Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Bruksela, dnia 8 kwietnia 2009 r.

Rybołówstwo: wykorzystanie pełnego potencjału europejskiej akwakultury

Akwakultura, stanowiąca jeden z najszybciej rozwijających się sektorów produkcji żywności, już teraz dostarcza około połowy wszystkich ryb spożywanych na świecie, ale jej możliwości na tym się nie kończą. UE wprowadziła wysokie normy zmierzające do tego, aby podstawą technik i metod akwakultury był zrównoważony wzrost; ponadto nasz sektor akwakultury jest światowym liderem w zakresie badań i rozwoju technicznego. Jednak postęp pod względem doskonałości nie idzie w parze z produkcją, która w UE utrzymuje stały poziom, podczas gdy w innych regionach świata obserwuje się znaczny wzrost w tej dziedzinie. W przedstawionym dzisiaj komunikacie Komisja postanawia zmienić tę sytuację i nadać sektorowi akwakultury w UE nowy impuls na rzecz zrównoważonego wzrostu

„Akwakultura jako dostawca zdrowych produktów rybnych wysokiej jakości dla wymagających konsumentów w Europie ma przed sobą piękną przyszłość. Jednak jej potencjał nie jest obecnie całkowicie wykorzystywany. Nadszedł czas, aby ten ważny strategicznie sektor otrzymał należny mu pełny udział w rynku oraz prawo głosu, a także – w dosłownym znaczeniu – miejsce na rozwój” – powiedział Joe Borg, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa.

W swoim komunikacie Komisja analizuje podstawowe przyczyny stagnacji w produkcji akwakultury w UE oraz przedstawia metody poprawy konkurencyjności i zrównoważenia sektora oraz zarządzania nim.

Po pierwsze, sektor może stać się bardziej konkurencyjny dzięki ciągłemu silnemu wsparciu dla badań i rozwoju technicznego, lepszemu planowaniu przestrzennemu w regionach przybrzeżnych i dorzeczach (które ułatwiłoby sektorowi konkurowanie o przestrzeń i wodę) oraz uwzględnieniu specyficznych potrzeb sektora w unijnej polityce rynkowej dotyczącej produktów rybołówstwa. Po drugie, akwakultura pozostanie zrównoważona, jeżeli nadal będzie opierać się na przyjaznych dla środowiska metodach produkcji, utrzyma wysokie normy w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapewni wysoki poziom ochrony konsumentów. Po trzecie, można zrobić więcej na rzecz poprawy wizerunku sektora i jego aspektów związanych z zarządzaniem. Sukces akwakultury w znacznym stopniu będzie uzależniony od warunków sprzyjających działalności gospodarczej w tym sektorze, stworzonych na szczeblu krajowym i lokalnym. Dlatego też Komisja zamierza zapewnić państwom członkowskim i władzom regionalnym wskazówki w celu zagwarantowania, że ukierunkowane środki na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym pomogą sektorowi w pełnym wykorzystaniu swoich atutów

Komisja uważa, że silny i prężny sektor akwakultury stałby się katalizatorem wzrostu w powiązanych sektorach i przyczyniłby się do rozwoju obszarów wiejskich i przybrzeżnych. Ponadto konsumenci odnieśliby z tego korzyść w postaci zdrowych produktów żywnościowych wysokiej jakości, wytworzonych w sposób przyjazny dla środowiska. Powyższe kwestie stanowią tylko niektóre z zasadniczych korzyści, które wyniknęłyby ze skoordynowanych na wszystkich szczeblach działań na rzecz wykorzystania całego potencjału sektora akwakultury.

Bliższych informacji udzielają:

http://www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Memo/09/161


Side Bar