Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

Брюксел, 14 април 2009 г.

Телекомуникации: Комисията завежда дело срещу Обединеното кралство във връзка с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни

Комисията откри процедура за нарушение срещу Обединеното кралство в резултат на множество жалби от потребители на интернет в Обединеното кралство и след интензивни консултации с органите на Обединеното кралство по отношение на използването от доставчиците на интернет услуги на технологията за целенасочена поведенческа реклама, известна под името „Phorm“. Предмет на процедурата ще бъдат някои проблеми при прилагането в Обединеното кралство на правилата на ЕС за защита на неприкосновеността на личния живот в електронните медии (ePrivacy) и на личните данни, съгласно които държавите от ЕС трябва, наред с други изисквания, да гарантират поверителността на комуникациите, като забранят прихващане и наблюдение без съгласието на потребителя. Тези проблеми бяха констатирани при разследването на действията на органите на Обединеното кралство от Комисията, предизвикано от жалбите на потребители на интернет относно Phorm.

„Технологии от рода на поведенческата реклама по интернет могат да бъдат от полза за търговията и потребителите, но те трябва да се прилагат по начин, съвместим с правилата на ЕС. Тези правила имат за цел да защитават неприкосновеността на личния живот на гражданите и трябва да бъдат стриктно прилагани от всички държави-членки“, заяви европейският комисар по далекосъобщенията Viviane Reding. „Ние се занимаваме със случая Phorm от известно време и стигнахме до извода, че съществуват проблеми в начина, по който Обединеното кралство прилага части от законодателството на ЕС относно поверителността на комуникациите. Призовавам органите на Обединеното кралство да изменят законодателството си и да гарантират, че техните национални органи са надлежно оправомощени и разполагат с подходящи санкциониращи инструменти, за да прилагат законодателството на ЕС относно поверителността на комуникациите. Това ще даде възможност на Обединеното кралство да отговори по-енергично на нови предизвикателства за неприкосновеността на личния живот в електронните медии (ePrivacy) и за защитата на личните данни като тези в случая Phorm. Същевременно то ще подпомогне нарастването на увереността на потребителите в Обединеното кралство, че техните данни и личен живот са подходящо защитени при използването на интернет.“

От април 2008 г. насам Комисията получи множество запитвания от граждани и членове на Европейския парламент от Обединеното кралство, проявяващи загриженост относно използването от доставчиците на интернет услуги в Обединеното кралство на технологията за целенасочена поведенческа реклама, известна под името „Phorm“. Технологията „Phorm“ функционира на базата на постоянен анализ на данните за посетените от потребителя цели в интернет и доставка на целенасочена реклама до потребителите, когато те посещават определени уебсайтове. През април 2008 г. ВТ, оператор на фиксирани мрежи в Обединеното кралство, призна, че е провел изпитвания на Phorm през 2006 и 2007 г. без да уведоми потребителите, засегнати от тях. През октомври и декември 2008 г. ВТ проведе ново изпитване на технологията въз основа на покани. Изпитванията на ВТ станаха повод за множество жалби до органа за защита на данните на Обединеното кралство — Бюрото на комисаря по информацията — и до полицията на Обединеното кралство.

От юли 2008 г. Комисията изпрати множество писма до органите на Обединеното кралство относно прилагането на съответните закони на ЕС в случая Phorm. След анализ на получените отговори Комисията проявява загриженост относно възможното наличие на структурни проблеми при прилагането от страна на Обединеното кралство на правилата на ЕС, гарантиращи поверителността на комуникациите.

По силата на законите на Обединеното кралство, за чието спазване се грижи полицията на Обединеното кралство, неправомерното прихващане на комуникации е нарушение. Само преднамереното прихващане обаче се счита за нарушение. Освен това, по силата на този закон, прихващането се счита за законно също и в случаите, когато прихващащата страна има „приемливи основания да вярва, че е било дадено съгласие за прихващане“. Комисията е обезпокоена също от липсата на независим национален надзорен орган в Обединеното кралство, занимаващ се с такъв вид прихващания.

Обединеното кралство разполага с два месеца, за да отговори на изпратеното днес официално уведомително писмо относно първия етап на процедурата за нарушение. В случай че Комисията не получи отговор или представените от Обединеното кралство коментари не са удовлетворителни, Комисията си запазва правото да издаде обосновано становище (втори етап на процедурата за нарушение). Ако Обединеното кралство и в този случай не изпълни задълженията си по силата на законодателството на ЕС, Комисията ще предаде делото на Съда на Европейските общности.

Контекст

Директивата на ЕС за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации изисква от държавите-членки на ЕС да гарантират поверителността на комуникациите и свързания трафик на данни, като забранят неправомерното прихващане и наблюдение, освен ако засегнатите потребители са дали съгласието си (член 5, параграф 1 от Директива 2002/58/EО). Директивата на ЕС за защита на личните данни предвижда, че съгласието на потребителя трябва да бъде „свободно изразено, конкретно и информирано“ (член 2, буква з) от Директива 95/46/EО). Освен това член 24 от Директивата за защита на личните данни изисква от държавите-членки да предвидят подходящи санкции в случай на нарушения, а член 28 постановява, че надзорът върху прилагането трябва да бъде възложен на независими органи. Тези разпоредби на Директивата за защита на личните данни важат и в областта на поверителността на комуникациите.

Подробен обзор на процедурите за нарушения в областта на телекомуникациите е достъпен на следния електронен адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar