Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

Briuselis, 2009 m. balandžio 1 d.

Prisitaikymas prie klimato kaitos: Europos Sąjunga turi pasirengti būsimam poveikiui

Šiandien Europos Komisija pristatė Baltąją knygą, kurioje nurodyti veiksmai, kurių reikia imtis, kad Europos Sąjunga taptų pajėgesnė spręsti su klimato kaita susijusias problemas. Naujausi duomenys rodo, kad klimato kaitos poveikį pradėsime jausti anksčiau ir jis bus stipresnis, negu nurodyta Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 2007 m. ataskaitoje. Europai nepavyks išvengti klimato kaitos padarinių, todėl ji turi jiems pasirengti. Klimato poveikis įvairiuose regionuose bus skirtingas, todėl dauguma prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių turės būti vykdomos šalių ir regionų mastu. Komisijos pristatytą sistemą sudaro valstybių narių veiksmus papildanti prisitaikymo prie klimato kaitos poveikio dviejų etapų strategija, kuri padeda integruoti ir koordinuoti tuos veiksmus.

Klimato kaitos klausimai kiekvienais metais tampa vis svarbesni ir kelia vis daugiau nerimo, – teigė už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavras Dimas. – Turime toliau stengtis mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, tačiau net ir sumažinę jį iki tokio lygio, kokį esame įsipareigoję pasiekti, tam tikrų klimato pokyčių neišvengsime. Todėl labai svarbu, kad jau dabar kartu su vyriausybėmis, verslo atstovais ir bendruomenėmis pradėtume rengti išsamią Europos Sąjungos prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją ir užtikrintume, kad prisitaikymas prie klimato kaitos būtų įtrauktas į pagrindines ES politikos sritis.

Europos žemės ūkis pajus didžiausią klimato kaitos poveikį, – teigė už žemės ūkį atsakinga Komisijos narė Mariann Fischer Boel. – Ūkininkai turi aiškiai suprasti, kokias problemas jiems teks įveikti, todėl noriu pradėti diskusijas apie konkrečius žingsnius, kurie padėtų mūsų ūkininkams prisitaikyti prie klimato kaitos. Visų pirma noriu, kad imtumėmės priemonių, dėl kurių netektų gailėtis ir kurios būtų naudingos ekonomikai ir aplinkai, nesvarbu, kaip keistųsi klimatas. Tai pagrindiniai šiandien priimto dokumento dėl žemės ūkio ir klimato kaitos, kuriuo grindžiama Baltoji knyga, elementai.“

Kintant klimatui, ypatingą dėmesį reikia skirti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos priežiūrai stiprinti, – sakė už sveikatos reikalus atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. – Be to, labai svarbu į sveikatos apsaugos institucijų parengties planavimą įtraukti visuomenės sveikatos apsaugos ekstremaliomis oro sąlygomis veiksmų planus. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų įvertintas klimato kaitos poveikis pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Norint pasiekti šiuos tikslus, reikia bendradarbiauti tarptautiniu mastu“.

Europos pakrantes ir jūros zonas klimato kaita paveiks anksčiausiai, – sakė už žuvininkystės ir jūrų reikalus atsakingas Komisijos narys Joe Borg. – Turime pasirengti įveikti tokias mūsų laukiančias problemas kaip kylantis jūros lygis, potvyniai pakrančių zonose, poveikis pakrančių turizmui, uostams ir laivybai bei žuvininkystei. Negalime neatsižvelgti į pakrančių ekosistemų svarbą mūsų ekonomikai. Šiuo metu beveik 50 % Europos gyventojų gyvena pakrančių zonose, todėl labai svarbu kuo skubiau stengtis prisitaikyti prie klimato kaitos.“

Veiksmų programa

Per ateinančius 50 metų klimato kaita greičiausiai turės didelį poveikį svarbiems ekonomikos sektoriams, kaip antai: žemės ūkis, energetika, transportas, ekosistemos, turizmas ir sveikatos apsauga. Jos poveikį pajus namų ūkiai, įmonės ir tam tikri visuomenės sluoksniai, ypač vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji ir mažas pajamas gaunantys namų ūkiai.

Baltojoje knygoje pristatoma sistema, kuria remdamosi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės gali pasirengti klimato kaitos padariniams. Pirmasis strategijos įgyvendinimo etapas vyks iki 2012 m. ir padės pagrindą išsamiai ES prisitaikymo prie klimato pokyčių 2013 ir vėlesnių metų strategijai parengti. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas informavimui apie klimato kaitą pagerinti, galimoms prisitaikymo prie klimato kaitos priemonėms ir kaip prisitaikymo prie klimato kaitos klausimą įtraukti į pagrindines ES politikos sritis. Sprendimai dėl to, kaip būtų geriausia prisitaikyti prie klimato kaitos, turi būti grindžiami patikima moksline ir ekonomine analize, nors skirtinguose regionuose tokios informacijos turinys ir jos prieinamumas labai skiriasi. Dokumente akcentuojama, kad reikalingas Informacijos koordinavimo mechanizmas, kad būtų galima dalytis informacija apie klimato kaitos pavojus, poveikį ir geriausia patirtimi.

Klimato kaitos poveikis skirtinguose regionuose bus skirtingas – ypač pažeidžiamos yra pakrančių, kalnų zonos ir užliejamos lygumos. Dėl šios priežasties dauguma prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių bus įgyvendinamos šalių arba regionų mastu. Europos Sąjungos vaidmuo – remti šias pastangas laikantis integruoto ir koordinuoto požiūrio, ypač kai sprendžiami tarpvalstybiniai ir ES mastu labai integruotos politikos klausimai. Suprantama, kad prisitaikymas prie klimato kaitos turės būti svarbi visų ES politikos sričių dalis. Prisitaikymas prie klimato kaitos turi būti įtrauktas ir į Europos Sąjungos užsienio politiką, kad būtų galima padėti labiausiai nukentėjusioms nuo klimato kaitos šalims ir bendradarbiauti su šalimis partnerėmis sprendžiant tarptautinius prisitaikymo prie klimato kaitos klausimus.

Šiandien Komisija taip pat pristato tris aptartinus baltojoje knygoje numatytus dokumentus vandens, pakrančių ir jūrų, žemės ūkio ir sveikatos klausimais.

Prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimas – dvi to paties medalio pusės

Europos Sąjunga pasiryžusi tučtuojau imtis veiksmų, kad sumažintų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tačiau norint sušvelninti klimato kaitos poveikį to nepakanka. Artimiausiu metu turi būti imamasi papildomų priemonių. Gali būti, kad klimato kaitos pasekmės bus didesnio masto, negu tikėtasi, ir tai nutiks nepaisant įgyvendinamų klimato kaitos poveikio švelninimo priemonių.

Europa turi spręsti su šiais padariniais susijusias problemas. Tam reikia priemonių gamtos ir žmogaus sukurtų sistemų atsparumui klimato kaitos poveikiui sustiprinti. Europos Sąjungoje prisitaikymo prie klimato kaitos politika vykdoma, tačiau dažnai ji įgyvendinama tik iš dalies ir tik keliose valstybėse narėse.

Ateities veiksmai

Komisija įsteigs Klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jo iniciatyvinę grupę. Ją sudarys ES valstybių narių atstovai, rengiantys nacionalines ir regionines prisitaikymo prie klimato kaitos programas. Bus konsultuojamasi su pilietinės visuomenės ir mokslo bendruomenės atstovais. Šiai grupei padės techninės darbo grupės, įskaitant už žemės ūkį atsakingą grupę. Iki 2011 m. Komisija sukurs Informacijos koordinavimo mechanizmą, skirtą dalytis informacija apie klimato kaitos poveikį.

Papildoma informacija

Komisijos tinklalapis apie prisitaikymą prie klimato kaitos

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Komisijos žemės ūkio ir klimato kaitos tinklalapis

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Europos aplinkos agentūros ataskaita Nr. 4/2008 „2008 m. rodikliais grindžiamas Europos klimato kaitos poveikio vertinimas“.

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/


Side Bar