Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/515

Bryssel den 1 april 2009

Antitrust: Kommissionär Kroes noterar MasterCards beslut att sänka sina gränsöverskridande multilaterala förmedlingsavgifter och att ta tillbaka de senaste avgiftshöjningarna

EU-kommissionären för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, säger att hon utifrån den information som finns tillgänglig inte ser något behov av att vidta åtgärder mot MasterCard för att företaget inte följt ett beslut från 2007 där kommissionen slog fast att MasterCards gränsöverskridande multilaterala förmedlingsavgifter strider mot EG-fördragets regler om konkurrensbegränsande affärsmetoder (se IP/07/1959 och MEMO/07/590). Beslutet föranledde MasterCard att tillfälligt sluta tillämpa den gränsöverskridande förmedlingsavgiften från och med den 12 juni (se MEMO/08/397), men företaget höjde sina avgifter från och med oktober 2008. MasterCard har nu beslutat tillämpa en ny metod på sina multilaterala förmedlingsavgifter för gränsöverskridande transaktioner som kommer att leda till en avsevärt lägre genomsnittlig vägd nivå på de multilaterala förmedlingsavgifterna jämfört med den som konstaterats strida mot EU:s antitrustregler. Enligt den nya metoden kommer den högsta genomsnittliga vägda multilaterala förmedlingsavgiften per transaktion att sänkas till 0,30 % för kreditkort för privatkunder och till 0,20 % för betalkort för privatkunder. Dessutom har MasterCard gått med på att från och med juli 2009 ta tillbaka de avgiftshöjningar som infördes i oktober 2008. Slutligen har MasterCard gått med på att ändra reglerna för sitt system från och med juli 2009 för att öka insynen och konkurrensen på betalkortsmarknaden. Genomförandet av dessa ändringar kommer att övervakas noggrant under de närmaste månaderna.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gjorde följande uttalande: ”Jag är övertygad om att dessa åtaganden inte bara kommer att göra MasterCards betalkortssystem effektivare och öppnare utan att det också kommer att ge konsumenter och återförsäljare en skälig andel av fördelarna. Den nya metoden för beräkning av den multilaterala förmedlingsavgiften kommer att skapa klarhet för banker och återförsäljare och leda till en betydligt lägre avgift än den Mastercard tog ut tidigare. Vi kommer att övervaka genomförandet noggrant under de närmaste månaderna.”

Kommissionen beslutade i december (se IP/07/1959 och MEMO/07/590) att den multilaterala förmedlingsavgift som MasterCard införde för gränsöverskridande transaktioner med betal- och kreditkort för privatkunder av märkena MasterCard och Maestro inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inte var förenlig med EG-fördragets regler om konkurrensbegränsande affärsmetoder (artikel 81).

Beslutet uteslöt emellertid inte att en multilateral förmedlingsavgift kan vara förenlig med EG:s antitrustregler om den har en positiv effekt på innovation och effektivitet och gör det möjligt att föra över en skälig andel av dessa fördelar på konsumenterna. Beslutet gav MasterCard sex månader (till den 21 juni 2008) att anpassa sitt beteende till antitrustreglerna, med möjlighet att ålägga vite om företaget dröjde med att genomföra beslutet.

Den 12 juni 2008 (se MEMO/08/397) slutade MasterCard tillfälligt ta ut sin gränsöverskridande multilaterala förmedlingsavgift, och fortsatte samtidigt att diskutera en metod för fastställande av multilaterala förmedlingsavgifter som skulle ge konsumenter och återförsäljare en skälig andel av fördelarna.

MasterCards åtaganden

MasterCard har nu gjort tre åtaganden:

- För det första kommer MasterCard från och med juli 2009 att beräkna den gränsöverskridande multilaterala förmedlingsavgiften enligt en metod som garanterar att multilaterala förmedlingsavgifter motsvarar de transaktionella fördelarna för affärsidkare av att acceptera betalkort i stället för kontanter. Beräkningen av en multilateral förmedlingsavgift enligt denna metod kommer att leda till en avsevärt lägre högsta vägd genomsnittlig nivå på de multilaterala förmedlingsavgifterna: 0,30 % per transaktion för kreditkort för privatkunder och 0,20 % per transaktion för betalkort för privatkunder. Som jämförelse kan nämnas att MasterCards gränsöverskridande multilaterala förmedlingsavgifter låg inom intervallet 0,80–1,90 % under 2007, beroende på vilket kort det rörde sig om. Maestros gränsöverskridande multilaterala förmedlingsavgifter varierade mellan drygt 0,40 % och drygt 0,75 %).

- För det andra kommer MasterCard att från och med juli 2009 ta tillbaka de avgiftshöjningar som tillkännagavs i oktober 2008 (se nedan).

- För det tredje kommer MasterCard att från och med juli 2009 vidta vissa åtgärder för att öka insynen i sitt system. Detta kommer att ge konsumenter och affärsidkare möjlighet att fatta bättre underbyggda beslut om de betalningssätt de använder och accepterar. Som exempel kan nämnas att MasterCards regler kommer att ändras så att affärsidkare erbjuds och debiteras olika avgifter beroende på vilken korttyp som används, dvs. de kommer att erbjudas så kallade ”oblandade” avgifter.

I oktober 2008 ändrade MasterCard sin prisstruktur för inlösen inom EES genom att höja en del befintliga inlösenavgifter (som ett betalkortssystem, i det här fallet MasterCard, tar ut av sina medlemsbanker för att de är anslutna till systemet), införa en ny inlösenavgift och avskaffa vissa avgiftsbefrielser. Nu kommer dock dessa avgifter att slopas.

Eftersom MasterCard åtagit sig att ändra sina multilaterala förmedlingsavgifter och gått med på att ta tillbaka avgiftshöjningarna, och med beaktande av den information om dessa marknader som finns tillgänglig, har kommissionär Kroes inte för avsikt att föreslå att kommissionen ska vidta åtgärder mot MasterCard för att företaget negligerat 2007 års kommissionsbeslut eller brutit mot antitrustreglerna genom att höja sina avgifter eller återinföra en gränsöverskridande multilateral förmedlingsavgift.

Vad gäller Visas beteende på betalkortsmarknaden avser kommissionen att fortsätta sin antitrustundersökning (se MEMO/08/170) och den kommer att övervaka andra marknadsaktörers beteende för att se till att konkurrensen fungerar på denna marknad, till fördel för affärsidkare och konsumenter.

För mer information, se MEMO/09/143.


Side Bar