Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Bryssel den 8 april 2009

Snabbare betalningar till bidragsmottagare och avtalsparter – kommissionen sätter nya ambitiösa mål

Europeiska kommissionen antog idag ett initiativ för att påskynda de utbetalningar som kommissionen själv sköter centralt, genom att nya snävare hålltider införs. Genom de aktuella förslagen intensifieras arbetet för ett snabbare betalningsflöde till mottagarna, som ofta är småföretag eller lokala myndigheter. Initiativet omfattar ungefär 15 miljarder euro i EU-anslag inom områden som forskning, utbildning, ungdomsfrågor, energi och transport, där det finns exakta tidsfrister för betalningarna. Ett av huvudmålen är att minska väntetiden för den första utbetalningen av förfinansiering från 30 till 20 dagar. Förslagen kompletterar de beslut om snabbare betalningar inom strukturfondsprojekt som har aviserats i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa (IP/08/1983) och förslagen om bekämpning av försenade betalningar i handelstransaktioner (IP/09/552).

Dalia Grybauskaitė, kommissionens ledamot med huvudansvar för budget och ekonomisk planering, gjorde följande uttalande: ”Målet med dagens förslag är att utnyttja allt utrymme som finns inom de nuvarande finansiella bestämmelserna för att påskynda de 415 000 betalningar som sköts direkt av kommissionen varje år”. Hon framhöll också att förslaget kommer precis i rätt tid med tanke på att “tillståndet i ekonomin kräver omedelbara insatser för att tillgodose mottagarnas likviditetsbehov. Initiativet lägger också en grund för den översyn av EU:s finansiella bestämmelser som planeras för 2010.”

Kommissionens meddelande handlar framför allt om att korta ned betalningstiderna för förfinansiering (en form av förskott), där ambitionen är att den första utbetalningen ska ske redan inom 20 dagar (jämfört med nuvarande 30 dagar). Dessa betalningar, som motsvarar omkring 9,5 miljarder euro, är de första som bör kunna skyndas på eftersom de inte medför någon byråkrati i form av krav på dokumentation m.m.. För övriga betalningar som kommissionen förvaltar direkt (sammanlagt ca 5,5 miljarder euro) är målet att få ned betalningstiderna med en tredjedel, från 45 till 30 dagar. På så sätt skulle kommissionens betalningar också motsvara villkoren i direktivet om bekämpning av försenade betalningar i handelstransaktioner. Kommissionen kommer också att uppmana sina avdelningar att försöka öka användningen av schablonsatser och enhetsbelopp i samband med de bidrag och kontrakt som förvaltas centralt.

Man kan också åstadkomma snabbare betalningar genom att förenkla de rutiner som genomförs innan projekten kommer igång. Därför införs nu möjligheter för kommissionens avdelningar att lansera ansökningsomgångar som täcker två år i stället för ett, och ansökningsomgångar kommer också att kunna offentliggöras enligt standardiserade modeller. Arbetet för snabbare betalningar kräver också att kommissionens avdelningar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter på ett effektivt sätt. Kommissionens generaldirektorat för budget (GD Budget) kommer därför att spela en mer aktiv roll för att hjälpa övriga avdelningar att uppfylla de olika villkoren för ett snabbt och effektivt anslagsutnyttjande, och de kommer också att uppmuntras att om möjligt använda sig av s.k. påskyndade upphandlings- och bidragsförfaranden.

Kommissionens avdelningar kommer att rapportera om arbetet med dessa mål i samband med sina årliga verksamhetsrapporter.


Side Bar