Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2009

Η Επιτροπή θέτει αυστηρότερους στόχους για την ταχύτερη καταβολή επιχορηγήσεων και εξόφληση οφειλών για συμβάσεις από μέρους της ΕΕ

Σήμερα εγκρίθηκε πρωτοβουλία με την οποία καθιερώνονται νέοι, αυστηρότεροι στόχοι για την καταβολή κονδυλίων της ΕΕ τα οποία τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι σχετικές προτάσεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση των προσπαθειών που ήδη καταβάλλονται για την επίσπευση της ροής κεφαλαίων προς τους δικαιούχους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι μικρές επιχειρήσεις και τοπικές αρχές διαχείρισης. Θα καλύπτουν κονδύλια ύψους 15 δισεκατομμυρίων € για τα οποία προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών και τα οποία αφορούν τομείς όπως η έρευνα, η παιδεία και οι νέοι, η ενέργεια και οι μεταφορές. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι να συντομευθεί από 30 σε 20 ημέρες ο χρόνος που απαιτείται για την αρχική προχρηματοδότηση κοινοτικών επιχορηγήσεων και συμβάσεων. Οι προτάσεις συμπληρώνουν πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με την επιτάχυνση των πληρωμών για σχέδια των Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως εξαγγελλόταν στο «Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της Οικονομίας» (IP/08/1983 ), καθώς και προτάσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (IP/09/552).

Η Dalia Grybauskaitė, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό, δήλωσε ότι «σκοπός της σημερινής πρότασης είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τρεχόντων δημοσιονομικών κανόνων, προκειμένου να εκτελούνται ταχύτερα 415.000 άμεσες πληρωμές που η Επιτροπή πραγματοποιεί σε ετήσια βάση». Η επίτροπος υπογράμμισε την καταλληλότητα της χρονικής στιγμής στην οποία υποβάλλεται η πρόταση, προσθέτοντας ότι «το τρέχον οικονομικό κλίμα απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων ως συμβολή στην προσπάθεια άμβλυνσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι των πληρωμών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα προλειάνει επίσης το έδαφος για μελλοντικές αλλαγές των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, οι οποίες προβλέπεται να επέλθουν το 2010».

Η ανακοίνωση αποδίδει το κύριο βάρος στη μείωση των προθεσμιών που ισχύουν για τις προχρηματοδοτήσεις/αρχικές πληρωμές από 30 σε 20 ημέρες. Οι πληρωμές αυτού του είδους είναι οι πλέον απλές, καθώς δεν προϋποθέτουν περίπλοκη κατάρτιση φακέλου ούτε γραφειοκρατία, και αντιπροσωπεύουν 9,5 δισεκατομμύρια € περίπου. Για τις άλλες, υπό κεντρική διαχείριση, πληρωμές (που αντιπροσωπεύουν 5,5 δισεκατομμύρια € περίπου), στόχος είναι η συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για την πληρωμή από 45 σε 30 ημέρες, γεγονός που θα καταστήσει τις πληρωμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβατές με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τις υπηρεσίες της να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό κατ’ αποκοπή συντελεστές και κατ’ αποκοπή ποσά για τις υπό κεντρική διαχείριση επιχορηγήσεις και συμβάσεις.

Η απλούστευση των γενικών διαδικασιών που διέπουν τα προπαρασκευαστικά στάδια υλοποίησης των σχεδίων είναι ικανή να συμβάλει στην επιτάχυνση των πληρωμών και, για τον λόγο αυτό, θα θεσπισθούν ρυθμίσεις που θα παρέχουν στις υπηρεσίες της Επιτροπής τη δυνατότητα, αφενός, να δημοσιεύουν προκηρύξεις για την υποβολή προτάσεων με χρονικό ορίζοντα διετίας αντί των μεμονωμένων προκηρύξεων και, αφετέρου, να χρησιμοποιούν ενιαίο μορφότυπο για τις προκηρύξεις. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιτάχυνση των πληρωμών, και η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG) της Επιτροπής θα διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο για την παροχή συνδρομής στις υπόλοιπες υπηρεσίες, έτσι ώστε να εκπληρώνουν τους διάφορους όρους που απαιτούνται για την ταχεία διάθεση των δημοσιονομικών πόρων που αντιστοιχούν στην καθεμιά. Η θέσπιση συνοπτικών διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις θα ενθαρρυνθεί όποτε τούτο είναι δυνατό.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επιφορτισθούν με την επίσημη υποβολή, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητάς τους, αναφοράς με αντικείμενο την επίτευξη των σχετικών στόχων.


Side Bar