Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

V Bruselu dne 1. dubna 2009

Přizpůsobení se změnám klimatu: Evropská unie se musí připravit na jejich dopad

Evropská komise dnes představila bílou knihu, která navrhuje činnosti nutné k tomu, aby se EU lépe vyrovnala s měnícím se klimatem. Podle nedávných zjištění budou dopady změn klimatu rychlejší a větší, než oznámil Mezivládní panel o změně klimatu ve své zprávě z roku 2007. Evropa se těmto dopadům nevyhne, a musí se proto připravit na to, jak se s nimi vyrovnat. Dopad změn klimatu bude v jednotlivých regionech různý. To znamená, že většina opatření určených k přizpůsobení se bude muset přijímat na vnitrostátní nebo regionální úrovni. V rámci představeném Komisí se stanoví dvoufázový strategický přístup přizpůsobení se důsledkům změn klimatu v EU, který integrovaně a koordinovaně doplňuje opatření členských států.

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvedl: „Změny klimatu jsou rok od roku závažnější a více zneklidňující. Musíme se usilovně snažit snížit emise. Změna klimatu je však do určité míry neodvratitelná, a to i navzdory snížení emisí, ke kterému jsme se zavázali. Je proto nezbytné, abychom začali spolupracovat s vládami, podniky a s obcemi a vypracovali komplexní strategii přizpůsobení EU a zajistili, že se přizpůsobení začlení do politik EU.“

Komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová prohlásila: „Evropské zemědělství pocítí změny klimatu v plné síle. Chci zemědělcům jasně vysvětlit, před jakými úkoly stojí, a chci zahájit diskusi o konkrétních krocích, jež našim zemědělcům pomohou přizpůsobit se změnám. Zejména si přeji, abychom přijímali opatření, kterých nebudeme litovat a která přinesou užitek ekonomice i životnímu prostředí bez ohledu na to, jak se bude klima vyvíjet. To jsou hlavní body dokumentu o zemědělství a změně klimatu, který byl dnes přijat jako doplnění bílé knihy.“

Komisařka pro zdraví Androula Vassiliou uvedla: „S měnícím se klimatem je třeba věnovat větší pozornost sledování zdraví lidí, zvířat i rostlin. Kromě toho je velmi důležité, aby se akční plány vlivu extrémních povětrnostních podmínek na zdraví začlenily do pohotovostních plánů příslušných orgánů veřejného zdraví. Musíme také zajistit posouzení dopadů změny klimatu na ohrožené sociální skupiny. Při dosahování těchto cílů je důležitá mezinárodní spolupráce.“

Komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg k tomu řekl: „Změny klimatu se nejdříve dotknou evropských pobřeží a námořních oblastí. Musíme se připravit na řešení problémů jako stoupající hladiny moří, zaplavování pobřežních oblastí, dopad na pobřežní turistiku, na přístavy, nákladní přepravu a také na rybolov. Nemůžeme popřít, že pobřežní ekosystémy mají pro naši ekonomiku velký význam. V současnosti žije v pobřežních oblastech asi 50 % evropského obyvatelstva, a proto je zásadní a nezbytně nutné, abychom se změnám klimatu přizpůsobili.“

Rámec činností

V následujících padesáti letech změna klimatu zřejmě významně ovlivní důležitá hospodářská odvětví jako zemědělství, energetiku, dopravu, ekosystémy, turistický ruch a zdravotnictví. Ovlivní také domácnosti a podniky a některé další segmenty společnosti, zejména domácnosti se staršími členy, postiženými nebo domácnosti s nižšími příjmy.

Bílá kniha předkládá rámec, který Evropské unii a jejím členským státům umožní připravit se na dopady změn klimatu. První fáze strategie bude probíhat do roku 2012 a položí základ na přípravu komplexní strategie přizpůsobení EU od roku 2013. Zaměří se na lepší pochopení změn klimatu, na možná opatření a na to, jak přizpůsobení začlenit do klíčových politik EU. Rozhodnutí o tom, jak se co nejlépe přizpůsobit, musí vycházet ze solidních vědeckých a ekonomických analýz, i když se zatím jejich obsah i dostupnost v jednotlivých regionech velmi liší. Dokument upozorňuje na nutnost informačního systému, v němž by se vyměňovaly informace o rizicích spojených se změnou klimatu, o dopadech a osvědčených postupech.

Dopady změn klimatu se budou v jednotlivých regionech lišit – ohrožené jsou zejména pobřežní, horské a záplavové oblasti. Právě proto se většina opatření bude provádět na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Rolí Evropské unie bude tyto snahy integrovaně a koordinovaně podporovat, především v přeshraničních záležitostech a politikách, které jsou na evropské úrovni vysoce integrované. Samozřejmě že změna klimatu musí stát v samotném středu evropských politik. Přizpůsobení se musí zaujmout výsadní postavení i v zahraniční politice Evropské unie a EU musí pomáhat zemím, jež budou změnami nejvíce zasažené, a musí spolupracovat s partnerskými zeměmi na mezinárodních otázkách.

Komise dnes také představí tři dokumenty k diskusi k tématu voda, pobřeží, námořnictví, zemědělství a zdravotnictví, které vycházejí z rámce stanoveného bílou knihou.

Přizpůsobení a zmírňování dopadů – dvě strany jedné mince

Evropská unie musí urychleně začít snižovat své emise skleníkových plynů. Ale zmírňování změn klimatu pouhou redukcí emisí skleníkových plynů zdaleka nestačí. Potřebujeme komplexní řešení v krátkodobém horizontu. Dopady změn klimatu budou mnohem větší, než se původně předpokládalo, a projeví se bez ohledu na implementaci opatření, která je mají zmírnit.

Evropa musí tyto dopady řešit. Potřebuje opatření, díky kterým by byly přírodní systémy i lidé vůči dopadům změn klimatu odolnější. V EU se sice politiky přizpůsobení provádějí, ale často se implementují pouze částečně a pouze v několika málo členských státech.

Budoucí akce

Komise zřídí skupinu pro dopady změny klimatu a přizpůsobení. Jejími členy budou zástupci členských států zapojení do vytváření vnitrostátních a regionálních programů přizpůsobení. Tato skupina povede konzultace se zástupci občanské společnosti a s vědeckou komunitou. Skupinu budou podporovat technické pracovní skupiny, jedna z nich se bude zabývat zemědělstvím. Do roku 2011 Komise zřídí informační systém na výměnu informací o dopadech změny klimatu.

Další informace

Webové stránky o přizpůsobení se změnám klimatu

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Webové stránky Komise o zemědělství a změnách klimatu

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Zpráva EEA č. 4/2008: Dopady měnícího se evropského klimatu - zpráva uvádějící hodnocení na základě ukazatelů z roku 2008

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/


Side Bar