Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

Bruselj, 1. aprila 2009

Kako se prilagoditi na podnebne spremembe: Evropska unija se mora pripraviti na prihajajoče vplive

Evropska komisija je danes predstavila belo knjigo, v kateri je določila ukrepe, ki so potrebni za to, da se bo Unija lažje odzvala na podnebne spremembe. Po najnovejših ugotovitvah bodo vplivi podnebnih sprememb opaznejši in močnejši, kot je v poročilu iz leta 2007 napovedal Medvladni forum o podnebnih spremembah. Evropa se tem vplivom ne bo mogla izogniti, zato se mora nanje pripraviti. Podnebne spremembe bodo različno vplivale na posamezne regije, zato bo treba večino ukrepov za prilagoditev sprejeti na nacionalni in regionalni ravni. Okvir, ki ga je predstavila Komisija, za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU določa dvofazni strateški pristop. Ta celostni in strateški pristop dopolnjuje ukrepe, ki jih sprejmejo države članice.

Evropski komisar za okolje Stavros Dimas je povedal: „Podnebne spremembe so vsako leto večja in bolj pereča težava. Odločno si moramo prizadevati za zmanjšanje ogljikovih emisij, vendar se kljub zmanjšanju emisij, h kateremu smo se zavezali, določenim podnebnim spremembam ne bomo mogli izogniti. Zato je bistveno, da začnemo sodelovati z vladami, podjetji in skupnostmi ter da skupaj z njimi razvijemo celostno strategijo prilagajanja za EU ter tako zagotovimo, da bo prilagajanje vključeno v ključne politike EU.“

Komisarka za kmetijstvo Mariann Fischer Boel je povedala: „Evropsko kmetijstvo bo občutilo vse posledice podnebnih sprememb. Želim, da bi kmetje dobro razumeli izzive, s katerimi se bodo soočali, pri tem pa želim začeti razprave o specifičnih ukrepih, ki bodo kmetom pomagali pri prilagajanju. Zlasti želim, da sprejmemo ukrepe, ki jih ne bomo obžalovali in ki bodo omogočili gospodarske in okoljske koristi ne glede na nadaljnji razvoj podnebnih sprememb. To so glavne točke dokumenta o kmetijstvu in podnebnih spremembah, ki je bil sprejet danes v podporo beli knjigi.“

Komisarka za zdravje Androula Vassiliou je povedala: „Zaradi spreminjanja vremenskih vzorcev moramo nameniti posebno pozornost boljšemu zdravstvenemu varstvu ljudi, živali in rastlin. Poleg tega je pomembno, da zdravstvene službe pri načrtovanju svoje pripravljenosti upoštevajo akcijske načrte o nevarnostih skrajnih vremenskih razmer. Prav tako moramo oceniti vplive podnebnih sprememb na ranljive družbene skupine. Za uresničitev teh ciljev je bistveno mednarodno sodelovanje.“

Komisar za pomorske zadeve in ribištvo Joe Borg je povedal: „Podnebne spremembe v Evropi najbolj ogrožajo obalna in morska območja. Pripraviti se moramo na prihajajoče izzive, kot so dvig morske gladine, poplave na obalnih območjih, vpliv na obalni turizem ter na pristanišča in ladijski promet kot tudi na ribištvo. Ne moremo zanikati pomena, ki ga imajo obalni ekosistemi v našem gospodarstvu. Približno 50 % evropskega prebivalstva živi na obalnih območjih, zato je prizadevanje za prilagoditev podnebnim spremembam bistveno in nujno.“

Okvir ukrepanja

V naslednjih 50 letih bodo podnebne spremembe verjetno močno vplivale na gospodarske sektorje, kot so kmetijstvo, energija, promet, ekosistemi, turizem in zdravje. Prav tako bodo vplivale na gospodinjstva in podjetja ter na nekatere družbene skupine, zlasti na starejše, invalidne osebe in gospodinjstva z nizkimi prihodki.

Bela knjiga je okvir, s pomočjo katerega se lahko Evropska unija in njene države članice pripravijo na posledice podnebnih sprememb. Prva faza strategije se bo izvajala do leta 2012 ter bo postavila temelje za pripravo celostne strategije EU za prilagajanje od leta 2013 naprej. Strategija naj bi izboljšala naše razumevanje podnebnih sprememb ter se osredotočila na možne ukrepe za prilagoditev ter kako lahko prilagajanje vključimo v ključne politike EU. Odločitve o tem, kako se najbolje prilagoditi, morajo temeljiti na utemeljenih znanstvenih in gospodarskih analizah, vendar pa se vsebina podatkov in njihova razpoložljivost zelo razlikujeta glede na regije. V dokumentu je tudi navedeno, da potrebujemo mehanizem za izmenjavo informacij, prek katerega bomo izmenjevali informacije o tveganjih in vplivih podnebnih sprememb ter o najboljših praksah.

Podnebne spremembe bodo različno vplivale na posamezne regije, pri čemer bodo posebej ranljiva obalna in gorska območja ter poplavne ravnine. Zato se bo večina ukrepov za prilagoditev izvajala na nacionalni ali regionalni ravni. Vloga Evropske unije bo podpreti ta prizadevanja s celostnim in usklajenim pristopom, zlasti pri čezmejnih vprašanjih in politikah, ki so na ravni EU med seboj zelo povezana. Seveda bo moralo biti prilagajanje podnebnim spremembam v središču politik EU. Prilagajanje mora prav tako imeti pomembno vlogo v zunanji politiki Unije, saj se bo tako najbolj pomagalo prizadetim državam in z državami partnericami sodelovalo pri mednarodnih vprašanjih prilagajanja.

Komisija bo danes prav tako predstavila tri dokumente za razpravo na temo voda in obalnih območij ter o morskih, kmetijskih in zdravstvenih zadevah, ki jih obravnava bela knjiga.

Prilagajanje in blaženje, dve plati iste zgodbe

Evropska unija je odločena, da bo hitro ukrepala za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov znotraj Unije. Vendar blaženje podnebnih sprememb z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov ni zadostno. Odzvati se je treba v krajšem času. Posledice podnebnih sprememb bodo resnejše od pričakovanih in se bodo zgodile ne glede na ukrepe za blažitev, ki se izvajajo.

Evropa se mora soočiti s temi posledicami. Potrebuje ukrepe, s katerimi bo izboljšala prilagodljivost naravnih in človeških sistemov na vplive podnebnih sprememb. V EU se izvajajo ukrepi prilagajanja, vendar se pogosto izvajajo delno in le v nekaterih državah članicah.

Prihodnji ukrep

Komisija bo ustanovila Usmerjevalno skupino za vplive in prilagajanje (IASG). Sestavljali jo bodo predstavniki držav članic EU, ki sodelujejo pri pripravi nacionalnih in regionalnih programov za prilagajanje. Ti se bodo posvetovali s predstavniki civilne družbe in znanosti, pomagale pa jim bodo tudi tehnične delovne skupine, med drugim skupina s področja kmetijstva. Do leta 2011 bo Komisija ustanovila mehanizem za izmenjavo informacij o vplivih podnebnih sprememb.

Drugi podatki

Spletna stran Komisije o prilagajanju na podnebne spremembe

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm.

Spletna stran Komisije o kmetijstvu in podnebnih spremembah

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Poročilo EEA št. 4/2008: Vplivi spreminjajočega podnebja v Evropi — 2008 ocena na podlagi kazalcev

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/.


Side Bar