Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

Bryssel den 1 april 2009

Anpassning till klimatförändringar: EU måste förbereda sig inför konsekvenserna

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram en vitbok som beskriver vilka åtgärder som krävs för att stärka EU:s förmåga att klara ett föränderligt klimat. Färska rön tyder på att klimatförändringarnas effekter kommer att drabba oss snabbare och hårdare än vad som angavs i 2007 års rapport från FN:s klimatpanel. Europa kommer inte att undgå dessa effekter och EU måste därför förbereda sig för att kunna hantera dem. Klimatförändringarnas konsekvenser kommer att bli olika i olika regioner, vilket innebär att de flesta anpassningsåtgärderna måste vidtas nationellt och regionalt. Den ram som kommissionen lägger fram omfattar en strategi i två faser för anpassning till klimatförändringarnas effekter i EU och den ska komplettera medlemsstaternas åtgärder genom en integrerad och samordnad strategi.

”Klimatförändringarna blir allt allvarligare och mer oroande för varje år som går”, säger EU:s miljökommissionär Stavros Dimas. ”Vi måste arbeta hårt för att minska koldioxidutsläppen, men trots de utsläppsminskningar som vi förbundit oss att göra kommer vissa klimatförändringar att vara oundvikliga. Därför måste vi nu tillsammans med regeringar, företag och samhällsgrupper utarbeta en övergripande anpassningsstrategi för EU och se till att anpassningsaspekter ingår i all central EU-politik”.

”Det europeiska jordbruket kommer att känna av klimatförändringarnas fulla kraft”, säger jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel. ”Min uppgift är att se till att jordbrukarna fullt ut förstår vilka utmaningar de står inför. Jag kommer också att inleda diskussioner om specifika åtgärder som kan hjälpa våra jordbrukare att anpassa sig. Jag vill särskilt se åtgärder som ger ekonomisk och miljömässig utdelning oavsett hur klimatet utvecklas. Sådana åtgärder är centrala i det dokument om jordbruk och klimatförändringar som i dag antagits tillsammans med vitboken”.

”Med förändrade klimatmönster måste vi särskilt satsa på att stärka övervakningen av hälsotillståndet för människor, djur och växter”, säger hälsokommissionär Androula Vassiliou. ”Det är också mycket viktigt att hälsovårdsmyndigheternas beredskapsplaner även omfattar hälsoåtgärder vid extrema väderförhållanden. Vi måste också göra en bedömning av klimatförändringarnas konsekvenser för utsatta sociala grupper. Det internationella samarbetet är viktigt i dessa sammanhang.”

”Europas kuster och havsområden är i frontlinjer för klimatförändringarna”, säger kommissionären för fiske och havsfrågor Joe Borg. ”Vi måste förbereda oss inför kommande utmaningar som höjda havsnivåer, översvämning av kustområden, konsekvenser för kustturism, hamnar, sjöfart och fiske. Vi kan inte förneka den betydelse som kustområdenas ekosystem har för vår ekonom. I dag lever omkring 50 % av Europas befolkning i kustområden. Därför är insatserna för anpassning till klimatförändringar livsviktiga och brådskande”.

En ram för åtgärder

Under de närmaste 50 åren kommer klimatförändringarna förmodligen att få omfattande effekter på viktiga ekonomiska sektorer som jordbruk, energi, transporter, ekosystem, turism och hälso- och sjukvård. De kommer också att påverka hushåll och företag och vissa samhällssektorer, framför allt äldre, personer med funktionshinder och låginkomsttagare.

Vitboken innehåller en ram för EU:s och medlemsstaternas förberedelser inför klimatförändringarnas effekter. Strategins första fas, som löper till 2012, kommer att lägga grunden för utarbetandet av en övergripande anpassningsstrategi för EU från och med 2013. Strategin kommer att fokuseras på att öka vår förståelse av klimatförändringarna och tänkbara anpassningsåtgärder samt på hur anpassning kan beaktas inom central EU-politik. Besluten om de bästa anpassningsåtgärderna måste baseras på grundliga vetenskapliga och ekonomiska analyser. Informationsinnehållet och tillgången till information varierar dock mycket mellan olika regioner. I vitboken beskrivs behovet av en mekanism för utbyte av information om klimatförändringarnas risker och effekter samt god praxis.

Klimatförändringarnas effekter kommer att variera mellan olika regioner. Kust- och bergsområden och flodslätter kommer att vara mest utsatta. Därför kommer de flesta anpassningsåtgärderna att vidtas nationellt eller regionalt. EU:s uppgift blir att stödja dessa insatser genom en integrerad och samordnad strategi, särskilt när det gäller gränsöverskridande frågor och politikområden som är i hög grad är integrerade på EU-nivå. Anpassningen till klimatförändringar kommer självklart också att stå i centrum för all EU-politik. Anpassningen måste ha en framskjuten plats i EU:s utrikespolitik, som ska inriktas på att bistå de länder som påverkas mest och på samarbete med partnerländer om internationell anpassning.

Kommissionen lägger i dag också fram tre diskussionsunderlag om vatten, kuster och hav, om jordbruk och om hälsofrågor. De baseras på den ram som beskrivs i vitboken.

Anpassning och begränsning – två sidor av samma mynt

Europeiska unionen är fast besluten att vidta snabba åtgärder för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det räcker dock inte att begränsa klimatförändringarna genom att sänka utsläppen av växthusgaser. Det behövs kompletterande åtgärder på kortare sikt. Konsekvenserna av klimatförändringarna väntas bli mer omfattande än man tidigare trott och kommer att inträffa oavsett vilka begränsningsåtgärder som genomförs.

Europa måste hantera dessa effekter. Det behövs åtgärder för att öka de naturliga och mänskliga systemens motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Det finns redan anpassningsstrategier i EU, men de genomförs ofta på ett fragmenterat sätt och endast i ett fåtal medlemsstater.

Framtida åtgärder

Kommissionen kommer att inrätta en styrgrupp för konsekvenser och anpassning (Impact and Adaptation Steering Group, IASG). Den kommer att bestå av företrädare för EU:s medlemsstater som deltar i utarbetandet av nationella och regionala anpassningsprogram och kommer att samråda med företrädare för det civila samhället och forskarvärlden. Den kommer att bistås av tekniska arbetsgrupper, t.ex. en jordbruksgrupp. Senast 2011 ska kommissionen också inrätta en mekanism för utbyte av information om klimatförändringarnas konsekvenser.

Mer information

Kommissionens webbplats om anpassning till klimatförändringar

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Kommissionens webbplats om jordbruk och klimatförändringar

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Europeiska miljöbyråns rapport nr 4/2008: Impacts of Europe's changing climate – 2008 indicator-based assessment

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/


Side Bar