Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/519

Брюксел, 1 април 2009 г.

Приспособяването към изменението на климата: Европейският съюз трябва да се подготви за бъдещите въздействия

Европейската комисия представи днес Бяла книга, която изтъква дейностите, необходими за укрепване на устойчивостта ѝ при справянето с измененията на климата. Последните проучвания показват, че въздействията от измененията на климата ще бъдат по-бързи и по-страшни от тези, за които Междуправителственият комитет по изменение на климата спомена в доклада си от 2007 година. Тези въздействия няма да подминат Европа и следователно трябва да се подготвим да се справим с тях. Въздействието от изменението на климата ще доведе до различни регионални усложнения, което означава че повечето мерки за приспособяване ще трябва да бъдат взети на национално и регионално ниво. Рамката, представена от Комисията, определя двуетапен стратегически подход за приспособяване към въздействията от изменението на климата в ЕС в допълнение към действията, предприети от държавите-членки посредством интегриран и координиран подход.

Еврокомисарят за околната среда Ставрос Димас заяви: „Проблемът с изменението на климата става все по-сериозен и по-обезпокоителен с всяка изминала година. Трябва да работим усилено за намаляване на въглеродните емисии, но дори и при намалението на емисиите, което сме се ангажирали да постигнем, е неизбежно известно изменение на климата. Следователно е много важно да започнем работа заедно с държавните администрации, частните предприятия и общностите за развиване на всеобхватна стратегия за приспособяване за Европейския съюз и за гарантиране на интегриране на приспособяването в ключовите политики на ЕС.“

Мариан Фишер Боел, комисар по селското стопанство, добави: „Селското стопанство в Европа ще бъде силно засегнато от изменението на климата. Иска ми се селскостопанските производители да разберат ясно предизвикателствата, пред които ще се изправят и искам да започнем дискусии за конкретните мерки, които да помогнат за тяхната адаптация. По-специално искам да видя, че предприемаме „мерки, за които няма да съжаляваме” („no regret measures“), които ще доведат до икономически и екологични ползи, без значение как се променя климатът. Това са ключовите елементи на документа относно селското стопанство и изменението на климата, които бяха приети днес в подкрепа на Бялата книга.“

Комисарят по здравеопазването Андрула Василиу заяви: „Изменението на климата изисква да се обърне специално внимание на укрепването на наблюдението над здравето на хората, животните и растенията. Освен това е жизнено важно да се интегрират планове за здравни действия при екстремни климатични условия при плановете за подготовка на здравните органи. Също е необходимо да осигурим оценка на въздействието на измененията на климата върху уязвимите социални групи. За постигането на тези цели международното сътрудничество играе много значима роля.“

Комисарят по въпросите на рибарството и морското дело Джо Борг каза: „Крайбрежието и морските райони на Европа се намират в най-уязвимата от изменението на климата зона. Трябва да се подготвим за посрещане на предизвикателства от вида на повишаване на морското равнище, наводнения на крайбрежните зони, въздействие върху крайбрежния туризъм и върху пристанищата и морския транспорт, както и върху рибарството. Не можем да пренебрегнем значението на крайбрежните екосистеми за икономиката ни. В наши дни приблизително 50 % от населението на Европа живее в крайбрежни райони, следователно усилията за приспособяване към изменението на климата са жизнено важни и спешни.“

Рамка за действие

През следващите 50 години изменението на климата вероятно ще доведе до задълбочени промени във важните сектори на икономиката като селското стопанство, енергетиката, транспорта, екосистемите, туризма и здравеопазването. То ще засегне и домакинствата, и предприятията, както и някои слоеве от обществото, по-конкретно възрастните, хората с увреждания и домакинствата с нисък доход.

Бялата книга представя рамка, в която Европейският съюз и държавите-членки могат да се подготвят за въздействията от изменението на климата. Първият етап от стратегията продължава до 2012 г. и ще положи основата за изготвянето на всеобхватна стратегия на ЕС за приспособяване от 2013 г. нататък. Той ще се съсредоточи върху засилване на нашето разбиране на изменението на климата и на възможните мерки за приспособяване, както и върху начините за включване на приспособяването в ключовите политики на ЕС. Решенията за най-добрите начини за приспособяване трябва да се основават върху солиден научен и икономически анализ, макар че съдържанието на информацията и наличността ѝ се различават в голяма степен в отделните региони. Документът подчертава потребността от Централна информационна система, където да се обменя информация за рисковете, въздействията и най-добрите практики относно измененията на климата.

Въздействието ще се различава според регионите, като крайбрежните и планински области и долините на реки са сред най-уязвимите. Поради това повечето мерки за приспособяване ще се провеждат на национално или регионално ниво. Ролята на Европейския съюз ще бъде да подкрепя тези усилия посредством интегриран и координиран подход, по-специално при трансграничните въпроси и политики, които имат висока степен на интеграция в ЕС. Естествено, приспособяването към изменението на климата ще трябва да стане център на всички политики на Европейския съюз. Приспособяването трябва също да присъства във външните политики на Европейския съюз за съдействие на онези държави, които са най-засегнати, и за сътрудничество по въпросите на международното приспособяване с държави-партньори.

Комисията също представя днес три документа за дискусия по въпроси от областта на водите, крайбрежието и морето, селското стопанство и здравеопазването, които се основават върху рамката, заложена в Бялата книга.

Приспособяване и ограничаване: две страни на една и съща монета

Европейският съюз е твърдо решен да предприеме бързи действия за ограничаване на парниковите си емисии. Но ограничаването на измененията в климата посредством намаляване на емисиите от парниковия газ не е достатъчно. То се нуждае от допълваща реакция в по-краткосрочен план. Оценява се, че последствията от изменението на климата да бъдат по-съществени от очакваното и ще се случат независимо дали се прилагат мерките за ограничаване.

Европа трябва да се справи с тези ефекти. За това са необходими мерки за укрепване на устойчивостта на природните и човешките системи спрямо въздействието от измененията на климата. В Европейския съюз се провеждат политики за приспособяване, но често се прилагат „на парче” и само в ограничен брой държави-членки.

Бъдещи действия

Комисията ще организира Ръководна група за въздействия и приспособяване (РГВП). В нея ще влязат представители на държавите-членки на ЕС, участващи в съставянето на национални и регионални програми за приспособяване, и тя ще се консултира с представители на гражданското общество и научните среди. Технически работни групи, включително и в областта на селското стопанство, ще подпомагат ръководната група. До 2011 година Комисията ще установи Централна информационна система за обмен на информация относно въздействието от изменението на климата.

Допълнителна информация

Уебсайт на Комисията относно приспособяването към изменението на климата

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Уебсайт на Комисията относно селското стопанство и изменението на климата

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Доклад на Европейската агенция за околната среда 4/2008: Въздействието на променящия се климат в Европа – оценка, основаваща се на показатели за 2008 година

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/


Side Bar