Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Brussel, 8 april 2009

Visserij: Ontsluiting van het volledige potentieel van de Europese aquacultuur

De aquacultuur levert als snelst groeiende voedselproducerende sector ter wereld ongeveer de helft van de vis die op wereldvlak wordt gegeten en heeft zijn grenzen nog lang niet bereikt. De EU heeft strenge normen ingevoerd die duurzame groei moeten verzekeren van een centrale plaats in de aquacultuur. Hoewel de aquacultuursector in de EU de rest van de wereld achter zich laat op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, vertaalt deze vooruitgang qua uitmuntendheid zich niet in harde productiecijfers. Integendeel: de productie in de EU stagneert, in schril contrast met de forse groei in andere delen van de wereld. In de mededeling die vandaag wordt voorgesteld, maakt de Commissie een inventaris van de situatie op en geeft zij een nieuw elan ter bevordering van een duurzame groei van de communautaire aquacultuursector.

“Met consumenten als de Europese, die aandringen op gezonde visproducten van hoge kwaliteit, wacht de aquacultuur een mooie toekomst. Het potentieel van deze sector staat weliswaar buiten kijf, maar wordt verre van volledig benut. Het is tijd om ervoor te zorgen dat deze strategisch belangrijke sector alle zeilen kan bijzetten, en niet alleen inspraakmogelijkheden op voet van gelijkheid met de andere sectoren krijgt, maar ook de ruimte (letterlijk en figuurlijk) om zich te ontwikkelen”, aldus Joe Borg, commissaris voor Maritieme zaken en visserij.

In de mededeling legt de Commissie de wortels van de stagnatie in de communautaire aquacultuursector bloot en verkent zij mogelijkheden om het concurrentievermogen, de duurzaamheid en het bestuur van de sector te verbeteren.

Ten eerste kan het concurrentievermogen worden opgeschroefd door voortzetting van de steunverlening voor onderzoek en technologische ontwikkeling, betere ruimtelijke ordening in kustgebieden en stroomgebieden (waardoor de sector makkelijker toegang krijgt tot ruimte en water) en integratie van de specifieke behoeften van de sector in het communautaire marktbeleid voor visserijproducten. Ten tweede kan de duurzaamheid worden gewaarborgd door voort te bouwen op milieuvriendelijke productiemethoden, strenge normen voor de gezondheid en het welzijn van de dieren in acht te nemen en een hoog niveau van consumentenbescherming te bieden. Ten derde kan meer worden gedaan om het imago en het bestuur van de sector te verbeteren. Het succes van de aquacultuur zal in grote mate afhangen van het voorhandenzijn van een ondernemingsvriendelijk klimaat op nationaal en/of lokaal niveau. De Commissie is bereid de lidstaten en de regionale overheden richtsnoeren ter beschikking te stellen die ervoor moeten zorgen dat gerichte maatregelen op lokaal, nationaal en EU-niveau de sector helpen zijn troeven volledig uit te spelen.

De Commissie is ervan overtuigd dat een slagvaardige, versterkte aquacultuursector als katalysator kan fungeren voor groei in aanverwante sectoren en verder kan bijdragen tot de ontwikkeling van landelijke en kustgebieden. De baten voor de consument zijn duidelijk: gezonde, milieuvriendelijk geproduceerde kwaliteitsvoeding. Dit is maar een greep uit de cruciale voordelen die zouden ontstaan als Europa gezamenlijk maatregelen neemt om het volledige potentieel van de aquacultuursector te ontsluiten.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_nl.htm

Memo/09/161


Side Bar