Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

V Bruselu dne 8. dubna 2009

Rybolov: rozvinutí plného potenciálu evropské akvakultury

Akvakultura jako jedno z nejrychleji rostoucích potravinářských odvětví na světě již dnes pro naši planetu zabezpečuje kolem poloviny konzumovaných ryb, může však nabídnout mnohem více. Evropská unie zavedla přísné normy, aby udržitelný růst zůstal středobodem koncepce a metod akvakultury. Naše odvětví akvakultury zaujímá ve světě vedoucí postavení v oblasti výzkumu a technologického rozvoje. Tento náskok se však dosud neodrazil v produkci, jejíž objem se v EU ustálil, zatímco jiné části světa zaznamenaly silný růst. Komise dnes předkládá sdělení, v němž se touto situací zabývá a které udává nový impuls udržitelnému růstu odvětví akvakultury EU.

„Díky tomu, že akvakultura pro náročné evropské spotřebitele zabezpečuje vysoce kvalitní a zdravé rybí produkty, má před sebou skvělou budoucnost. V současné době však její potenciál není ani zdaleka využit. Je na čase, aby zaujala náležitou pozici, aby toto strategicky významné odvětví postavila naroveň ostatním a aby mu poskytla (a to doslova) prostor, který potřebuje k rozvoji,“ prohlásil Joe Borg, komisař pro námořní záležitosti a rybolov.

Ve svém sdělení Komise zkoumá příčiny stagnace produkce akvakultury EU a hledá způsob, jak zlepšit konkurenceschopnost odvětví, jeho udržitelnost i řízení.

Za prvé se odvětví může stát konkurenceschopnějším díky trvalé silné podpoře výzkumu a technologického rozvoje, lepšímu územnímu plánování pobřežních oblastí a povodí, čímž se zlepší jeho pozice v konkurenčním boji o přístup k prostoru a vodě, a zahrnutí jeho specifických potřeb do tržní politiky EU pro produkty rybolovu. Za druhé odvětví zůstane udržitelným, bude-li i nadále vycházet z metod produkce šetrných k životnímu prostředí, zachová-li přísné normy, pokud jde o zdraví a dobré životní podmínky zvířat, a bude-li usilovat o vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Za třetí lze učinit více pro zlepšení znalostí o akvakultuře a aspektů spojených s řízením tohoto odvětví. Úspěch akvakultury bude do značné míry záviset na tom, zda na vnitrostátní a/nebo místní úrovni bude pro odvětví existovat prostředí příznivé pro podnikání. Proto chce Komise poskytnout členským státům a regionálním orgánům vodítko, aby zajistila, že cílená opatření na místní i celostátní úrovni a na úrovni EU pomohou odvětví plně využít jeho výhod.

Komise věří, že silné a dynamické odvětví akvakultury by mohlo fungovat jako katalyzátor růstu v souvisejících odvětvích a dále přispět k rozvoji venkovských a pobřežních oblastí. Spotřebitelům by to rovněž přineslo výhody v podobě zdravých, vysoce kvalitních potravin vyprodukovaných způsobem šetrným k životnímu prostředí. To je pouze několik z hlavních přínosů, které by plynuly ze společného úsilí na všech úrovních o realizaci evropských opatření, která by umožnila plně rozvinout potenciál odvětví akvakultury.

Další informace:

http://www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Memo/09/161


Side Bar