Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Брюксел, 8 април 2009 г.

Комисията поставя по-трудни цели за по-бързи плащания на безвъзмездните средства и на средства по договорите на ЕС

Днес бе приета инициатива, въвеждаща нови и по-трудни цели за изплащането на пряко управляваните от Европейската комисия фондове на ЕС. Предложенията имат за цел засилване на полаганите понастоящем усилия и ускоряване на паричния поток към бенефициерите — често малки предприятия и местни управленски органи. Те ще се отнасят до средства в размер на 15 млрд. EUR с конкретни срокове за плащане в области като научните изследвания, образованието и младежта, енергетиката и транспорта. Една от ключовите цели е съкращаването на сроковете за първоначалното предварително финансиране на безвъзмездните средства и договорите на ЕС — от 30 на 20 дни. Предложенията допълват неотдавнашните решения за ускоряване на плащанията за проектите по структурните фондове съгласно съобщеното в Европейския план за икономическо възстановяване (IP/08/1983), както и предложенията за борба с просрочените плащания по търговски сделки (IP/09/552).

Европейският комисар по финансовото планиране и бюджета Далия Грибаускайте заяви: „Целта на днешното предложение е да се извлече колкото се може повече от настоящите финансови правила с цел ускоряване на 415 000 преки плащания, които Комисията извършва всяка година“. Тя подчерта навременния характер на предложението, като добави: „Настоящият икономически климат налага вземането на незабавни мерки, за да се помогне за облекчаване на положението на бенефициерите на средства. Тази инициатива ще положи основите и за бъдещи промени на финансовите правила на ЕС, предвидени да бъдат извършени през 2010 г.

Съобщението се спира основно на съкращаването на сроковете в областта на предварителното финансиране или на първоначалните плащания от 30 на 20 дни. Тези плащания са най-лесните, тъй като за тях не се изисква сложна документация или бюрокрация, и представляват около 9,5 млрд. EUR. За други централно управлявани плащания (представляващи около 5,5 млрд. EUR) целта е сроковете за плащане да се съкратят от 45 на 30 дни, привеждайки плащанията на Европейската комисия в съответствие с директивата за борба с просрочените плащания по търговски сделки. Освен това Комисията ще насърчава своите служби да увеличат използването на фиксирани суми и еднократни суми за централно управляваните безвъзмездни средства и договори.

Опростяването на общите процедури преди стартирането на проектите може да допринесе за по-бързи плащания, поради което ще бъдат въведени мерки, предоставящи на службите на Комисията възможността да публикуват покани за предложения, обхващащи двугодишен период, а не отделни предложения, и да използват стандартизирани покани. Обменът на знания и опит е важен аспект в ускоряването на плащанията и генералната дирекция на Комисията за бюджета (DG BUDG) ще играе по-активна роля в подпомагането на другите служби да изпълнят различните условия, необходими за бързо поемане на ангажимент с техните бюджети. Въвеждането на ускорени процедури за обществените поръчки и за безвъзмездните средства ще се насърчава при всяка възможност.

Службите на Комисията ще са длъжни да докладват официално в годишните си отчети за дейността за напредъка по постигането на тези цели.


Side Bar