Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

V Bruselu dne 14. dubna 2009

Telekomunikace: Komise zahájila řízení ohledně ochrany soukromí a osobních údajů se Spojeným královstvím

Komise zahájila řízení pro porušení povinnosti proti Spojenému království, jehož předmětem je technologie inzerce využívající chování uživatelů zvaná „Phorm“, používaná poskytovateli internetových služeb. Řízení následuje po řadě stížností uživatelů internetu ve Spojeném království a rozsáhlé komunikaci Komise s orgány této země. Předmětem řízení je několik problémů týkajících se toho, jak Spojené království provedlo pravidla EU o soukromí elektronických komunikací a ochraně osobních údajů, na jejichž základě mají země EU mimo jiné povinnost prostřednictvím zákazu zachycování a sledování bez souhlasu uživatele zajistit důvěrnost sdělení. Tyto problémy vyšly najevo v průběhu šetření Komise ohledně činnosti orgánů Spojeného království v reakci na stížnosti uživatelů internetu týkajících se technologie Phorm.

„Technologie, jako je inzerce využívající chování uživatelů, mohou být pro podniky a spotřebitele užitečné, musí však být používány v souladu s pravidly EU. Tato pravidla existují na ochranu soukromí občanů a všechny členské státy musí jejich dodržování důrazně vymáhat,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Určitou dobu jsme případ Phorm sledovali a dospěli jsme k závěru, že ve způsobu, jakým Spojené království provedlo části pravidel EU o důvěrnosti sdělení, existují problémy. Vyzývám orgány Spojeného království, aby změnily své vnitrostátní právní předpisy a poskytly vnitrostátním orgánům řádné pravomoci a vhodné sankce pro vymáhání právních předpisů EU ohledně důvěrnosti sdělení. To by mělo Spojenému království umožnit důraznější reakci na nové problémy týkající se soukromí elektronických komunikací a ochrany osobních údajů, podobné těm, které vznikly v případu Phorm. Tato opatření by také měla ujistit spotřebitele ve Spojeném království o ochraně jejich soukromí a údajů při používání internetu.“

Komise od dubna 2008 obdržela několik dotazů od občanů a poslanců Evropského parlamentu ze Spojeného království, znepokojených ohledně používání technologie inzerce využívající chování uživatelů zvané „Phorm“ poskytovateli internetových služeb ve Spojeném království. Fungování technologie Phorm je založeno na stálé analýze toho, jak zákazníci používají internet, s cílem určit zájmy uživatelů a poté jim dodat cílenou inzerci, když navštíví určité internetové stránky. Operátor pevných sítí ve Spojeném království, společnost BT, v dubnu 2008 přiznal, že v letech 2006 a 2007 Phorm testoval, aniž by zákazníky zapojené do testu informoval. Během října až prosince 2008 provedl BT nový test této technologie, podmíněný pozvánkou. Testy prováděné BT vyvolaly řadu stížností adresovaných orgánu Spojeného království na ochranu údajů – Information Commissioner’s Office (Úřad zmocněnce pro informace, ICO) – a policii Spojeného království.

Komise od července 2008 napsala orgánům Spojeného království několik dopisů, v nichž se jich dotazovala, jak v kontextu případu Phorm provedly příslušné právní předpisy EU. Na základě analýzy obdržených odpovědí se Komise obává, že ve způsobu, kterým Spojené království provedlo pravidla EU zajišťující důvěrnost sdělení, existují strukturální problémy.

Podle právních předpisů Spojeného království, jejichž dodržování vymáhá policie Spojeného království, je protiprávní zachycování komunikace trestným činem. Rozsah tohoto trestného činu je však omezen pouze na „úmyslné“ zachycování. Podle uvedených předpisů se navíc zachycování rovněž považuje za zákonné, pokud se zachycující osoba „důvodně domnívá“, že byl k zachycování poskytnut souhlas. Komise je rovněž znepokojena tím, že Spojené království nemá nezávislý vnitrostátní orgán dozoru, jenž by se takovým zachycováním zabýval.

Spojené království má dva měsíce na odpověď na dnes odeslané úřední oznámení, představující první fázi řízení pro porušení povinnosti. Pokud Komise neobdrží odpověď nebo pokud vyjádření poskytnuté Spojeným královstvím nebude uspokojivé, může se Komise rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení pro porušení). Pokud Spojené království ani poté nebude plnit své závazky na základě právních předpisů EU, postoupí Komise případ Evropskému soudnímu dvoru.

Souvislosti

Směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích ukládá členským státům, aby zajistily důvěrnost sdělení a souvisejících provozních údajů prostřednictvím zákazu protiprávního zachycování a sledování bez souhlasu dotčených uživatelů (čl. 5 odst. 1 směrnice 2002/58/ES). Směrnice EU o ochraně údajů uvádí, že souhlas uživatele musí být „svobodný, výslovný a vědomý“ (čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/ES). Článek 24 směrnice o ochraně údajů navíc členským státům ukládá, aby určily vhodné sankce pro případ porušení, a článek 28 uvádí, že dohledem nad dodržováním musí být pověřeny nezávislé orgány. Tato ustanovení směrnice o ochraně údajů platí rovněž v oblasti důvěrnosti sdělení.

Podrobný přehled řízení pro porušení povinností v oblasti telekomunikací je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar