Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

Brussels, 1. huhtikuuta 2009

Euroopan unionin valmistauduttava sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Euroopan komissio julkisti tänään valkoisen kirjan, jossa esitetään toimia, joilla unioni voi parantaa kykyään sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Uusimpien tietojen mukaan ilmastonmuutoksesta tulee nopeampi ja vakavampi kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin raportissa ennakoitiin vuonna 2007. Eurooppa ei säästy ilmastonmuutoksen seurauksilta, joten on valmistauduttava selviytymään niistä. Ilmastonmuutokset vaikutukset eivät ole kaikilla alueilla samanlaisia, joten suurimman osan sopeutumistoimista on oltava kansallisia tai alueellisia. Komission esittämä toimintakehys ilmastonmuutokseen sopeutumisesta EU:ssa on kaksivaiheinen ja jäsenvaltioiden toimia täydentävä. Sen avulla voidaan yhdenmukaistaa ja koordinoida toimia.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Stavros Dimasin mukaan ilmastonmuutoksesta on tulossa vuosi vuodelta vakavampi ja huolestuttavampi ilmiö. Hiilidioksidipäästöjä on pyrittävä vähentämään määrätietoisesti, mutta vaikka päästövähennyksiä on sitouduttu tekemään, jonkinasteinen ilmastonmuutos on väistämätön. Sen vuoksi nyt on välttämätöntä aloittaa yhteistyö hallitusten, liikeyritysten ja muiden yhteisöjen kanssa kattavan sopeutumisstrategian laatimiseksi EU:ta varten ja sen varmistamiseksi, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen otetaan osaksi EU:n keskeisiä politiikkoja.”

Maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel totesi: ”Ilmastonmuutos iskee rajusti Euroopan maatalouteen. Toivon, että viljelijät ymmärtävät selvästi, mitä haasteita on edessä, ja haluan aloittaa keskustelun siitä, millä tavoin viljelijöitä voidaan auttaa sopeutumaan. Haluan erityisesti kannustaa talouden ja ympäristön kannalta hyödyllisiin toimenpiteisiin, joiden arvioidut hyödyt ovat suuremmat kuin niiden kustannukset riippumatta siitä, miten ilmasto muuttuu. Nämä ovat keskeiset kysymykset maataloutta ja ilmastonmuutosta koskevassa asiakirjassa, joka annettiin tänään valkoisen kirjan tavoitteiden tukemiseksi.”

Terveysasioista vastaava komissaari Androula Vassiliou sanoi: ”Ilmaston muuttuessa on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden seurannan kehittämiseen. Keskeisen tärkeää on huolehtia siitä, että terveysviranomaisten valmiussuunnitteluun sisällytetään terveyttä koskevia toimintasuunnitelmia äärimmäisiä sääolosuhteita varten. Lisäksi on varmistettava, että analysoidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset haavoittuvimmassa asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan ehdottomasti kansainvälistä yhteistyötä.”

Meriasioista ja kalastuksesta vastaava komissaari Joe Borg puolestaan totesi: ”Euroopan rannikko- ja merialueet ovat ilmastonmuutoksen etulinjassa. Meidän on valmistauduttava kohtaamaan tulevat haasteet, kuten merenpinnan nouseminen, rannikkoalueiden tulvat, vaikutukset matkailuun rannikkoalueilla, satamiin ja merenkulkuun, sekä myös kalastukseen. Rannikkoekosysteemien vaikutusta talouteemme ei voi kieltää. Tällä hetkellä noin 50 prosenttia Euroopan väestöstä asuu rannikkoalueilla. Tästä syystä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimet ovat tärkeitä ja kiireellisiä”.

Toimintakehys

Ilmastonmuutos vaikuttaa seuraavien 50 vuoden aikana perusteellisesti merkittäviin talouden aloihin kuten maatalouteen, energia-asioihin, liikenteeseen ekosysteemeihin, matkailuun ja terveyteen. Lisäksi se vaikuttaa kotitalouksiin ja liikeyrityksiin ja eräisiin yhteiskunnan sektoreihin, joista voidaan erityisesti mainita ikääntyneet ja vammaiset sekä vähätuloiset kotitaloudet.

