Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

Brüssel, 1. aprill 2009

Euroopa Liit peab valmistuma kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks

Euroopa Komisjon esitas täna valge raamatu, milles visandatakse meetmed Euroopa Liidu vastupidavuse tugevdamiseks muutuva kliimaga toimetulekul. Hiljutised andmed näitavad, et kliimamuutuste mõju on valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 2007. aasta aruandes prognoositust kiirem ja tõsisem. Euroopal ei ole võimalik kliimamuutuste mõju vältida ja seepärast on vaja valmistuda sellega toimetulekuks. Kliimamuutuste mõju on piirkonniti erinev, mis tähendab, et paljud kohanemismeetmed tuleb võtta riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Komisjoni esitatud raamistikus sätestatakse ELis kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks kaheetapiline strateegiline lähenemisviis, mis täiendab liikmesriikides ühtse ja kooskõlastatud lähenemisviisi alusel võetavaid meetmeid.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Stavros Dimas märkis: „Kliimamuutused lähevad iga aastaga tõsisemaks ja muret tekitavamaks. Peame tegema suuri jõupingutusi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks, kuid hoolimata meie sellekohastest eesmärkidest on teatav osa kliimamuutustest vältimatu. Seepärast on oluline, et alustaksime koostööd valitsuste, ettevõtete ja kogukondadega, et töötada ELi jaoks välja põhjalik kohanemisstrateegia ja tagada kohandamisteema lisamine ELi peamistesse poliitikavaldkondadesse.

Põllumajanduse volinik Mariann Fischer Boel tõdes: „Kliimamuutused annavad Euroopa põllumajandusele tugeva löögi. Soovin, et põllumehed saaksid täpselt aru, milliste probleemidega nad silmitsi seisavad, ja ma tahaksin alustada arutelusid selle üle, kuidas saaks aidata meie põllumehi kohaneda. Eelkõige soovin, et võtaksime meetmeid, mis oleksid majanduse ja keskkonna seisukohast kasulikud, olenemata sellest, kuidas kliima muutub. Need on kesksed küsimused põllumajandust ja kliimamuutusi käsitlevas dokumendis, mis võeti täna vastu valge raamatu toetamiseks.”

Tervishoiuvolinik Androula Vassiliou ütles: „Kliima muutumisel tuleb erilist tähelepanu pöörata inimeste, loomade ja taimede tervise jälgimise tugevdamisele. Lisaks sellele on äärmiselt oluline integreerida tervishoiuasutuste valmisoleku planeerimisse ka tervishoiu tegevuskavad seoses äärmuslike ilmastikuoludega. Peame tagama, et hinnatakse kliimamuutuste mõju haavatavatele ühiskonnarühmadele. Kõnealuste eesmärkide saavutamiseks on kindlasti vaja rahvusvahelist koostööd.”

Merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg ütles: „Euroopa ranniku- ja merealasid mõjutavad kliimamuutused väga tugevalt. Me peame olema valmis reageerima sellistele probleemidele nagu merepinna tõus, rannikualade üleujutused, kliimamuutuse mõju rannikuturismile, sadamatele ja laevandusele ning ka kalandusele. Me ei saa eitada, et ranniku ökosüsteemid on meie majanduse seisukohast väga olulised. Praegu elab umbes 50% Euroopa elanikest rannikualadel ja seepärast on kliimamuutustega kohanemise nimel tehtav töö äärmiselt tähtis.”

Tegevusraamistik

Järgmise 50 aasta jooksul mõjutavad kliimamuutused põhjalikult selliseid olulisi majandussektoreid nagu põllumajandus, energeetika, transport, ökosüsteemid, turism ja tervishoid. Need mõjutavad ka kodumajapidamisi ja ettevõtteid ning teatavaid ühiskonnasektoreid, nagu näiteks vanemad inimesed, puuetega inimesed ja madala sissetulekuga majapidamised.

Valges raamatus esitatakse raamistik, mille abil saavad Euroopa Liit ja selle liikmesriigid valmistuda kliimamuutuste mõjuga toimetulekuks. Strateegia esimene etapp kestab 2012. aastani ja sellega luuakse alus ELi jaoks põhjaliku kohanemisstrateegia koostamiseks alates 2013. aastast ja hiljem. Selles keskendutakse kliimamuutuse paremale mõistmisele ja võimalikele kohanemismeetmetele ning sellele, kuidas saaks kohandamisteema lülitada ELi peamistesse poliitikavaldkondadesse. Kohandamisega seotud otsused peavad põhinema usaldusväärsel teaduslikul ja majanduslikul analüüsil, kuid teabe sisu ja kättesaadavus on piirkonniti väga erinev. Valges raamatus rõhutatakse vajadust luua teabevõrgustik, mille raames vahetada teavet kliimamuutustega seotud ohtude, mõju ja parimate tavade kohta.

Kliimamuutused mõjutavad eri piirkondi erinevalt: kõige haavatavamad on ranniku-, mägi- ja lammialad. See on põhjus, miks suurem osa kohanemismeetmetest võetakse riiklikul või piirkondlikul tasandil. Euroopa Liidu ülesanne on toetada neid jõupingutusi ühtse ja kooskõlastatud lähenemisviisi abil, eelkõige piiriülestes küsimustes ja poliitikas, mis on ELi tasandil integreeritud. Kliimamuutustega kohanemine tuleb loomulikult seada ELi poliitika prioriteediks. Kohandamine tuleb seada silmapaistvale kohale ka Euroopa Liidu välispoliitikas, et aidata riike, kus kliimamuutuste mõju on kõige suurem, ja teha partnerriikidega koostööd rahvusvahelistes kohandamisküsimustes.

Lisaks sellele esitab komisjon täna kolm vee-, ranniku- ja mere- ning põllumajandus- ja tervishoiuküsimusi käsitlevat aruteludokumenti, mis põhinevad valges raamatus sätestatud raamistikul.

Kliimamuutustega kohanemine ja nende leevendamine: ühe mündi kaks külge

Euroopa Liit on otsustanud võtta kiireid meetmeid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks. Kliimamuutuste leevendamiseks ei piisa aga üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisest. Seda protsessi tuleb täiendada lühiajaliste meetmetega. Kliimamuutuste tagajärjed kujunevad tõenäoliselt prognoositust palju tõsisemaks ja nende mõju ilmneb hoolimata rakendatavatest leevendamismeetmetest.

Euroopa peab sellega toime tulema ja vajab meetmeid, et suurendada loodus- ja inimsüsteemide vastupidavust kliimamuutuste mõju suhtes. Euroopa Liidus rakendatakse kliimamuutustega kohanemise poliitikat, kuid seda tehakse lünklikult ja ainult mõnes liikmesriigis.

Edasised meetmed

Komisjon moodustab mõju ja kohandamise juhtrühma. Juhtrühm koosneb ELi liikmesriikide esindajatest, kes on kaasatud riiklike ja piirkondlike kohanemisprogrammide koostamisse, ning konsulteerib kodanikuühiskonna ja teadusringkondade esindajatega. Juhtrühma toetavad tehnilised töörühmad, millest üks tegeleb põllumajandusküsimustega. 2011. aastaks loob komisjon teabevõrgustiku kliimamuutuste mõju käsitleva teabe vahetamiseks.

Lisateave

Kliimamuutustega kohanemist käsitlev komisjoni veebileht:

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Põllumajandust ja kliimamuutusi käsitlev komisjoni veebileht:

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Euroopa Keskkonnaagentuuri aruanne nr 4/2008: „Impacts of Europe's changing climate – 2008 indicator-based assessment”

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/


Side Bar