Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisija nosaka stingrākus mērķus, lai maksājumi saistībā ar ES dotācijām un līgumiem tiktu veikti raitāk

Šodien tika pieņemta iniciatīva, ar kuru tiek noteikti jauni, stingrāki mērķi maksājumu veikšanai no Eiropas Komisijas tieši pārvaldītajiem finanšu līdzekļiem. Priekšlikumu mērķis ir intensificēt līdzšinējos pasākumus un panākt, lai nauda pie finansējuma saņēmējiem, kuri bieži vien ir nelieli uzņēmumi un vietējās iestādes, nonāktu ātrāk. Šie priekšlikumi attieksies uz finanšu līdzekļiem 15 miljardu eiro apmērā un skars maksājumus ar noteiktiem termiņiem tādās jomās kā pētniecība, izglītība un jaunatne, enerģija un pārvadājumi. Viens no pamatmērķiem ir samazināt ES dotāciju un līgumu priekšfinansējuma nodrošināšanai vajadzīgo laiku no 30 uz 20 dienām. Ar šiem priekšlikumiem tiek papildināti nesen pieņemtie lēmumi paātrināt struktūrfondu projektu maksājumu veikšanu saskaņā ar Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plānu (IP/08/1983), kā arī priekšlikumi novērst novēlotus maksājumus par komerciāliem darījumiem (IP/09/552).

ES finanšu plānošanas un budžeta komisāre Daļa Gribauskaite (Dalia Grybauskaitė) teica: „šodien iesniegto priekšlikumu mērķis ir maksimāli izmantot visas esošo finanšu noteikumu radītās iespējas, lai tādējādi padarītu raitākus tos 415 tūkstošus tiešo maksājumu, ko Komisija veic ik gadu. Viņa arī norādīja uz to, ka priekšlikums nāk īstajā laikā, jo „pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir būtiski nekavējoties veikt pasākumus, kas atvieglotu dzīvi līdzekļu saņēmējiem. Turklāt šī iniciatīva sagatavos augsni turpmākām izmaiņām ES finanšu noteikumos, kuras plānots veikt 2010. gadā.

Paziņojums pamatā ir vērsts uz to, lai priekšfinansējuma vai sākotnējo maksājumu termiņi tiktu samazināti no 30 uz 20 dienām. Minētais maksājumu veids ir visvienkāršākais, jo neprasa sarežģītas administratīvās procedūras un atbilst aptuveni 9,5 miljardiem eiro. Attiecībā uz citiem centrāli pārvaldītajiem maksājumiem (aptuveni 5,5 miljardi eiro) mērķis ir maksājumu izpildes laiku samazināt no 45 uz 30 dienām, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas maksājumu atbilstību direktīvai par novēlotu maksājumu novēršanu par komerciāliem darījumiem. Papildus Komisija mudinās savus dienestus centrāli pārvaldīto dotāciju un līgumu gadījumā vairāk izmantot vienotas likmes un vienreizējus maksājumus.

Maksājumu izpildes paātrināšanu tāpat var veicināt, vienkāršojot procedūras, kas jāīsteno pirms projektu uzsākšanas, tāpēc tiks ieviesti pasākumi, ar kuriem Komisijas dienestiem būs dota iespēja izsludināt konkursus par diviem gadiem nevis atsevišķus konkursus un izmantot standartizētas konkursu procedūras. Dalīšanās zināšanās un pieredzē ir būtisks aspekts maksājumu izpildes paātrināšanā, un Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāts (DG BUDG) aktīvāk sniegs palīdzību pārējiem dienestiem, lai tie varētu izpildīt visus nosacījumus, kas vajadzīgi, lai ātri nodrošinātu līdzekļus no to budžetiem. Ciktāl iespējams, tiks veicināta paātrinātu iepirkuma un dotāciju procedūru ieviešana.

Komisijas dienestiem būs savos gada darbības ziņojumos oficiāli jāinformē par panākumiem virzībā uz šiem mērķiem.


Side Bar