Valkoisessa kirjassa vahvistetaan Euroopan unionille ja jäsenvaltioille toimintakehys ilmastonmuutoksen vaikutuksiin valmistautumiseen. Strategian ensimmäinen vaihe ulottuu vuoteen 2012 saakka ja sen aikana luodaan perusta kattavalle EU:n strategialle, jonka täytäntöönpano alkaa vuonna 2013. Sen keskeisenä tavoitteena on lisätä tietämystämme ilmastonmuutoksesta ja mahdollisista sopeutumistoimista ja siitä, miten sopeutumistoimet voidaan sisällyttää keskeisiin EU:n politiikkoihin. Sopeutumiseksi tehtävien päätösten on perustuttava vankkaan tieteelliseen ja taloudelliseen analyysiin, mutta tiedon sisältö ja saatavuus eri alueilla on hyvin erilaista. Valkoisessa kirjassa peräänkuulutetaan tietojenvaihtojärjestelmää, joka mahdollistaisi tietojen vaihtamisen ilmastonmuutoksen riskeistä ja vaikutuksista sekä parhaista toimintatavoista.

Ilmastomuutos vaikuttaa eri tavoin eri alueilla: erityisen haavoittuvia ovat rannikko-, vuoristo- ja tulva-alueet. Tämän vuoksi useimmat sopeutumistoimenpiteet toteutetaan kansallisesti tai alueellisesti. Euroopan unionin tehtävä on tukea näitä toimia yhdenmukaistamalla lähestymistapoja erityisesti valtion rajat ylittävissä kysymyksissä sekä toteuttamalla EU:n tasolla yhtenäistä politiikkaa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on luonnollisestikin saatettava EU:n politiikan keskiöön. Siitä on myös tehtävä keskeinen osa unionin ulkosuhdepolitiikkaa: on autettava maita, joissa vaikutukset ovat suurimmat sekä tehtävä kumppanimaiden kanssa yhteistyötä kansainvälisissä sopeutumiskysymyksissä.

Komissio esittää tänään kolme keskusteluasiakirjaa, joissa käsitellään vesiasioita, sekä rannikko- ja merialueita, maataloutta sekä terveyskysymyksiä. Ne perustuvat valkoisessa kirjassa esitettyyn toimintakehykseen.

Sopeutuminen ja päästöjen vähentäminen: saman kolikon kaksi eri puolta

Euroopan unioni on vakaasti päättänyt vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Ilmastonmuutosta ei kuitenkaan voida lieventää vain hillitsemällä kasvihuonekaasupäästöjä. Tarvitaan täydentäviä lyhyen aikavälin toimia. Ilmastonmuutoksen vaikutusten odotetaan oleva ennakoitua suuremmat. Nämä vaikutukset toteutuvat päästöjen vähentämistoimista huolimatta.

Euroopan on pystyttävä vastaamaan tähän. Sen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla lisätään luonnon ja ihmiskunnan järjestelmien kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. EU:ssa on toteutetaan jo sopeutumistoimenpiteitä, mutta vain joissakin jäsenvaltioissa, ja ne ovat usein jääneet hajanaisiksi.

Tulevat toimet

Komissio perustaa vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevän ohjausryhmän. Ryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden edustajista, jotka toimivat kansallisten ja alueellisten sopeutumisohjelmien laatimisen parissa. Ryhmä kuulee lisäksi kansalaisia ja tutkijoita. Ohjausryhmä saa tukea useilta teknisiltä ryhmiltä, joista yksi käsittelee maataloutta. Komissio perustaa vuoteen 2011 mennessä tietojenvaihtojärjestelmän, jossa vaihdetaan tietoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Lisätietoja

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat komission verkkosivut

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Maataloutta ja ilmastonmuutosta koskevat komission verkkosivut

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Euroopan ympäristökeskuksen raportti N:o 4/2008: Impacts of Europe's changing climate – 2008 indicator-based assessment

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/


Side Bar