 2008 indrømmede internetudbyderen BT, som har hjemsted i Det Forenede Kongerige, at virksomheden i 2006 og 2007 havde prøvekørt Phorm uden at informere de kunder, der havde deltaget i prøvekørslen. BT gennemførte en ny prøvekørsel af teknologien i oktober og december 2008, denne gang med kunder, der var blevet bedt om at deltage. BT’s prøvekørsel resulterede i en række klager til både politiet og til Det Forenede Kongeriges databeskyttelsesmyndighed, The Information Commissioner’s Office (ICO).

Kommissionen har siden juli 2008 sendt flere breve til de britiske myndigheder for at indhente oplysninger om, hvordan de EU-regler, der er relevante for Phorm-sagen er gennemført. Kommissionen mener på grundlag af en gennemgang af de modtagne svar, at der er strukturelle problemer forbundet med den måde, hvorpå Det Forenede Kongerige har gennemført EU-reglerne om kommunikationshemmelighed.

Ifølge Det Forenede Kongeriges lovgivning, som håndhæves af politiet, er det i strid med loven uretmæssigt at afbryde kommunikation. Dette forbud omfatter dog kun “forsætlig” afbrydelse. Ifølge denne lov betragtes afbrydelse desuden som retmæssig, hvis den, der afbryder, har ”rimelig grund til at tro”, at der er givet tilladelse til afbrydelsen. Kommissionen finde det også foruroligende, at Det Forenede Kongerige ikke har et uafhængigt nationalt overvågningsorgan til at tage sig af sådanne afbrydelser.

Den formelle åbningsskrivelse er sendt i dag, og Det Forenede Kongerige har nu en svarfrist på to måneder i denne første fase af overtrædelsesproceduren. Hvis Kommissionen ikke modtager svar, eller hvis Det Forenede Kongeriges bemærkninger ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen beslutte at afgive en begrundet udtalelse (den anden fase i overtrædelsesproceduren). Hvis medlemsstaten stadig ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, indbringer Kommissionen sagen for Domstolen.

Sagsforløb

Ifølge EU-direktivet om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i den elektroniske kommunikationssektor skal medlemsstaterne sikre kommunikationshemmelighed, både hvad angår selve kommunikationen og de dermed forbundne trafikdata, ved at forbyde uretmæssige afbrydelser og overvågning, medmindre de pågældende brugere har givet tilladelse dertil (artikel 5, stk. 1, i Direktiv 2002/58/EF). I EU's direktiv om databeskyttelse fastsættes det, at brugerens samtykke skal være en frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse (artikel 2, litra h), i Direktiv 95/46/EF). Ifølge samme direktivs artikel 24 skal medlemsstaterne desuden fastsætte hensigtsmæssige sanktioner, som skal anvendes i tilfælde af overtrædelser, og ifølge direktivets artikel 28 skal der udpeges en offentlig myndighed, som skal føre tilsyn med direktivets gennemførelse. Disse bestemmelser i databeskyttelsesdirektivet gælder også for kommunikationshemmelighed.

Der findes en detaljeret oversigt over overtrædelsesprocedurer inden for telekommunikationsområdet på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar