Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

V Bruseli 1. apríla 2009

Prispôsobenie sa zmene klímy: Európska únia sa musí pripraviť na jej dôsledky

Európska komisia dnes predstavila Bielu knihu, v ktorej uvádza prehľad opatrení potrebných na posilnenie schopnosti Únie pružne reagovať na zmenu klímy. Z výsledkov nedávnych výskumov vyplýva, že dôsledky zmeny klímy sa objavia rýchlejšie a budú ešte nepriaznivejšie, ako uvádzal vo svojej správe z roku 2007 Medzivládny panel o zmene klímy. Európa sa týmto dôsledkom nevyhne, a preto sa musí pripraviť na ich riešenie. Dôsledky zmeny klímy budú v jednotlivých regiónoch rôzne, čo znamená, že väčšinu adaptačných opatrení bude potrebné prijať na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. V rámci, ktorý predkladá Komisia, sa ustanovuje dvojfázový strategický prístup prispôsobovania sa dôsledkom zmeny klímy v EÚ, ktorý dopĺňa opatrenia podniknuté členskými štátmi prostredníctvom integrovaného a koordinovaného prístupu.

Európsky komisár pre životné prostredie Stavros Dimas uviedol: „Zmena klímy je každým rokom závažnejšia a znepokojujúcejšia. Musíme vynakladať veľké úsilie na znižovanie emisií uhlíka. Zmena klímy je však do určitej miery neodvrátiteľná, a to i napriek zníženiu emisií, ku ktorému sme sa zaviazali. Je preto nevyhnutné, aby sme teraz začali spolu s vládami, podnikmi a obcami pracovať na príprave komplexnej adaptačnej stratégie pre EÚ a zabezpečili, že prispôsobenie sa zmene klímy sa zaradí medzi kľúčové politiky EÚ“.

Komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischerová Boelová uviedla: „Európske poľnohospodárstvo pocíti zmenu klímy v plnom rozsahu. Rada by som poľnohospodárov prehľadne oboznámila s problémami, ktoré ich čakajú, a začala diskusiu o konkrétnych krokoch, ktorými pomôžeme našim poľnohospodárom prispôsobiť sa zmene klímy. Uvítala by som najmä prijatie väčšieho počtu tzv. opatrení bez negatívnych následkov, ktoré budú prínosné z hľadiska hospodárstva a životného prostredia bez ohľadu na vývoj klímy. Toto sú kľúčové prvky dokumentu o poľnohospodárstve a zmene klímy, ktorý bol dnes prijatý ako doplnenie Bielej knihy“.

Komisárka pre zdravie Androulla Vassiliouová uviedla: „V situácii, keď sa menia typy klímy, je potrebné venovať osobitnú pozornosť zvýšenému sledovaniu ľudského zdravia, zdravia zvierat a rastlín. Okrem toho je veľmi dôležité, aby sa akčné plány vplyvu extrémnych poveternostných podmienok na zdravie včlenili do pohotovostných plánov orgánov zdravotníctva. Musíme takisto zabezpečiť posúdenie dôsledkov zmeny klímy na ohrozené sociálne skupiny. Pri dosahovaní týchto cieľov je nevyhnutná medzinárodná spolupráca“.

Komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Joe Borg uviedol: „Zmena klímy najviac zasiahne pobrežné a morské oblasti Európy. Musíme byť pripravení čeliť výzvam, ako sú zvyšovanie hladiny mora, záplavy v pobrežných oblastiach, dôsledky na cestovný ruch v pobrežných oblastiach, na prístavy a lodnú prepravu, ako aj na oblasť rybolovu. Význam pobrežných ekosystémov pre naše hospodárstvo je nepopierateľný. V súčasnosti približne 50 % európskeho obyvateľstva žije v pobrežných oblastiach. Je preto naliehavé a veľmi dôležité vyvíjať úsilie na prispôsobenie sa zmene klímy“.

Rámec opatrení

Zmena klímy bude mať o najbližších 50 rokov pravdepodobne značné dôsledky na dôležité odvetvia hospodárstva, ako sú poľnohospodárstvo, energetika, doprava, cestovný ruch a zdravotníctvo, ako aj na ekosystémy. Takisto bude mať vplyv na domácnosti, podniky a určité časti spoločnosti, a to najmä na starších ľudí a postihnuté osoby, ako aj domácností s nízkym príjmom.

V Bielej knihe sa predkladá rámec, ktorý Európskej únii a jej členským štátom umožní pripraviť sa na dôsledky zmeny klímy. Prvá fáza stratégie bude prebiehať do roku 2012 a stane sa východiskovou základňou na prípravu komplexnej adaptačnej stratégie EÚ na obdobie od roku 2013. Bude sa v nej klásť dôraz na lepšie pochopenie zmeny klímy a možné adaptačné opatrenia, ako aj na začlenenie otázky prispôsobenia sa klíme medzi kľúčové politiky EÚ. Rozhodnutia o tom, ako sa čo najlepšie prispôsobiť zmene klímy, musia byť založené na spoľahlivých vedeckých a hospodárskych analýzach, hoci z hľadiska ich obsahu a prístupnosti existujú v jednotlivých regiónoch značné rozdiely. V dokumente sa spomína potreba vytvorenia Strediska výmeny informácií, ktoré bude slúžiť na výmenu informácií o rizikách v súvislosti so zmenou klímy, jej dôsledkami a overenými postupmi z praxe.

Dôsledky zmeny klímy budú v jednotlivých regiónoch rôzne, pričom ich obzvlášť pocítia pobrežné, horské a záplavové oblasti. Z tohto dôvodu sa väčšina adaptačných opatrení vykoná na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Úlohou Európskej únie bude takéto úsilie integrovane a koordinovane podporovať, a to najmä v oblasti cezhraničných záležitostí a politík, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou integrácie na úrovni EÚ. Prispôsobenie sa zmene klímy bude, samozrejme, stáť v centre záujmu všetkých politík EÚ. Otázke prispôsobenia sa zmene klímy musí takisto patriť významné miesto v zahraničnej politike EÚ, ktorej snahou je pomáhať krajinám, ktoré dôsledky zmeny klímy najviac zasiahnu, a spolupracovať s partnerskými krajinami na riešení medzinárodných otázok týkajúcich sa zmeny klímy.

Komisia dnes takisto predstaví tri dokumenty na diskusiu o otázkach súvisiacich s vodou, pobrežím, morským prostredím, poľnohospodárstvom a zdravím, ktoré vychádzajú z rámca stanoveného v Bielej knihe.

Prispôsobenie sa a zmiernenie dôsledkov: dve strany rovnakej mince

Európska únia je odhodlaná rýchlo konať, aby znížila svoje emisie skleníkových plynov. Zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy obmedzovaním emisií skleníkových plynov však nestačí. Je potrebné doplniť ho krokmi podniknutými v kratšom časovom horizonte. Očakáva sa, že dôsledky zmeny klímy budú nepriaznivejšie, ako sa pôvodne predpokladalo, a dôjde k nim bez ohľadu na uskutočnenie zmierňujúcich opatrení.

Európa sa musí venovať riešeniu týchto dôsledkov. Je potrebné podniknúť opatrenia na zvýšenie odolnosti prírodných a ľudských systémov proti dôsledkom zmeny klímy. Adaptačné politiky sa v EÚ vykonávajú, často sa však zavádzajú len čiastočne a len v niektorých členských štátoch.

Ďalšie opatrenia

Komisia zriadi Riadiacu skupinu pre adaptáciu na zmenu klímy a riešenie jej dôsledkov (IASG). Táto skupina bude zložená zo zástupcov členských štátov EÚ, ktorí sa podieľajú na príprave vnútroštátnych a regionálnych adaptačných programov, a bude uskutočňovať konzultácie so zástupcami občianskej spoločnosti a vedeckej obce. Skupinu budú podporovať technické pracovné skupiny vrátane pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo. Komisia do roku 2011 zriadi Stredisko výmeny informácií, ktoré bude slúžiť na výmenu informácií o dôsledkoch zmeny klímy.

Ďalšie informácie

Webová stránka Komisie o prispôsobovaní sa zmene klímy:

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Webová stránka Komisie o poľnohospodárstve a zmene klímy:

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Správa EEA č. 4/2008: Ako sa zmena klímy prejavuje v Európe – hodnotenie z roku 2008 založené na ukazovateľoch:

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/


Side Bar